Изабери језик:
Тема броја

РОДНА (НЕ)РАВНОПРАВНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ, СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ И СОЦИЈАЛНОМ ПЛАНИРАЊУ

Сажетак

Рад контекстуализује питањe родне равноправности као до­мен социјалне политике, образлаже виђење родно равноправног друштва као циља, али уједно и предуслова и средства за остваривање социјалног развоја. У циљу приказивања стања у локланом/ националном контексту описује се положај жена и мушкараца у Србији, указујући на могуће социјалне индикаторе за мерење род­не равноправности у оквиру друштвеног развоја у Србији. Последњи део рада приказује на који начин се социјално планирање у Србији бави „кориговањем“ постојећих родних неједнакости, кроз дефинисање стратешког оквира за унапређивање родне равноправ­ности у Србији.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бабовић Марија, Родне економске неједнакости у компаративној перспективи: Европска унија и Србија, Secons, Београд, 2010.
  2. Бабовић Марија, Катарина Гинић и Оливера Вуковић, Мапирање породичног насиља према женама у Централној Србији, Пројекат „Борба против сексуалног и родно заснованог насиља“ Министарства рада и социјалне политике, Београд, 2010.
  3. Биљана Бранковић, Вести из будућности: Истанбулска конвенција и одговорност државе за борбу против насиља над женама?, Програм Уједињених нација за развој, 2013.
  4. Green Cowels Maria, James Caporaso and Thomas Risse, Transforming Europe: Europeanization and domestic change, Cornell University, 2001.
  5. Jackson Cecile and Ruth Pearson (ed.), Feminist Visions of Development. Gender, Analysis and Policy, Routledge, London, 1998.
  6. Јарић Весна и Надежда Радовић, Речник родне равноправности, друго измењено и допуњено издање, Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2011.
  7. Кочовић Драгослав, Социјална политика, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  8. Лакићевић Мира и Ана Гавриловић, Социјални развој и планирање, Чигоја, Београд, 2008.
  9. Nowak Maria, Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito, Einaudi, Torino, 2005.
  10. Sakiko Fukuda-Parr, The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen ’s Ideas On Capabilities. Feminist Economics 9(2-3): 301-317, Routledge, 2003.
  11. Scott W. Joan, „Gender: A useful Category of Historical Analysis“, The Amercian Historical Review, 91:5/ (1053-1075)
  12. Laurel Weldon & Mala Htun (2013), „Feminist mobilisation and progressive po­licy change: why governments take action to combat violence against women“, Gender & Development, 21:2 (231-247).
  13. Жене и мушкарци у Србији, Републички завод за статистику Србије, Београд, 2005.
  14. Жене и мушкарци у Србији, Републички завод за статистику Србије, Београд, 2008.
  15. Жене и мушкарци у Србији, Републички завод за статистику Србије, Београд, 2011.

  Међународни и домаћи документи

  1. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding ob­servations on the combined second and third periodic reports of Serbia CEDAW/C/SRB/CO/2-3
  2. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against wo­men and domestic violence, CK (2011) 49final CAHVIO, usvojena u aprilu CETS. 210.
  3. Национални акциони план за примену Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 – жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010­-2015), Службени гласник РС, 102/2010.
  4. Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, Службени гласник РС, бр. 15/2009.
  5. Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима, Службени гласник РС, бр. 27/2011.
  6. Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације према женама, Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2009.
  7. Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, Закључак Владе Републике Србије број 05: 56-864/2011.
  8. Посебни протокол Министарства унутрашњих послова Владе РС о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над женама у породи­ци и у партнерским односима, усвојен марта 2013.
  9. Посебни протокол Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Владе РС о поступању центара за социјални рад органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима, усвојен марта 2013.
  10. Посебни протокол Министарства здравља Владе РС о поступању у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима, усвојен марта 2013.
  11. UN Declaration on social progress and development, 2542 (XXIV), Resolution adopted on the 1782nd plenary meeting 28. October 1969.
  12. Закон о равноправности полова, Службени гласник РС, бр. 104/2009.
  13. Закон о избору народних посланика, Службени гласник РС, бр. 35/2000. Закон о изборима за јединице локалне самоуправе, Службени гласник РС, 129/2007

  Сајтови, фебруар 2014:

  1. The Little Data Book on Gender 2011: http://issuu.com/world.bank.publications/ docs/9780821388815
  2. Влада Републике Србије: srbija.gov.rs
  3. Управа за родну равноправност: www.gendernet.rs
  4. Millenium Development Goals: www.un.org/millenniumgoals/
  5. Human Development Index: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi
  6. Gender Inequality Index: https://data.undp.org/dataset/GII-Gender-Inequahty-Index-value/bh77-rzbn
  7. Agenda 21: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21. pdf
  8. Muhamed Junus: http://www.muhammadyunus.org/
  9. Grameen Bank: www.grameen-info.org
  10. Републички завод за статистику: http://webrzs.stat.gov.rs
  11. „Жене и одлучивање на локалном нивоу“ април 2012: http://www.gendernet. rs/rrpage.php?chapter=35&id=357
периодика Социјална политика 1/2014 УДК 304:305-055.1/.2(497.11) 47-69