Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СЛОЖЕНОСТ ОДРЕЂЕЊА ЕЛЕКТРОНСКОГ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА КАО ФЕНОМЕНА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

Сажетак

Феномен електронског вршњачког насиља постаје незаобилазан у савременом друштву обликованом убрзаним развојем информационо-комуникационих технологија. Вршњачка насилна интеракција из реалног света премешта се у виртуелни свет, где постаје окрутнија и суровија, тако да се електронско вршњачко насиље перципира као озбиљна претња за личну безбедност са којим се суочава велики број младих школског узраста. Последњих година постоји велико залагање многобројних истраживача да се расветли сложеност овог феномена у циљу суочавања са његовим узроцима и отклањања последица. Међутим, феномен електронског вршњачког насиља још увек није прецизно одређен, мада постоје многобројна истраживања његових појавних облика као и односа са вршњачким насиљем у реалном свету. У овом раду аутор разматра најзначајнија достигнућа досадашњих истраживања, при чему се фокусира на постојање терминолошких дилема и проблема у одређивању елемената који чине овај сложен феномен. С тим у вези, рад се састоји из четири дела. У првом делу су представљене главне терминолошке дилеме у погледу феномена електронског вршњачког насиља у страној и домаћој литератури. Други део је посвећен анализи суштинских карактеристика актера електронског вршњачког насиља. У трећем делу су представљени главни проблеми са којима се истраживачи суочавају у настојању да електронско вршњачко насиље одреде у односу на традиционално. При том, фокус је на два приступа: а то су: 1) одређење према сличностима са традиционалним вршњачким насиљем; и 2) одређење према специфичностима феномена електронског врњачког насиља, као што су специфичности актера и специфичности електронских средстава и дигиталних канала комуникације. У четвртом делу су представљени резултати истраживања феномена електронског вршњачког насиља у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Вејновић, Душко, „Теорија и пракса врста вршњачког насиља“, у: Вршњачко насиље-етиологија, феноменологија, начини превазилажења и компаративна искуства (приредио: Миле Шикман), Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2013.
  2. Ђорић, Марија, „Булинг као врста социјалног насиља“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 03/2009.
  3. Maksimović, Jelena; Petrović, Jelena; Osmanović, Jelena, „Medijske kompetencije školskih pedagoga u suzbijanju vršnjačkog nasilja“, In medias Res, Centar za filozofiju medija, Zagreb, br. 06/2015.
  4. Попадић, Драган; Кузмановић, Добринка, Коришћење дигиталне технологије, ризици и заступљеност дигиталног насиља међу ученицима у Србији, Telenor, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, UNICEF, Београд, 2013.
  5. Попадић, Драган; Плут, Дијана; Павловић, Зоран, „Насиље у школама Србије: Анализа стања од 2006. до 2013. године“, Институт за психологију, Београд, 2014.
  6. Поповић-Ћитић, Бранислава, „Вршњачко насиље у сајбер простору“, ТЕМИДА, Виктимолошко друштво Србије и „Прометеј“, бр. 03/2009.
  7. Сумоња, Сања „Насиље путем интернета као облик малолетничког вршњачког насиља“, у: Вршњачко насиље-етиологија, феноменологија, начини превазилажења и компаративна искуства (приредио: Миле Шикман), Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2013.
  8. Cassidy, Wanda; Faucher, Chantal; Jackson, Margaret, “Cyberbullying among youth: A comprehensive review of current international research and its implications and application to policy and practice”, School Psychology International, Vol. 34, No. 6, 2013.
  9. Chadwick, Sharlene, Impacts of Cyberbullying Building Social and Emotional Resilience in Schools,
  10. Dupper, David R., School Bullying: New perspectives on an Growing Problem, Oxford University Press, 2013.
  11. Kowalski, Robin M.; Limber, Susan P.; Agatston, Patricia W., Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age, 2008.
  12. Kowalski, Robin. M; Limber, Susan, P., “Electronic bullying among middle school students”, Journal of Adolescent Health, Vol. 41, No. 6, 2007.
  13. Levy et al., Bullying in the Networked Era: A Literature Review, The Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, 2012.
  14. Li, Qing, “Cyberbullying in Schools A Research of Gender Differences”, School Psychology International, Vol. 27, No. 2, 2008.
  15. Li, Qing, “New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools”, Computers in Human Behavior, Vol. 23, No. 4, 2007.
  16. Netzley, Patricia D., How serious a problem is cyberbullying?, ReferencePoint Press, 2014.
  17. Olweus, Dan, Aggression in the schools: Bullies and whipping boys, Hemisphere Publishing Corporation, Washington, 1978.
  18. Parks, Peggy J., Cyberbullying: The Internet, ReferencePoint Press, 2013.
  19. Patchin, Justin W.; Hinduja, Sameer, “Cyberbullying: An update and Synthesis of the Research”, Cyberbullying Prevention and Response: Expert Perspectives (editors: Justin W Patchin, Sammer Hinduja), 2012.
  20. Patchin, Justin, W.; Hinduja, Samer, “Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying”, Youth Violence and Juvenile Justice, Vol. 4, No. 2, 2006.
  21. Popović-Ćitić, Branislava; Đurić, Slađana; Cvetković, Vladimir, “The prevalence of cyberbullying among adolescents: A case study of middle schools in Serbia”, School Psychology International, Vol. 32, No. 4, 2011, pp. 412–424.
  22. Shariff, Shaheen, Confronting Cyber-bullying, Cambridge University Press, 2009.
  23. Slonje, Robert; Smith, Peter, “Cyberbullying: Another main type of bullying?”, Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 49, No. 2, 2008.
  24. Slonjе, Robert; Smith, Peter K.; Frisén, Ann,“The nature of cyberbullying, and strategies for prevention“, Computers in Human Behavior, Vol. 29, No. 1, 2013.
  25. Smith, Peter K. et al., “Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils”, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 49, No. 4, 2008.
  26. Vandebosch, Heidi; Cleemput, Katrien, V., “Cyberbullying among youngsters: profiles of bullies and victims”, New media & Society, Vol. 11, No. 8, 2009.
  27. Vandebosch, Heidi; Cleemput, Katrien, V., “Defining Cyberbullying: A Qualitative Research into the Perceptions of Youngsters”, Cyberpsichology & behavior, Vol. 11, No. 4, 2008.
  28. Von Marées, Nandoli; Petermann, Franz, “Cyberbullying: An increasing challenge for schools”, School Psychology International, Vol. 33, No. 5, 2012.
  29. Willard, Nancy, Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats, Center for Safe and Responsible Use of the Internet, 2007.
  30. Ybarra, Michele. L.; Mitchell Kimberly. J., “Online aggressor/targets, aggressors,and targets: a comparison of associated youth characteristics”, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 45, No. 7, 2004.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 316.624-053.5:004.738.5 325-343