Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА, ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА, ЕВРОПЕИЗАЦИЈА

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕВРОПЕИЗАЦИЈА У ОКВИРУ ЕУ: СЛУЧАЈ ПОЛИТИЧКО-БЕЗБЕДНОСНОГ КОМИТЕТА И ВОЈНОГ КОМИТЕТА ЕУ

Сажетак

У овом раду, аутор полази од становишта да социјализација представља користан аналитички оквир за објашњење деловања држава чланица у оквиру два међувладина комитета (Политичко-безбедносни комитет, Војни коми­тет ЕУ), који чине окосницу институционалног оквира безбедносне политике ЕУ. Сматрајући да понашање држава чланица у наведеним комитетима може бити објашњено кроз призму логике прикладности, а не са становишта рационалног избора и логике последица, аутор ће у раду настојати да покаже да je интеракција између држава чланица у оквиру ових комитета довела до процеса социјализације, и самим тим условила и европеизацију. У том циљу, рад ће би­ти подељен у два дела. У првом делу, аутор се бави концептуалним изазовима везаним за појам социјализације. У дру­гом делу рада, аутор анализира деловање држава у оквиру два поменута међувладина комитета безбедносне политике ЕУ. Долази се до закључка да je, упркос међувладиној логи­ци, која доминирау процесу одлучивања у оквиру безбедносне политике ЕУ, интеракција између држава чланица у окви­ру ових комитета довела до процеса социјализације. Аутор закључује, међутим, да се исход социјализације реализује у виду адаптације, када се актери, кроз процес учења улоге, понашају «прикладно» и «пребацују» своје понашање ca свесног стратегијског калкулисања на свесно играње улоге. Овај вид социјализације још увек не доводи до интернализације, тј. прихватања «здраво за готово» норми институције којој актери припадају, што би довело до промене њихових интереса и идентитета.

кључне речи:

Референце

  1. Bagayoko-Penone, Niagalé, «L’européanisation des militaires fran­çais. Socialisation institutionnelle et culture stratégique», Revue française de science politique, 56, n° 1, 2006.
  2. Bearce, David H., Bondanella, Stacy, «Intergovernmental Organi­zations, Socialization and Member-State Interest Convergence», International Organization, vol. 61, n° 4, 2007.
  3. Beyers, Jan, «Conceptual and Methodological Challenges in the Study of European Socialization», Journal of European Public Policy, 17, n° 6, 2010.
  4. Checkel, Jeffrey, “International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and Framework”, International Organiza­tion, 59, n° 4, 2005.
  5. Cross, Mai’a Davis, Security Integration in the European Union, University of Michigan Press, Michigan, 2011.
  6. Cross, Mai’a Davis, “Cooperation by Committee: the EU Military Committee and the Committee for Civilian Crisis Management”, Occasional Paper, n° 82, 2010.
  7. Petiteville, Franck, La politique internationale de l’Union européen­ne. Presses de Sciences Po, Paris, 2006.
  8. Glarbo, Kenneth, “Reconstructing a Common European Foreign Policy”, In Christiansen, T., J0rgensen, E., Wiener, A. (eds.) The Social construction of Europe, London, SAGE, 2001.
  9. Haas, Ernst B., The Uniting of Europe: Political, Social and Eco­nomic Forces 1950-57, Stanford University Press, Stanford, 1958.
  10. Hoffmann, Stanley, “Towards a Common Foreign and Security Po­licy?”, Journal of Common Market Studies, 38, n° 2, 2000.
  11. Hoffmann, Stanley, “Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe”, Deadalus, vol. 95, n° 3, 1966.
  12. Howorth, Jolyon, “Decision-making in security and defence policy: Towards supranational inter-governmentalism?”, Cooperation and Conflict, 47, n°4, 2012.
  13. Johnston, Alastair Iain, “Treating International Institutions as So­cial Environments”, International Studies Quarterly, 45, 2001.
  14. Juncos, Ana E., Reynolds, Christopher, “The Political and Security
  15. Committee: Governing in the Shadow”, European Foreign Affa­irs Review, 12, n°2, 2007.
  16. Juncos, Ana, Pomorska, Karolina, “Playing the Brussels game: Strategic socialization in the CFSP Council Working Games”, European Integration online Papers (EloP), vol 10, n° 11, 2006, http://eiop.or.at/eiop/pdf/2006-011.pdf.
  17. Krotz, Ulrich, Maher, Richard, “International Relations Theory and the Rise of European Foreign and Security Policy”, World Poli­tics, 63, n° 3, 2011.
  18. Ladrech, Robert, “Europeanization of Domestic Politics and Insti­tutions: The Case of France”, Journal of Common Market Studi­es, vol. 32, n° 1, 1994.
  19. Meyer, Christophe, “Convergence Towards a European Strategic Culture? A Constructivist Framework for Explaining Changing Norms”, European Journal of International Relations, 11, n° 4, 2005.
  20. 0hrgaard, Jacob, “International Relations or European Integration: is the CFSP sui generis?” In Tonra, B., Christiansen, T. (eds.) Rethinking European Union Foreign Policy. Manchester Univer­sity Press, Manchester, 2004.
  21. Radaelli, Claudio, “Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change”, European Integration online Papers, vol. 4, n° 8, 2000, http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm.
  22. Sending, Ole Jacob, “Constitution, Choice and Change: Problems with the ‘Logic of Appropriateness’ and its Use in Constructivist Theory”, European Journal of International Relations, vol. 8, n° 4, 2002.
  23. Smith, Michael, “Institutionalization, Policy Adaptation and Euro­pean Foreign Policy Cooperation”, European Journal of Interna­tional Relations, 10, n°1, 2004.
  24. Stone Sweet, Alec, Sandholtz, Wayne, “European Integration and Supranational Governance”, Journal of European Public Policy, 4, n° 3, 1997.
  25. Tonra, Ben, “Constructing the CFSP: The utility of a cognitive ap­proach”, Journal of Common Market Studies, 41, n°4, 2001.
  26. Trondal, Jarle, “Re-Socializing Civil Servants: The Transformative Powers of EU Institutions”, Acta Politica, vol. 39, 2004.
  27. Zürn, Michael, Checkel, Jeffrey, “Getting Socialised to Build Brid­ges: Constructivism and Rationalism, Europe and the Nation­State”, International Organization, vol. 59, n° 4, 2005.
  28. Вукчевић, Дејана, “Допринос либералне теорије међувладиних односа y изучавању процеса европске интеграције”, Поли­тичка ревија, вол. 10, бр. 1, 2011.
  29. Вукчевић, Дејана, “Европеизација националних спољних по­литика идејни оквир”, Национални интерес, вол. 7, бр. 2, 2011.
  30. Вукчевић, Дејана, “Европски и национални идентитету процесу европске интеграције: неофункционалистичко виђење”, Српска политичка мисао, вол. 32, бр. 2, 2011.
  31. Вукчевић, Дејана, Европска унија као стратешки актер. Теорија и пракса безбедносне и одбрамбене политике ЕУ, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  32. Стојановић, Ђорђе, Матић, Петар, “Концепт стратешке културе: случај ЕУ”, Политичка ревија, вол. 25, бр. 3, 2010.
периодика Национални интерес 3/2014 УДК 316.722:159.923.5] :[316.334:355.02(4-672EU) 9-28