Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

САНКЦИОНИСАЊЕ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ ЗБОГ НЕИЗВРШЕЊА ПРЕСУДА СУДА ПРАВДЕ И НЕОБАВЕШТАВАЊА О СПРОВОЂЕЊУ ДИРЕКТИВА

Сажетак

Предмет истраживања у раду су санкције које Суд правде на основу чл. 260 УФЕУ може изрећи државама чланицама у случају неизвршења пресуда или необавештавања Комисије о мерама за имплементацију директива донетих у законодавном поступку. Аутори прво анализирају поступке предвиђене ставовима 2 и 3 наведеног члана и указују на дилеме које се јављају приликом њихове примене. Након тога, пажњу усмеравају на саме новчане санкције које Суд може наметнути уколико утврди да је држава заиста прекршила право ЕУ. Том приликом објашњавају разлику између пенала и паушалне суме, као и критеријуме за утврђивање износа тих санкција. Аутори закључују да механизам санкционисања из чл. 260 УФЕУ свакако доприноси бољој примени права ЕУ, али има и неке нејасноће које Суд правде у будућности мора отклонити.

кључне речи:

Референце

  1. Радивојевић Зоран, Кнежевић-Предић Весна, Институционални механизам Европске уније после Лисабонског уговора, Пунта, Ниш, 2016.
  2. Радивојевић Зоран, „Постлисабонске новине у систему судске заштите Европске уније“, у зборнику: Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, (приредио: Предраг Димитријевић), Правни факултет, Ниш, 2016, стр. 19-40.
  3. Arnull Anthony, „The European Court of Justice after Lisbon“, in: The Treaty of Lisbon and the Future of European Law and Policy (eds. Martin Trybus, Luca Rubini), Edward Elgar Publishing, Northampton, 2012, стр. 34-54.
  4. Ćapeta Tamara, „Sudska zaštita u Europskoj uniji nakon Lisabonskog ugovora“, u zborniku: Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, (priredili: Siniša Rodin, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang), Narodne novine, Zagreb, 2009, стр. 89-140.
  5. Garcia A. Ricardo, “Lisbon and the Court of Justice of the European Union”, Working Papers on European Law and Regional Integration, No. 1/2010.
  6. Gáspár-Szilágyi Szilárd, „What Constitutes „Failure to Notify“ National Measures?“, European Public Law, Institute of European Public Law, Hull, No. 2/2013, стр. 281-294.
  7. Jack Brian, „Article 260 (2) TFEU: An Effective Judicial procedure for the Enforcement of Judgements?“, European Law Journal, Wiley, Chichester, No. 3/2013, стр. 404-421.
  8. Jack Brian, „Enforcing Member States Compliance with EU Environmental Law: A Critical Evaluation of the Use of Financial Penalties“, Journal of Environmental Law, OUP, Oxford, No. 1/2011, стр. 73-95.
  9. Kilbey Ian, „The Interpretation of Article 260 TFEU (ex 228 EC)“, European Law Review, Sweet&Maxwell, London, No. 3/2010, стр. 370-386.
  10. Kornezov Alaxander, „Imposing the Right Amount of Sanctions under Article 260(2) TFEU: Fairness v. Predictability, or How To “Bridge the Gaps”“, Columbia Journal of European Law, Columbia Law School, New York, No. 3/2014, стр. 283-307.
  11. Lenaerts Koen, Maselis Ignace, Gutman Kathleen, EU Procedural Law, OUP, Oxford, 2014.
  12. Peers Steeve, „Sanctions for Infringement of EU Law after the Treaty of Lisbon“, European Public Law, Institute of European Public Law, Hull, No. 1/2012, стр. 33-64.
  13. Prete Luca, Smulders Ben, „The Coming of Age of Infringement Proceedings“, Common Market Law Review, Leiden University, Leiden, No. 1/2010, стр. 9-61.
  14. Radivojević Zoran, Raičević Nebojša, „Financial Sanctions against Member States for Infringement of EU Law“, in: Procedural Aspects of EU Law (eds. Dunja Duić, Tunjica Petrašević), Faculty of Law, Osijek, 2017, стр. 171-191.
  15. Raičević Nebojša, Đorđević Aleksovski Sanja, „The Control of Compliance with Judgments of the EU Court of Justice“, in: Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law, (eds. Miroslav Lazić, Saša Knežević), Law Faculty, Niš, 2016, стр. 273-292.
  16. Sikora Alicja, „Financial Penalties for Non-execution of Judgments of the Court of Justice“, in: Research Handbook on EU Institutional Law (eds. Adam Lazowski, Steven Blockmans) Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2016, стр. 324-353.
  17. Theodossiou A. Maria, „An analysis of the recent response of the Community to non-compliance with Court of Justice Judgements: Article 228 E.C.“, European Law Review, Sweet&Maxwell, London, No. 1/2002, стр. 25-46.
  18. Wahl Nils, Prete Luca, „Between Certaintly, Severity and Proportionality: Some Reflections on the Nature and Functioning of Article 260 (3) TFEU“, European Law Reporter, Verlag Radical Brain S.A., Luxembourg, No. 6/2014, стр. 170-189.
  19. Wenneras Pal, „Making Effective Use of Article 260 TFEU“, forthcoming in: The Enforcement of EU law and Values (eds. Andreas Jakab and Dimitry Kochenov), Internet, https://ssrn.com/abstract=2821032, 03/04/2017.
  20. Wenneras Pal, „Sanctions against Member States under Article 260 TFEU: Alive, but not Kicking“, Common Market Law Review, Leiden University, Leiden, 1/2012, стр. 145-176.

