Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE U FUNKCIJI UNAPREĐENJA RADA SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Cilj rada jeste da se primenom naučno-istraživačkih metoda opiše proces upravljanja ljudskim resursima u MUP-u Republike Srbije, koji doprinosi razvoju Sektora za vanredne situacije i, sledstveno tome, izluče oni elementi funkcije upravljanja ljudskih resursa koji nisu dovoljno delotvorni za ostvarivanje nadležnosti Sektora za vanredne situacije u Ministarstvu. Prema tome, predmet istraživanja jeste analiza efekata uspostavljanja sistema upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i, s tim u vezi, efikasnost Sektora za vanredne situacije. Strukturu rada čine osnovne funkcije upravljanja ljudskim resursima, njihov uticaj na unapređenje Sektora za vanredne situacije, uz prethodno lapidarno prikazivanje organizacije i nadležnosti dvaju sektora. U radu se zaključuje da na unapređenje rada Sektora za vanredne situacije, kao i prilikom obavljanja drugih osnovnih unutrašnjih poslova, utiču: efikasno, efektivno i ekonomično planiranje ljudskih resursa (Kadrovski plan, regrutacija, selekcija, stručna osposobljenost, planiranje procesa obuke, karijerni razvoj zaposlenih, ocenjivanje, psihosocijalna podrška i bezbednost i zdravlje na radu), čiji su efekti statistički prikazani u radu.

Ključne reči:

Reference

  • Brushlinsky N.N., Ahrens M., Sokolov S.V., and P. Wagner. 2020. “World Fire Statistics.ˮ International Association of Fire and Rescue Services. Last access January 16, 2021.  www.ctif.org/sites/default/files/2020-11/CTIF_Report25_Persian-Edition-2020.pdf.
  • Cvetković Vladimir, Adem Okal i Aleksandar Ivanov. 2019. „Young adults fear of disasters-A case study of residents from Turkey, Serbia and Macedonia.” International Journal of disaster risk reduction 35 (101095): 1‒9. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101095.
  • Gačić, Jasmina i Marija Mićović. 2019. „Psihosocijalna pomoć u katastrofama.” Bezbednost (3): 19 140‒159. doi: 10.5937/bezbednost1903140G.
  • Ljubičić, Zvonimir. 2016. „Sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj.” Specijalistički diplomski stručni. Karlovac: University of Applied Sciences.
  • Meyer, C. Eric, Zimering, Rose, Daly, Erin, Knight, Jeffrey, Kamholz, Barbara, Suzy Bird Gulliver. 2012, “Predictors of posttraumatic stress disorder and other psychological symptoms in traumaexposed firefighters.” Psychological Services 9 (1): 1-15 https://doi.org/10.1037/a0026414.
  • Milašinović, Mileta. 2019. „Međunarodna saradanja i smanjenje rizika od elementarnih nepogoda.” Bezbednost (3): 2019 200‒219 doi: 10.5937/bezbednost1903200M.
  • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 2019. „Hrvatska vatrogasna zajednica preuzela poslove vatrogastva iz djelokruga DUZS-a.” Poslednji pristup 5 januar 2021. https://mup.gov.hr/vijesti-8/hrvatska-vatrogasna-zajednica-preuzela-poslove-vatrogastva-iz-djelokruga-duzs-a/283300.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2018. Sektor za ljudske resurse, Interni kadrovski plan u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2019. godinu, interno.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2020. Sektor za ljudske resurse, Izveštaj o postupku ocenjivanja policijskih službenika za 2019. godinu, interno.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2020. Sektor za ljudske resurse, Analiza efekata primene Uredbe o karijernom razvoju, interno.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sektor za vanredne situacije. Poslednji pristup 5. januar  2021. http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/.
  • Mlađan, Dragan. 2015. Bezbednost u vanrednim situacijama. Beograd: Kriminalističko policijska akademija.
  • MUP, Pravilnik o kriterijumima i načinu postupanja u pružanju psihološke pomoći i podrške zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88 /2018.
  • MUP, Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 12/2019 i 14/2020.
  • MUP, Pravilnik o načinu obučavanja, osposobljavanja, nastavnim planovima i programima subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.Službeni glasnik Republike Srbije, br. 128/20.
  • MUP, Pravilnik o obučavanju, nastavnim planovima i programima i normativima nastavnih sredstava i opreme za obučavanje pripadnika civilne zaštite. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 8/13.
  • MUP, Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pov. interno 2018.
  • MUP, Program stručnog osposobljavanja vatrogasaca spasioca mentora polaznika osnovne obuke pripadnika VSJ i pripravnika vatrogasaca spasioca, pov. interno 2018
  • Nacionalna služba za zapošljavanje. Poslednji pristup 5 januar 2021. http://www.nsz.gov.rs.
  • Shirley Murphy, Randal Beatonm Ken Pike, and Cavin C. Cain. 1994. „Firefighters and Paramedics, Years of service, job aspirations and burnout.” Aaohn Journal 42 (11) 534‒540. doi: https://doi.org/10.1177%2F216507999404201102.
  • Tomić, Zoran. 2020. „Vanredno stanje i vanredna situacija u srpskom pravu.“ Arhiv za pravne i društvene nauke  (3): 2020 9‒29. https://doi.org/10.22182/apdn.32020.1.
  • Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 42/ 2017, 56/ 2018, 34/2019 i 11/2020.
  • Vatrogasni savez Srbije. Poslednji pristup 16. januar 2021. https://vss.org.rs/.
  • Zakon o policiji (ZOP), „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018, (ZOP, 2018, čl 131 i 133).
  • Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (ZSRKUVS), Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87/2018, (ZSRKUVS 2018, čl. 108, st. 1 i 2).
  •             Živković, Snežana, Mlađan, Dragan i Slađana Antonijević. 2017. „Specifičnosti hitne psihološke pomoći u kriznim, vanrednim i ekstremnim situacijama.” Bezbednost (3): 2017 5‒27.  doi:10.5937/bezbednost1703005Z.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2021 2/2021 УДК 005.96:354.31(497.11) 177-200
ç