Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

СРБИЈА И ПОЛИТИКА УСЛОВЉАВАЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Предмет овог чланка јесте политика условљавања коja представља срж односа између држава и међународних организација. Најпре се приступа дефинисању појма условљавања а затим се прелази на проучавање политике условљавања Европске уније која представља најуспешнији облик условљавања. Oсновнa хипотеза je да успешност политике проширења ЕУ почива управо на политици условљавања. У другом делу чланка анализира се (не)успешност ЕУ условљавања на подручју Западног Балкана са посебним акцентом на случај Србије. Циљ рада јесте да помоћу теоријске анализе заједно са анализом практичног функционисања ЕУ условљавања покуша да појасни колики су реални домети ове политике. Смисао политике условљавања ЕУ налази се у њеној основној карактеристици принципу „штапа и шаргарепе“ помоћу кога она утиче на пожељно понашање свих оних држава које се налазе у чекаоници за чланство.

кључне речи:

Референце

  1. Anastasakis, Othon, „The EU’s political conditionality in the Western Balkans: towards a more pragmatic approach“, Southeast European and Black Sea Studies, Routledge, London, Vol. 8, n° 4, 2008.
  2. Anastasakis, Othon, Bechev, Dimitar, „EU Conditionality in South East Europe: Bringing Commitment to the Process“, South East European Stu­dies Programme European Studies Centre, St Antony’s College Univer­sity of Oxford, 2003.
  3. Barnes, Ian, Randerson, Claire, EU enlargement and the effectiveness of conditionality: keeping to the deal?”, Managerial Law, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, Vol. 48, n° 4, 2006.
  4. Batt, Judy, Obradovic-Wochnik, Jelena, War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans, Chaillot Paper, n° 116, Institut for Security Studies, Paris, 2009.
  5. Boldwin, David, „The power of positive sanctions“, World Politics, Cam­bridge University Press, London, Vol. 24, n° 1, 1971.
  6. Checkel, Jeffrey, „Compliance and Conditionality”, ARENA Working Pa­pers, ARENA Centre for European Studies, Oslo, Vol. 18, 2000.
  7. Delević Đilas, Milica, Evropska unija i politika uslovljavanja, Centar za antiratnu akciju, Beograd, 2001.
  8. Epstein, Rachel, Sedelmeier, Ulrich, „Beyond conditionality: internatio­nal institutions in postcommunist Europe after enlargement“, Journal of European Public Policy, Routledge, London, Vol. 15, n° 6, 2008.
  9. Grabbe, Heather, „A Partnership for Accession? The Implications of EU Conditionality for the Central and East European Applicants“, Robert Shuman Centre Working Paper, 12/99, European University Institut, Flo­rence, 1999.
  10. Grabbe, Heather, The EU’s transformative power – Europeanization thro­ugh conditionality in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, New York, 2006.
  11. Grabbe, Heather, „European Union Conditionality and the Acquis Com­munautaire“, International Political Science Review, Sage Publications Ltd, London, Vol. 23, n° , 2002.
  12. Hartman, Florence, „The ICTY and EU conditionality“, У: War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans, ( ed. Judy Batt, Jelena Obradovic-Wochnik), Chaillot Paper, n° 116, Institut for security Studies, Paris, 2009.
  13. Haughton, Tim, „When Does the EU Make a Difference? Conditionality and the Accession Process in Central and Eastern Europe“, Political Stu­dies Review, Blacwell Publishing Ltd, Oxford, Vol. 5, 2007.
  14. Sedelmeier, Ulrich, „After conditionality: post-accession compliance with EU law in East Central Europe“, Journal of European Public Policy, Routledge, London, Vol. 15, n° 6, 2008.
  15. Smith, Karen, „The use of political conditionality in the EU’s relations with third countries: How effective?”, European Foreign Affairs Review, Kluwer Law International, London, Vol. 3, 1998.
  16. Schimmelfennig, Frank, Sedelmeier, Ulrich, „Governance by conditio­nality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe“, Journal of European Public Policy, Routledge, London, Vol. 11, n° 4, 2004.
  17. Schimmelfennig, Frank, Engert, Stefan, Knobel, Heiko, „Cost, Commit­ment and compliance: The impact of EU Democratic Conditionality on Latvia, Slovakia and Turkey“, Journal of Commom Market Studies, Blac­well Publishing Ltd, Oxford, Vol. 41, n° 3, 2003.
  18. Schimmelfennig, Frank, „EU political accession conditionality after the 2004 enlargement: consistency and effectiveness“, Journal of European Public Policy, Routledge, London, Vol. 15, n° 6, 2008.
  19. Schimmelfennig, Frank, Engert, Stefan, Knobel, Heiko, „The conditions of conditionality The Impact of the EU on Democracy and Human Rights in European Non-Member States“, http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/ jointsessions/paperarchive/turin/ws4/Schimmelfennig.pdf. 30.4.2011.
  20. Тодоровић, Јелена, „Евроскептицизам у земљама Европске уније“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2010.
  21. Тодоровић, Јелена, „Јачање административних капацитета као услов чланства у Европској унији“, Политичка ревија, Институт за поли­тичке студије, Београд, бр. 2/2009.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 327(4-672EU):32(497.11) 183-200