Изабери језик:
Тема броја

ЈАВНА УПРАВА И ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ

„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА“ ЛЕВИЦА У СРБИЈИ: АКТЕРИ И МОГУЋНОСТИ

Сажетак

У раду настојимо да, нарочито у постизборној атмосфери њеног пораза, аналитички разложно и „хладно“ одговоримо на политички и вредносно високо контаминирано питање о актерима и шансама „социјалдемократске“ левице у Србији. Пошавши од минималног заједничког одређења умерене левице, за одговором трагамо одгонетајући три кључне загонетке. Прву чини дилема у којој је мери социјалдемократија прихваћена као културна и вредносна преференција у српском друштву. Друго питање обухвата контроверзе око тога ко чини и/или треба да чини социјалну базу социјалдемократије у Србији. И најзад, трећу, кључну и стратешку „организациону“ загонетку садржи питање да ли је могућа еволуција од (фрагментираних)  партија, али и синдиката и других организација цивилног друштва, ка јединственом покрету. На крају, као неку врсту одговора, или тек идеалтипског модела, нудимо пет теза о делатној посткризној социјалдемократији.

кључне речи:

Референце

  1. Вујчић, Владимир, „Политичка знаност и политичко образовање“, Политичка мисао, вол. 38, бр. 2, 2001, стр. 82-97.
  2. Ђинђић Зоран, „Улога невладиних организација у демократском друштву“, у: Будућност цивилног друштва у Србији, Жарко Пауновић (ур.), Милениум, Ниш, 2007.
  3. Крастев, Иван, Замка нефлексибилности, БФПИ, Београд, 2004.
  4. Lievrouw, Leah A. Alternative and Activist New Media, Polity Press, Cambridge, 2011.
  5. Lipset, Seymour Martin, Political Man, Doubleday & Company, Inc., 1960, (објављено на српском: Липсет, Сејмор Мартин, Политички човек, друштвена основа политике, Рад, Београд, 1969)
  6. Liu, Eric & Hanauer, Nick, „The ‘More What, Less How’ Government“, Democracy Journal, Winter, 2011, pp. 25-35.
  7. „Манифест иницијативе за демократски социјализам“, Ствар, бр. 5, 2013, стр. 271-278.
  8. Михаиловић, Војислав, Социјални капитал и организацијски капацитети синдиката, мастер рад, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  9. Младеновић, Ивица, „Социјалистичке магле и видици: историјско залеђе, актуелно стање  и потенцијал за структурну трансформацију“, Нови Пламен, бр. 17, 2012, стр. 80-102.
  10. Младеновић, Ивица, „Покушај социјалдемократије у једној засебној земљи: случај Француске“, у: Левица у посткризном контексту, Зоран Стојиљковић (ур.), Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2013, стр. 71-80.
  11. Хорват, Срећко и Штикс, Игор, „Добродошли у пустињу транзиције! Постсоцијализам, Европска унија и нова левица на Балкану“, у: Криза, одговори, левица: Прилози за један критички дискурс, Роза Луксембург Штифтунг, Београд, 2013, стр 159-177.
  12. PES, Statutes of the Party of European Socialists, adopted by the 7th PES Congres, Porto, 7-8 December 2006, Brussels. Internet: http:/www.pes.org.downloads/PESStatutes 2006EN.pdf. 22/07/2014.
  13. Робертс, Маркус и Елтон, Даниел, „Зашто партије морају да постану покрети“, Нови пламен, бр. 18, 2012, стр. 132-134.
  14. Ружица, Мирослав, „Зашто је европска социјалдемократија у кризи: Пан-европска дебата о будућности ЕСД, 2009 – 2011“, Политичке перспективе, бр. 3, 2011, стр. 79-106.
  15. Комшић, Јован, Пантић Драгомир и Славујевић, Зоран, Основне линије партијских подела и могући правци политичког прегруписавања у Србији, Институт друштвених наука, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2003.
  16. Стојиљковић, Зоран, „Социјалдемократија у Србији – простори, шансе и могућности“, у: Брана Марковић и Зоран Стојиљковић, Социјалдемократија и социјалдемократске странке, Службени гласник, Београд, 2007.
  17. Стојиљковић, Зоран, Партијски систем Србије, Службени гласник, Београд, 2008.
  18. Стојиљковић, Зоран, „Политичке фамилије у европском парламенту“, у: Политичке групације у Европи, Гордана Пилиповић и Зоран Стојиљковић (ур.), КАС и ЕПУС, Београд, 2011(а).
  19. Стојиљковић, Зоран, „Партијска сцена Србије“, у: Политичке групације у Европи, Гордана Пилиповић и Зоран Стојиљковић (ур.), КАС и ЕПУС, Београд, 2011(б).
  20. Стојиљковић, Зоран, Поверење, партиципација и протести, ЦеСИД, Београд, 2014.
  21. Cuperus, René, The Three Options for Social Democracy, Internet, http://www.social-europe.eu/2010/09/the-three-options-for-social-democracy/, 09/08/2014.
  22. Џад, Тони, Тешко земљи, Пешчаник, Београд, 2011.
  23. Wallerstein, Imanuel, Does Social-Democracy Have a Future?, Internet, iwallerstien.com/does-social-deminocracy-have-a-future/, 01/07/2014.
  24. Wilkinson, Richard & Pickett, Kate, The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger, Bloomsbary Press, London, 2009.
  25. Михаиловић, Срећко и др. Политичке поделе у Србији – пет година после, ЦеСИД, Београд, 2005.
  26. Михаиловић, Срећко и др., Изградња проевропске демократске културе кроз јачање капацитета креатора јавног мнења, ЦеСИД, Београд, 2006.
  27. Михаиловић, Срећко и др., Социјални и политички миље председничких избора, ЦеСИД, Београд, 2008.
  28. Михаиловић, Срећко и др., Вредности и идентитети грађана Србије у контексту европских интеграција, ЦеСИД, Београд, 2010
  29. Вуковић, Ђорђе, Чоловић, Иво и Стојиљковић, Зоран, Демократија, поверење и партиципација, ЦеСИД, Београд, 2014.
периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 329.14(497.11)“20“ 11-32