Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKE I SAVREMENE KULTURNO-VERSKE I GEOPOLITIČKE TEME

SRBI U VOJSCI RUSKOG CARA MIHAILA ROMANOVA 1628–1633. GODINE

Sažetak

Među državnim aktima iz vremena Moskovske Rusije (Moskovije) sačuvali su se i oni koji govore o učešću i stranaca u redovima carske vojske u doba cara Mihaila Romanova. Među njima se, pored ostalih, pominju i Srbi. Svi oni su se izdržavali na račun carske blagajne, uživajući kao ratnici određene privilegije. Rusija je rado primala u svoju vojsku lojalne strane plaćenike, birajući one koji u ratnim okolnostima ne bi nanijeli štetu ruskoj državi.

Ključne reči:

Reference

    • АВПР, Архив внешней политики России, Сношение с Сербией.
    • ЦГАДА, Центральный государственный архив древних актов, Моск.стат. столб 1551-1634.
    • ПСЗРИ, Полное собрание законов Российской империи , т.1-45, СПб.1830.
    • Н.А.Попов, Акты московского государства, т.1, СПб.1890.
    • Соловьев С.М. История России с древнейших времен, т.9, издание второе, Москва 1866, 388-391.
PERIODIKA Politička revija 2/2022 2/2022 УДК 94(470)“1628/1633“(=163.41) 147-162
ç