Изабери језик:
Тема броја

ЈАВНА УПРАВА И ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ: ПРИМЕР ПОЈЕДИНАЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Сажетак

Рад анализира досадашње резултате текуће реформе јавне управе у Србији на плану уградње начела одговорности као једног од основних обележја концепта добре управе. Циљ анализе је процена квалитета механизама за утврђивање дисциплинске одговорности и кажњавање и заштиту узбуњивача. Полазна претпоставка је да ваљано осмишљена и доследно спроведена нормативна и институционална решења за установљавање одговорности као формативног принципа организације рада јавне управе стварају окружење погодно за морално исправно поступање јавних службеника. Важност овог истраживања огледа се у чињеници да једино приврженост одговорности сужава простор за појаву корупције и тако посредно подиже квалитет пружања јавних услуга, те осигурава спровођење јавних политика у складу са јавним интересом. На основу налаза спроведеног истраживања аутор закључује да постоје структурне препреке за стварање радног окружења у јавној управи погодног за доследно поштовање етичких стандарда. Аутор наглашава да одсуство механизма за заштиту узбуњивача представља најслабију тачку реформских мера предузетих у правцу јачања појединачне одговорности, те тиме делимично обесмишљава усвојене циљеве преображаја јавне управе у Србији у складу са узором постиндустријских демократија.

кључне речи:

