Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СИСТЕМ ОЦЕЊИВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА КАРИЈЕРУ И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Сажетак

Савремена и ефиксана државна управа, у служби својих грађана, стратешко је опредељење Републике Србије. Професионализација, деполитизација, рационализација, модернизација, државне управе зависи од бројних активности. Једна од њих је оцењивање државних службеника. Циљ овог рада је, пре свега, да укаже на то да је садашњи систем оцењивања у Србији после деценију примене, готово обесмишљен. Један од главних проблема који се јавља у оцењивању државних службеника огледа се у недовољно прецизним критеријумима и постављању уопштених радних циљева, нереалних, немерљивих, који се углавном преписују из описа послова радних места. Тај начин омогућава да оцена, од које може да зависи напредовање или назадовање, буде условљена субјективношћу непосредног претпостављеног, односно оцењивача.

кључне речи:

Референце

  1. http://rs.n1info.com/a48063/Vesti/Sasa-Jankovic-Depolitizacija-administracije-izostala.html
  2. http://www.politika.rs/scc/clanak/280904/Jankovic-Depolitizacija-nije-izvrsena
  3. http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/godinji_izvestaj_15_final.pdf
  4. Roll, Hans Achim, Priručnik o ocenjivanju državnih službenika, Dial, IPM Copy, Beograd, 2006.
  5. Вујић Добрила, Водич за проверу стручне оспособљености, знања и вештина при одабиру кадрова у државној управи, Диал, Београд, 2007.
  6. Вукашиновић Радојичић Зорица, Европски службенички системи, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013.
  7. Дамјановић Јасмина, Едмонд Милетић, др Hans-Аchim Roll, Штефка Кораде Пург, Систем државних службеника у Републици Србији – збирка прописа са коментарима, Диал, Београд, 2006.
  8. Закон о државним службеницима, Сл. гласник РС бр. 79/05 са каснијим изменама и допунама
  9. Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС бр. 48/91 са каснијим изменама и допунама
  10. Миленковић Дејан, Јавна управа – одабране теме, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Чигоја штампа, Београд, 2013
  11. Подаци Службе Владе за управљање кадровима добијени су по Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја 2. 9. 2016. године.
  12. Правилник о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места, Сл. гласник РС бр. 64/06 са каснијим изменама и допунама
  13. Стратегија реформе јавне управе Републике Србије за период 2015-2017, Сл. гласник РС бр. 9/14, 42/14 исправка
  14. Уредба о оцењивању запослених у државним органима, Сл. гласник РС бр. 80/92 са каснијим изменама и допунама
  15. Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника, Сл. гласник РС бр. 117/05 са каснијим изменама и допунама
  16. Чупић Чедомир, Политика и одговорност, Удружење за политичке науке Србије, Чигоја штампа, Београд, 2010.

   

периодика Администрација и јавне политике 1и2/2016 УДК 35.08:005.96(497.11) 111-130