  ПРОПИСИ И ПРАКСА

  1. C-109/13, Commission v Finland, ECLI:EU:C:2013:880.
  2. C-121/07, Commission v France, ECLI:EU:C:2008:695.
  3. C-177/04, Commission v France, ECLI:EU:C:2006:173.
  4. C-184/11, Commission v Spain, ECLI:EU:C:2014:316.
  5. C-196/13, Commission v Italy, ECLI:EU:C:2014:2407.
  6. C-197/98, Commission v Greece, Opinion, ECLI:EU:C:1999:597.
  7. C-241/11, Commission v Czech Republic, ECLI:EU:C:2013:423.
  8. C-270/11, Commission v Sweden, ECLI:EU:C:2013:339.
  9. C-278/01, Commission v Spain, ECLI:EU:C:2003:635.
  10. C-304/02, Commission v France, ECLI:EU:C:2005:444.
  11. C-304/02, Commission v France, Opinion, ECLI:EU:C:2004:274.
  12. C-369/07, Commission v Greece, ECLI:EU:C:2009:428.
  13. C-374/11, Commission v Ireland, ECLI:EU:C:2012:827.
  14. C-387/97, Commission v Greece, ECLI:EU:C:2000:356.
  15. C-456/03, Commission v Italy, ECLI:EU:C:2005:388.
  16. C-457/07, Commission v Portugal, ECLI:EU:C:2009:531.
  17. C-496/09, Commission v Italy, ECLI:EU:C:2011:740.
  18. C-533/11, Commission v Belgium, ECLI:EU:C:2013:659.
  19. C-576/11, Commission v Luxembourg, ECLI:EU:C:2013:773.
  20. C-610/10, Commission v Spain, ECLI:EU:C:2012:781.
  21. C-683/15, Commission v Poland.
  22. C-70/06, Commission v Portugal, ECLI:EU:C:2008:3.
  23. C-95/12, Commission v Germany, ECLI:EU:C:2013:676.
  24. Commission Communication, Application of Article 228 of the EC Treaty, SEC(2005) 1658.
  25. Commission Communication, Implementation of Article 260(3) TFEU, SEC (2010), 1371 final.
  26. Memorandum on applying Article 171 of the EC treaty, OJ EC, 1996, C 242/6.
  27. Method of Calculating the Penalty Payments Provided For Pursuant to Article 171 of the EC Treaty, OJ EC, 1997, C 63/2.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 341.645.2:341.638(4-672EU) 243-261