Референце

  1. Armstrong, Elia, “Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues”, United Nations, August 2005, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan020955.pdf.
  2. Bivins, Thomas, “Responsibility and Accountability”, in: Kathy Fitzpatrick and Carolyn Bronstein (eds), Ethics in Public Relations: Responsible Advocacy, SAGE Publications, Thousand Oaks (CA), 2006.
  3. Wildavsky, Aaron, “What Is Permissible So That This People May Survive?: Joseph the Administrator”, PS: Political Science and Politics, Vol. 22, No. 4, December 1989.
  4. Wittmer, Dennis P., “Developing a Behavioral Model for Ethical Decision Making in Organizations: Conceptual and Empirical Research”, in: George Frederickson and Richard K. Ghere (eds), Ethics in Public Management, M. E. Sharpe, Armonk (NY), 2005.
  5. Demmke, Christoph, “Working Towards Common Elements in the Field of Ethics and Integrity”, European Institute of Public Administration, Maastricht, 2004, www.eupan.eu/files/repository/document/official_documents/43th_Meeting_of_Directors_General/HRWG_EIPA_study_Ethics&Integrity.pdf.
  6. Dijkstra, Gerrit S. A., “Civil Service Systems and Responsibility, Accountability and Performance: A Multi-dimensional Approach”, in: Jos C. N. Raadschelders, Theo A. J. Toonen, Frits M. Van der Meer (eds), The Civil Service in the 21st Century: Comparative Perspectives, Palgrave MacMillan, Basingstoke and New York, 2007.
  7. Dresang, Denis L., Public Personnel Management and Public Policy, Longman, New York et al., 2002.
  8. „Додатни извештај о усклађености за Републику Србију”, Greco RC-I/II (2008) 1E Addendum, GRECO, 11. јун 2010, www.acas.rs/images/stories/Greco_Final_Addendum.pdf.
  9. “European Principles for Public Administration”, SIGMA Papers, No. 27, November 1999, OECD & EU, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804. pdf.
  10. „Закон о агенцији за борбу против корупције”, члан 56, Службени гласник РС, бр. 97/2008, 53/2010 и 66/2011.
  11. „Закон о државним службеницима”, Службени гласник РС, бр. 79/2005.
  12. „Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима”, Службени гласник РС, бр. 104/2009.
  13. „Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину”, 28. март 2013, Агенција за борбу против корупције Републике Србије, www.acas.rs/images/stories/ Agencija_-_Izvestaj_o_ radu_2012_-_28-03-2013.pdf.
  14. Ју-Лан, Фунг, Историја кинеске филозофије, Нолит, Београд, 1992.
  15. Кораћ, Срђан, „Етичка димензија јавне управе”, докторска дисертација, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2013.
  16. Кораћ, Срђан, Интегритет наднационалног службеника Европске уније, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2010.
  17. Lamboo, Terry, Lasthuizen, Karin, and Leo, Huberts W.J.C., “How to encourage ethical behavior: the impact of police leadership on police officers taking gratuities”, in: Leo W.J.C. Huberts, Jeroen Maesschalck and Carole Jurkiewicz (eds), Ethics and Integrity of Governance: Perspectives Across Frontiers, Edward Elgar Publishing, Northampton (MA), 2008.
  18. Маргалит, Авишај, Пристојно друштво, Радио Б92, Београд, 1998.
  19. Матић, Милан, „Одговорност”, у: Милан Матић (ред.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  20. McKinney, Jerome B., and Howard, Lawrence C., Public Administration: Balancing Power and Accountability, Praeger, Westport (CT), 1998.
  21. Меки, Џон, Етика, Плато, Београд, 2004.
  22. Миленковић, Дејан, Јавна управа: одабране теме, Факултет политичких наука и Чигоја, Београд, 2013.
  23. “Model code of conduct for public officials”, Appendix to Recommendation No. R (2000) 10, 11 May 2000, The Committee of Ministers of the Council of Europe, coe.int/t/dghl/ monitoring/greco/documents/Rec(2000)10_EN.pdf.
  24. „Одлука о утврђивању Националне стратегије за борбу против корупције”, Службени гласник РС, бр. 82/2005.
  25. Pope, Jeremy, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System: TI Source Book 2000, Transparency International, Berlin, 2001.
  26. „Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију”, Службени гласник РС, бр. 56/2011.
  27. “Principles for Managing Ethics in the Public Service”, PUMA Policy Brief, No. 4, May 1998, Public Management Service, OECD, oecd.org/dataoecd/60/13/1899138.pdf.
  28. “Ѕerbia: 2013 Рrogress Report”, Communication from the Сommission to the Еuropean Рarliament and the Сouncil, COM(2013) 700 final, 16 October 2013, http://ec.europa.eu/ enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/serbia_2013.pdf.
  29. Shafritz, Jay M., and Hyde, Albert C. (eds), Classics of Public Administration, Thomson Wadsworth, Boston, 2007. Hughes, Owen E., Public Management and Administration: An Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2003.
  30. „Стратегија реформе државне управе у Републици Србији”, Влада Републике Србије, новембар 2004, www.srbija.gov.rs/extfile/sr/45685/strategija_drzavna_uprava_cyr.zip.
  31. Svara, James, The Ethics Primer for Public Administrators in Government and Nonprofit Organizations, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury (MA), 2007.
  32. Томпсон, Денис Ф., Политичка етика и јавна служба, Службени гласник, Београд, 2007.
  33. „Устав Републике Србије”, Службени гласник РС, бр. 83/2006.
  34. Фатић, Александар, „’Дување у пиштаљку’”, у: Добривоје Радовановић и Александра Булатовић (прир.), Корупција, Центар за менаџмент и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005.
  35. Франкфурт, Хари Г., „Слобода воље и појам личности”, у: Петар Бојанић и Предраг Крстић (прир.), Одговорност: индивидуална и колективна, Службени гласник, Београд, 2008.
  36. Хејвуд, Ендру, Политика, Клио, Београд, 2004.
  37. Castiglione, Dario, “Accountability”, in: Mark Bevir (ed.), Encyclopedia of Governance, First Volume, SAGE Publicatons, Thousand Oaks (CA), 2007.
  38. Шлик, Мориц, „Када је човек одговоран?”, у: Петар Бојанић и Предраг Крстић (прир.), Одговорност: индивидуална и колективна, Службени гласник, Београд, 2008.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 35.07(497.11) 53-74