Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

САВРЕМЕНА КОНЗЕРВАТИВНА КРИТИКА ПРОСВЕТИТЕЉСТВА

Сажетак

Тема чланка је однос конзервативизма према просветитељству. У његовом првом делу излажу се главни моменти раноконзервативне критике просветитељства осамнаестог века и Француске револуције. Кроз примере Гадамеровог, Макинтајеровог и Тејлоровог учења, иза тога се, у главном делу рада, представљају савремене истористичке и контекстуалистичке примедбе просветитељској филозофији историје и политике. Закључује се да оптужбу Берка и Местра за разбијање континуитета и непоштовање традиције наслеђују и разрађују рецентне критике амбиција еманципације и рационалног самоодређења просветитеља. Налази се да се потоње заснивају на њиховом непријатељству према култури из које потичу и на слепилу управо за онај партикуларни културни контекст из којег и такве универзалистичке аспирације произлазе. Тај изражен противстав негдањег и ововременог конзервативизма према просветитељству, сугерише се на крају, није тек случајна примедба која представља погодан начин властитог профилисања, већ управо израз оног конститутивног непријатељства које правда разлог властитог постојања.

кључне речи:

Референце

  1. Берк, Едмунд, Размишљања о Револуцији у Француској, „Филип Вишњић“, Београд, 2001 [1790].
  2. Bowie, Andrew, „Gadamer and Romanticism“ in: Gadamer’s Repercussions: Reconsidering Philosophical Hermeneutics (edited by Bruce Krajewski), University of California Press, Ewing, 2003, pp.55–81.
  3. Wachterhauser, Brice, „Getting it Right: Relativism, Realism and Truth“ in: The Cambridge Companion to Gadamer (edited by Robert Dostal), Cambridge University Press, New York, 2002, pp.53–78.
  4. Гадамер, Ханс-Георг, Истина и метода: основи филозофске херменеутике, „Веселин Маслеша“, Сарајево, 1978.
  5. Гадамер, Ханс-Георг, „Похвала теорији“, у Ханс-Георг Гадамер, Похвала теорији: филозофски есеји (приредио Саша Радојчић), Октоих, Подгорица, 1996, стр.5–25.
  6. Echeverria, Eduardo, „Gadamer’s Hermeneutics and the Question of Relativism“ in: Hermeneutics at the Crossroads (edited by Kevin Vanhoozer, James Smith & Bruce Benson), Indiana University Press, Bloomington, 2006,pp.51–81.
  7. Kant, Immanuel, „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“, Kants gesammelten Schriften, Bd. 8, Walter de Gruyter, Berlin, 1968 [1784], S.35–42.
  8. Kerr, Fergus, „The Self and the Good: Taylor’s Moral Ontology“ in: Charles Taylor (edited by Ruth Abbey), Cambridge University Press, New York, 2004, pp.84–104.
  9. MacIntyre, Alasdair, Whose Justice? Which Rationality?, Duckworth, London, 1988.
  10. MacIntyre, Alasdair, „Some Enlightenment Projects Reconsidered“ in: Questioning Ethics: Contemporary Debates in Continental Philosophy (edited by Richard Kearney), Routledge, London, 1998, pp.245–257.
  11. Макинтајер, Аластер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000.
  12. Макинтајер, Аластер, Трагање за врлином: студије из теорије морала, Плато, Београд, 2006.
  13. Mannheim, Karl, „Conservative Thought“ in: Essays on Sociology and Social Psychology (edited by Paul Kecskemeti), Oxford University Press, New York, 1953,pp.74–164.
  14. Местр, Жозеф де, „Четврто писмо једног савојског ројалисте својим сународницима“, у: Жозеф де Местр, Списи о револуцији, Уметничко друштво Градац, Чачак, 2001 [1793], стр.24–55.
  15. Местр, Жозеф де, „Разматрања о Француској“, у: Жозеф де Местр, Списи о револуцији, Уметничко друштво Градац, Чачак, 2001 [1797], стр.71–152.
  16. Местр, Жозеф де, „Три фрагмента о Француској“, у: Жозеф де Местр, Списи о револуцији, Уметничко друштво Градац, Чачак, 2001 [1794], стр.56–70.
  17. Mulhall, Stephen, „Articularing the Horizons of Liberalism: Taylor’s Political Philosophy“ in: Charles Taylor (edited by Ruth Abbey), Cambridge University Press, New York, 2004, pp.105–126.
  18. Низбет, Роберт, „Конзервативизам“, Трећи програм, Радио телевизија Србије, Београд, бр. 101, 1/1995, стр.275–322.
  19. O’Brien, Conor, „Edmund Burke: Prophet Against the Tyranny of the Politics of Theory“ in: Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, Yale University Press, New Haven, 2003, pp.213–232.
  20. Пери, Марвин: Интелектуална историја Европе, Clio, Београд, 2000.
  21. Rorty, Richard, „Being That Can Be Understood Is Language“ in:Gadamer’s Repercussions: Reconsidering Philosophical Hermeneutics (edited by Bruce Krajewski), University of California Press, Ewing, 2003, pp.21–29.
  22. Shapiro, Ian, Moral Foundations of Politics, Yale University Press, New Haven, 2003.
  23. Taine, Hippolyte, Les Origines de la France contemporaine, tom 1: L’ancien régime, Fayard, Paris, 1986, Internet, http://classiques.uqac.ca/classiques/taine_hippolyte/origine_France_t1/taine_origine_t1_ancien.pdf, 03/02/2008.
  24. Тејлор, Чарлс, Извори сопства: стварање модерног идентитета, Академска књига, Нови Сад, 2008.
  25. Тејлор, Чарлс, Доба секуларизације, Албатрос плус, Београд, 2011.
  26. Fohrmann, Jürgen, Abenteuerund Bürgertum: zur Geschichte der deutschen Robinsonaden im 18. Jahrhundert, Metzler, Stuttgart, 1981.
  27. Habermas, Jürgen, „After Historicism, Is Metaphysics Still Possible? On Hans-Georg Gadamer’s 100th Birthday“ in: Gadamer’s Repercussions: Reconsidering Philosophical Hermeneutics (edited by Bruce Krajewski), University of California Press, Ewing, 2003,pp.15–20.
  28. Carter, Ian, „Can Enlightenment Morality be Justified Teleologically?“ in: Enlightenment and Modernity (edited by Norman Geras),Palgrave,New York, 1999, pp.80–99.
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 321.01“17/20“ 21-38