Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

RUSIJA – EVROAZIJSKA CIVILIZACIJA

Sažetak

Prikaz knjige: Alek­san­dar­ Geljevič­ Dugin, ­Če­tvrta­ politička­ te­orija,­ Be­o­grad,­ 2013.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2014 УДК 321.01 Dugin A.G.(049.3) 305-313
ç