Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА И ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ

СОЦИЈАЛНО-ПОЛИТИЧКИ ОСВРТ НА МОДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Приватизација као социјално, економско и политичко питање представља један од кључних корака унутар процеса друштвених промена па му је стога потребно изнова посветити нарочиту пажњу. Аутор у овом раду има за циљ да пружи социјални, економски и политички осврт на процес приватизације у Србији, са аспекта критике неолибералног модела друштвеног развоја. У том смислу рад је подељен на два дела. У првом делу се разматра утуцај приватизације на земље у транзицији, док се у другом делу у испитују проблеми и последице приватизације у Србији. Имајући у виду комплексност проблема којим се баве у овом раду аутор је принуђен да се користе комбинациям различитих метода међу којима су најзначајнији свакако метод анализе садржаја и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  1. Буквић Рајко, „Вашингтонски консензус и деиндустријализација источне и југоисточне Европе”, Нова српска политичка мисао, 07. 01. 2011, доступ­но на: http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/vasingtonski-konsenzus-i-demdustrijalizacija-istocne-i-jugoistocne-evrope.html
  2. Bennett Anthony, „The Мeasurement of Privatization and Related Issues”, How does Privatization Work?, Routledge, London and New York, 1997.
  3. Закон о приватизацији, Сл. гласник РС, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 др. закон и 30/2010 др. закон, доступно на: http://www.crhov.rs/pravnaregulativa/drugi_pravni_akti/ZAKON_o_privatizaciji.pdf.
  4. Ђорђе Попов, „Утицај транзиције на стање привреде Србије”, Зборник радо­ва Правног факултета у Новом Саду, 1/2013.
  5. Вацлав Клаус, „Промене система. Осетљива мешавина плана и спонтаности”, Економска политика, Борба, Београд, 1996.
  6. Кнежевић Милош, Неизвесни прелазак, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  7. Новаковић Александар, „Транзиција, реформе и перцепције о реформама поређење српске и транзиције земље ИЦЕ”, Српска политичка мисао, Ин­ститут за политичке студије, Београд, бр. 1/2012.
  8. Слободан Нешковић, „Неки битнији аспекти политичких процеса и реформи у Републици Србији у условима транзиције“, Политичка ревија, стр. 385-408, Институт за политичке студије, Београд, 2/2005.
  9. Стојадиновић Миша, „Неизвесни прелазак”, Национални интерес, бр. 3, Ин­ститут за политичке студије, Београд, 2012.
  10. Стојадиновић Миша, „Савремена држава између теорије и праксе”, Српска политичка мисао, 40, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 31-46.
  11. Стојадиновић Миша, „Земље у вртлогу транзиције”, Српска политичка ми­сао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009.
  12. Стојиљковић Зоран, Држава и корупција, Чигоја, Београд, 2013.
  13. Станчић Вишња, Грубишић Зоран, „Повезаност политичких и економских реформи у процесу транзиције искуство транзиционих земаља са посебним освртом на Србију”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2011.
  14. Ристић Зоран, Рајковић Данијела, Манчић Светлана, Рајић Драгољуб, Ефекти приватизације, Социјално-економски савет Републике Србије, SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA – Kancelarija u Srbiji,
  15. Стиглиц Џозеф, Противречности глобализације, Библиотека Економија трећег пута, Београд, 2004, стр. 30-31.
  16. Цвјетићанин Данијел, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”, Социолошки преглед, бр. 1-2/ 2004.
  17. Williamson John, „The Washington Consensus as Policy Prescription for Develop­ment”, A lecture in the series “Practitioners of Development” delivered at the World Bank on January 13, 2004, Institute for International Economics.
периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 338.246.025.88(497.11):316.334.2/.3) 117-128