Изабери језик:
Тема броја

ИСТРАЖИВАЊА

СПЕЦИФИЧНОСТИ МЕРЕЊА У ПОЛИТИЧКИМ НАУКАМА

Сажетак

У раду се истичу проблеми мерења у политичким наукама, и нека битна питања која се односе на проблеме дефинисања појма мерења, пре свега предмета мерења, елемената, процедуре мерења, као и квантитета и квалитета. Аутор предлаже концепт процеса и система мерења у поли­тичким и друштвеним наукама.

 

кључне речи:

Референце

  1. Арежина Вера, Проблеми мерења еколошке безбедности, докторска дисертација, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2008.
  2. Арежина Вера, «Фактори еколошке безбедности», научна конференција „Глобални сигурносни изазови“, Факултет криминалистичких наука Универ­зитета у Сарајеву, Сарајево, 16.05.2007.
  3. Арежина Вера, «Еколошке миграције», Политичка ревија, 4/2006, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  4. Аристотел, Политика, четврта књига, BIGZ Publishing, Београд, 6. изд., 2003.
  5. Богдановић Марија, Методолошке студије, Институт за политичке студије, Београд, 1993.
  6. Богдановић Марија, Квантитативни приступ у социологији, Службени лист СФРЈ, Београд, 1981.
  7. Гуд Виљем, Хет Пол, Методи социјалног истраживања, Вук Караџић, Београд, 1966.
  8. Даниловић Неђо, Милосављевић Славомир, Основe безбедносне аналитике, Службени гласник, Београд, 2008.
  9. Ђурић Михаило, Проблеми социолошког метода, Савремена школа, Београд, 1962.
  10. «Закон о потврђивању Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама», Службени гласник, бр. 42, 29.05.2009.
  11. «Закон о заштити животне средине Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 135/2004; Правилник о критеријумима за разврставање отрова у групе и методама за одређивање, интернет, 06/07/07, http://www.ekoserb.sr.gov.yu/ dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o% 20kriterijumima%20za%20razvrstavanje%20otrova%20u%20grupe%20i%20 metodama%20za%20odredjivanje….pdf.
  12. «Уредба о статусу угрожене животне средине», интернет, 18/07/07, www.ekoserb. sr.gov.yu/dokumenti/uredbe/Uredba%20o%20statusu%20ugrozene%20ziv.%20sred..pdf.
  13. «Закон о производњи и промету отровних материја», интернет, 02/06/07, www.ekoserb.sr.gov.yu/dokumenti/zakon/Zakon%20o%20prevozu%20opasnih%20materija.pdf.
  14. «Закон о водама», Службени гласник РС, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, интернет, 13/06/07, www.ekoserb.sr.gov.yu/dokumenti/zakon/Zakon%20 o%20vodama.pdf.
  15. Кегли Чарлс. В, јр, Виткоф Јуџин. Р, Светска политика тренд и трансформације, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Дипломатска академија Министарства спољних послова Србије и Црне Горе, Београд, 2004.
  16. Јовановић Слободан, О Држави, Геца Кон, Београд, 1922.
  17. Крешенцо Лућано де, Историја грчке филозофије – предсократовци, Светови, Нови Сад, 1991.
  18. Милић Војин, Социолошки метод, Нолит, Београд, 1978.
  19. Милосављевић Славомир, Радосављевић Иван, Основи методологије поли­тичких наука, четврто изд., Службени гласник, Београд, 2008.
  20. Милошевић Новак, Милојевић Саша, Основи методологије безбедносних наука, Полицијска академија, Београд, 2001.
  21. Мужић Владимир, Методологија педагошког истраживања, Завод за издавање уџбеника, Сарајево, 1968.
  22. Николић Михаило, Мера и социометрологија, Хегелово друштво Екумена, Београд, 1992.
  23. Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
  24. Правна енциклопедија, књ., Савремена администрација, Београд, 1985.
  25. Социолошки лексикон, Савремена администрација, Београд, 1982.
  26. Смиљанић-Чолановић Вера, „Социометрија“, у зборнику: Методологија истраживања друштвених појава, Институт за криминолошка и криминалистичка истраживања, Београд, 1963.
  27. Стевановић Бранка, и др., Енциклопедија Животна средина и одрживи развој: књига тачних одговора, Београд, Ecolibri; Српско Сарајево, Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.
  28. Термиз Џевад, Методологија друштвених наука, ТКД „Шахинпашић“, Сарајево, 2003.
  29. Термиз Џевад, Милосављевић Славомир, „Научни основи савремене аналитике“; ставови као предмет аналитичког проучавања, у: Аналитика, Графит, Лукавац, 2008.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2009 УДК: 303.2:32.01 135-156