Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

SOCIJALNE I PARTNERSKE SOCIJALNE USLUGE U BOSNI I HERCEGOVINI KROZ VIZURU PARTICIPACIJE I ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

Sažetak

U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja participacije i zadovoljstva korisnika socijalnih i partnerskih socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini. Razvijenost ovih usluga predstavlja izraz dostignutog nivoa i kvaliteta kombinovanog modela socijalne politike koji nastaje, najčešće, u zemljama u tranziciji, ali i kao ishod transformacije države blagostanja u ekonomski razvijenim zemljama Zapadne Evrope. U užem smislu, obe vrste socijalnih usluga prikazane su kroz zakonsku regulativu, participaciju i zadovoljstvo njihovih korisnika, jer su to bitni elementi distinkcije između tradicionalnih i novih usluga. Ispitanici uključeni u istraživanje dolaze iz ciljanog stratifikovanog uzorka, koji je ispunio kriterijume proporcionalne teritorijalne zastupljenosti organizacija i ispitanika. Uzorak je činilo: 66 javnih ustanova socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove i organizacije za smeštaj i osposobljavanje dece i odraslih, opštinske službe socijalne zaštite); 50 lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija, udruženja građana i humanitarnih organizacija i osam  privatnih organizacija i ustanova koje pružaju socijalne usluge, odnosno 308 stručnih i rukovodećih radnika u ovim organizacijama i 376 korisnika socijalnih i PSU-a javnih ustanova, privatnih i nevladinih organizacija. Rad sadrži uvodni deo, teorijsko-analitički okvir socijalnih i partnerskih socijalnih usluga, zatim prikaz rezultata istraživanja i diskusiju nalaza, te zaključke.

Ključne reči:

Reference

  • Жегарац Невенка, Бркић Мирослав, Развој локалних услуга социјалне заштите, UNDP, Београд, 2007.
  • Закон о социјалној заштити Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бр. 37/2012, 90/16.
  • Михајловић Бабић Сузана, „Трендови редистрибуције благостања у европским државама благостања”, Српска политичка мисао, vol. 55, број 1/2017, стр. 9-40.
  • Павловић Душан, „Неолиберална заблуда 26 година касније: несавршеност тржишта и улога државе у транзицији  у Источној Европи после 1989. године“, Српска политичка мисао, vol. 59, број 1/2018.
  • Bežovan Gojko, „Civilno društvo i javna uprava kao dionici razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj“, Hrvatska i komparativna javna uprava, broj 2/2009, стр. 355-391.
  • Bežovan, Gojko, „Socijalna politika i neprofitni sektor“, u: V. Puljiz, i dr., Socijalna politika, Pravni fakultet, Zagreb 2005, vol. 37, стр. 387– 424.
  • Bežovan Gojko, Zrinščak Siniša, Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politici i nove uloge lokalnih vlasti, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, 3/2001, стр. 239-258.
  • Evers Adalbert, “Wohlfahrtmix im Bereich sozialer Dienste”, u Evers, i dr. (Hrsg), Handbuch Soziale Dienste, Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, vol. 18, 2011, стр. 265-283.
  • Gavrilović Ana (ur), Socijalni izazovi i menadžment u socijalnoj zaštiti, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, 2010.
  • Hegyesi Gabor, „Od socijalne države do socijalnoga društva, model partnerstva“, Revija za socijalnu politiku, vol. 17, broj 2/2004, стр. 141-158.
  • Lakićević Mira, Gavrilović Ana, Socijalni razvoj i planiranje, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, 2009.
  • Stubbs Paul, John Warwick, „Socijalne usluge u reformiranom sustavu socijalne skrbi Hrvatske“, Revija za socijalnu politiku  br. 3-4/2003, стр. 335-356.
  • Zakon o hraniteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, Službene novine Federacije BiH, br. 19/17.
  • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 36/99; 54/04; 39/06;  14/09; 45/16).
  • Zakon o socijalnoj zaštiti Brčko Distrikta, Internet, http://skupstinabd.ba/ broj 3/2003, 18/5/ 2017.
  • Zrinščak Siniša, Socijalna država u 21. Stoljeću-privid ili stvarnost, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2006.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2019 1/2019 УДК 304+364(497.6) 341-365
ç