Izaberi jezik:
Tema broja

EVROPSKE INTEGRACIJE

SOCIJALNA DRŽAVA I POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU U EU

Sažetak

Rad koji je ovde predstavljen sadrži klasifikaciju osnovnih usmerenja u profilisanju socijalne politi­ke u Evropskoj Uniji. Ovde je pokušano da se deriviraju opštiji modeli socijalne politike koje nalazimo u okviru članstva Evropske Unije. Veći broj usmerenja vezanih za praktične politike svedeni su na jednostavniju klasifikaciju osnovnih modela socijalne politike. S ovim modelima u vezi doneti su i opšti zaključci u vezi potrebnih rekonstrukcija usmerenih ka jedinstvenoj socijalnoj politici Evropske Unije. Nužnost centralizovanie socijalne politike u Uniji proizlazi iz kretanja ka višem stepenu ekonomske integracije i profilisanju objedinjenije zajedničke ekonomske politike koja ima dejstvo na (socijalnu sferu) populaciju Evropske Unije.

Ključne reči:

Reference

  1. A. Cerami – Social Policy in Central and Eastern Europe: The Emergence of a New European Model of Solidarity?, Universität Erfurt, 2005
  2. I. Bode – Germany: Social Services, in Good Practices in Social Service Delivery in South Eastern Europe, ILO, 2004
  3. M. Moodie – England: Social Services, in Good Practices in Social Servi­ce Delivery in South Eastern Europe, ILO, 2004
  4. D. Bouget and G. Brovelli – Citizenship, social welfare system and social policies in France, European Societies, 4(2)/2002.
  5. J. Ancelin – France: Social Services, in Good Practices in Social Service Delivery in South Eastern Europe, ILO, 2004
  6. Social Europe, European Outlook, SCP and CPB, The Hague, September 2003;
  7. G. Esping-Andersen – Social foundations ofpostindustrial econo­mics, Oxford University Press, 1999.
PERIODIKA Politička revija 2/2009 УДК: 304:352(4-672ЕУ) 235-252
ç