Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

SHVATANJE O IZVORU I POREKLU DRŽAVNE VLASTI – PRILOG IZUČAVANJU POLITIČKE FILOSOFIJE NEMANJIĆA

Sažetak

U istoriji političkih teorija postoje različita shvatanja o izvoru i poreklu državne vlasti. U ovom radu se analizira shvatanje o božanskom izvoru državne vlasti u srednjovekovnoj političkoj filosofiji Nemanjića Srbije i implikacije takvog poimanja. Cilj rada je da predstavi poznatu ideju o božanskom izvoru vlasti na primeru srednjovekovne političke filosofije Nemanjića, na osnovu pisanih izvora iz tog perioda. Politička misao Nemanjića u Srbiji u celini bila je pod najvećim uticajem istočnoromejske političke filosofije, s tim što je imala i svoje osobenosti. Iz shvatanja o uzvišenom izvoru državne vlasti proističe određeno shvatanje o smislu i cilju državne vlasti, o ograničenom suverenitetu i obavezama vladara, dužnostima i obavezama podanika, odnosu Crkve i države itd. Ako državna vlast potiče od Boga, onda je i ograničena božanskim moralnim zakonima, i krajnji smisao joj je, ne samo blagostanje, već u krajnjem i spasenje podanika u večnosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Alveler, Elen: Politička ideologija Vizantijskog carstva, „Filip Višnjić“, Beograd, 1988.
  2. Богдановић, Димитрије: „Из политичке филозофије византијских светих отаца“, Православна мисао, бр. 7, св. 1, Београд, 1964.
  3. Богдановић, Димитрије: „Политичка философија средњовековне Србије. Могућност једног истраживања“, Студије из српске средњовековне књижевности, Београд, 1988.
  4. Богдановић, Димитрије: „Стара српска библиотека“, Летопис Матице Српске, бр. 408, 1971.
  5. Богдановић, Димитрије: „Суштина просвећености у култури средњовековне Србије“, Студије из српске средњовековне књижевности, СКЗ, Београд, 1997.
  6. Богдановић, Димитрије:Историја старе српске књижевности, СКЗ, Београд, 1991.
  7. Богдановић, Димитрије: Студије из српске средњовековне књижевности, СКЗ, Београд, 1997.
  8. Бојовић, И. Бошко: Краљевство и светост – политичка филозофија средњовековне Србије, Београд, 1999.
  9. Веселиновић, Андрија: Држава српских деспота, НИУ „Војска“, Београд, 1995.
  10. Данило (Крстић): У почетку беше смисао, Хиландарски фонд, Београд, 1996.
  11. Доментијан: Живот светога Саве и светога Симеона, превео др Лазар Мирковић, предговор др Владимир Ћоровић, СКЗ, Београд,1938.
  12. Иљин, Иван, У потрази за праведношћу – Хришћанско-политички есеји о историји, друштву и култури, Светигора, Цетиње, 2001.
  13. Иљин, Иван: О супротстављању злу силом, ZEPTER BOOK WORLD – НИЦ „Војска“, Београд, 2001.
  14. Лукић Д. Радомир: Историја политичких и правних теорија, Научна књига, Београд, 1973.
  15. Марјановић-Душанић, Смиља: Владарска идеологија Немањића – дипломатичка студија, Клио, Београд, 1997.
  16. Марјановић-Душанић, Смиља: Свети краљ, САНУ, Балканолошки институт, Клио, Београд, 2007.
  17. Недељковић, Б. М. „О саборима и законодавној делатности у Србији у време владавине цара Стефана Душана, са посебним освртом на доношење Законика цара Стефана Душана“, Законик цара Стефана Душана, САНУ, Београд, 1975.
  18. Новаковић, Стојан: Законски споменици српских држава средњега века, СКА, Београд, 1912.
  19. Законоправило Светога Саве на српскословенском и српском језику, 1, прев. и прир. М. М. Петровић, Епархија жичка – манастир Жича, Манастир Жича, 2004.
  20. Петровић, М. Миодраг: О законоправилу или Номоканону светога Саве, КИЗ Култура, Београд, 1998.
  21. Петровић, Миодраг: Положај и права византијског цара у Цркви, аутор, Београд, 1972.
  22. Радојчић, Никола, „Свети Сава и аутокефалност српске и бугарске цркве“, Глас Српске краљевске академије, CXXIX, II, Београд, 1939.
  23. Соловјев, Александар: „Појам државе у средњовековној Србији“, Годишњица Николе Чупића 42, Београд,1933.
  24. Стефан, Првовенчани: Сабрана дела, СКЗ, Београд, 1999.
  25. Троицки, Сергеј: „Црквено-политичка идеологија светосавске Крмчије и Властареве Синтагме“, Глас САНУ, CCXII, Одељење друштвених наука, књ. 2, Београд, 1953.
  26. Шушњић, Ђуро: Религија, I, Чигоја, Београд, 1998.
  27. Сничев, Јован: „Хришћанско учење о власти и држави – велика лаж демократије,“Самодржавље духа – огледи о руској самосвести, прев. Владимир Димитријевић, Санкт–Петербург, 1994, Интернет http://srbin.info/2014/08/01/hriscansko-ucenje-o-vlasti-i-drzavi-velika-laz-demokratije/10. 02.2016.

   

Srpska politička misao 1/2016 УДК 321.01(497.11)“11/13“ 307-323
ç