Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ

РЕЗЕРВИСАНИ СОПСТВЕНИ УДЕО И ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТ – ПРАВО НА СТИЦАЊЕ УДЕЛА: МЕХАНИЗМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ESOP-А У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Увођење запослених у власништво над послодавцем у Републици Србији је до 2020. године било битно ограничено. Изменама Закона о привредним друштвима уведена je могућност укључивања запослених у власништво над друштвом са ограниченом одговорношћу, када се по први пут стварају правни услови за реализацију ESOP – a у контексту ове правне форме привредног друштва. Предмет овог рада је анализа правних института резервисаног сопственог удела и финансијског инструмента – права на стицање удела. Реч је о институтима уведеним поменутим законским изменама из 2020. године, а са циљем омогућавања реализације идеје укључивања запослених у власништво над послодавцем – друштвом са ограниченом одговорношћу. Анализом поменутих института, ауторке настоје да уоче позитивне и негативне стране релативно новоуведене регулативе, те сугеришу и евенутлане de lege ferenda корекције, а ради омогућавања несметаног и успешног функционисања замишљеног аранжмана.

кључне речи:

Референце

  Вишекруна Александра, „Особености корпоративног управљања у породичним друштвима“, Право и привреда, Удружење правника у привреди Републике Србије и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 57(4-6)/2019, 364-379;

  Вишекруна Александра, „Радни односи у стечају“, Годишњак факултета правних наука, Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, бр. 6(6)/2016, 194-208;

  Јовановић Небојша, Радовић Вук и Радовић Мирјана, Компанијско право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021;

  Јоксимовић Душан, Павловић Владан и Митић Марија, „Стицање сопствених акција у Србији: мотиви и ефекти“, Анали Економског факултета Суботици, Економски факултет у Суботици, Суботица, бр. 33/2015, 401-414;

  Лакић Александра, Савановић Александра, Кнежевић Бојовић Ана, Рељановић Марио и Кончар Лара, Холдинг задруга. Предлог модела задружног радничког акционарства у Србији, Заједничко – Платформа за теорију и праксу друштвених добара, Београд, 2023;

  Лакићевић Снежана, „Радничко акционарство и партиципација“, Правни записи, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Београд, бр. 2/2016, 367-385;

  Радовић Вук, „Пружање финансијске подршке за стицање својих акција“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/2017, 183-212;

  Радовић Вук, Стечајно право, књига прва, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017;

  Blasi Joseph, Kruse Douglas, Sesil James and Kroumova Maya, “An assessment of employee ownership in the United States with implications for the EU”, The International Journal of Human Resource Management, No. 14(6), 2003, 893-919;

  Blasi Joseph, Kruse Douglas and Freeman Richard B., “Broad-based employee stock ownership and profit sharing: History, evidence, and policy implications”, Journal of Participation and Employee Ownership, Vol. 1, No. 1, 2018, 38-60;

  Ellerman David, Gonza Tej and Berkopec Gregor, European ESOP: The main structural features and pilot implementation in Slovenia, Institute for economic democracy, Ljubljana 2022;

  Goldman Arnold J. and Digismond DI William D., Business Law: Principles and Practices, South-Western Cengage Learning, 2011;

  Gonza Tej and Ellerman David, “Using ESOPs to Democratize Labor-Based Platforms”, Challenge, Vol. 65, No. 1–2, 2022, 34–48;

  Gonza Tej, Ellerman David, Berkopec Gregor, Zgdank Tea and Siroka Timotej, “Marcora for Europe: How Worker-Buyouts Might Help Save Jobs and Build Resilient Businesses”, European State Aid Law Quarterly (ESTAL), No. 1, 2021, 61-73;

  James Sesil Jaes C., Kroumova Maya K., Kruse Douglas L. and Blasi Joseph R., “Broad-Based Employee Stock Options in the U.S. – Company Performance and Characteristics”, Management Revue Vol. 18, No. 1, 2007, 5-22;

  Jones Derek C. and Kato Takao, “The Productivity Effects of Employee Stock-Ownership Plans and Bonuses: Evidence from Japanese Panel Data”, The American Economic Review, Vol. 85, No. 3, 1995, 391-414;

  Klein Katherine J., “Employee Stock Ownership and Employee Attitudes: A Test of Three Models”, Journal of Applied Psychology Monograph, Vol. 72, No. 2, 1987, 319-332;

  LeRoy Miller Roger and Cross Frank B., Business Law – Alternate Edition: Text and Summarized Cases 2, South-Western Cengage Learning, 2013;

  Livingston Thomas D. and Henry James B.. “The Effect of Employee Stock Ownership Plans on Corporate Profits”, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 47, No. 3, 1980, 491-505;

  Mygrind Niels, “Overcoming barriers of employee ownership in France, Italy, Spain, the UK and the US”, Journal of Participation and Employee Ownership, Vol. 6, No. 3, 2023, 230-263;

  Mygrind Niels and Poulsen Thomas, “Employee ownership – pros and cons – a review”, Journal of Participation and Employee Ownership, Vol. 4, No. 2, 2021, 136-173;

  Poutsma Erik, Recent trends in employee financial participation in the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2001;

  Poutsma Erik, Lightart Paul E. M. and Schouteten Roel, “Employee share schemes in Europe: The influence of US multinationals”, Management Revue, Vol. 16, No. 1, 2005, 99-122;

  Sangsoo Park and Song Moon H., “Employee Stock Ownership Plans, Firm Performance, and Monitoring by Outside Blockholders”, Financial Management, Vol. 24, No. 4, 1995, 52-65;

  Scholes Myron S. and Wolfson Mark A,, Employee Stock Ownership Plans and Corporate Restructuring: Myths and Realities, Working Paper 3094, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1989.

  Voiculescu Nicolae, “Financial Employees Participation in Enterprises and the Requirements of a Real Democracy at Work”, Conferinta Internationala de Drept, Studii Europene si Relatii Internationale, No. 6, 2018, 191-197;

  ПРАВНИ ИЗВОРИ

  Закон о иновационој делатности, Службени гласник РС, бр. 129/2021;

  Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021.

  Закон о тржишту капитала, Службени Гласник РС, бр. 129/2021.

  ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

  Адвокатска канцеларија Пекић, Право на стицање удела у Србији (енг. Vesting), https://attorney.rs/cp/vesting-esop-u-srbiji-pravo-na-sticanje-udela/ (5.12.2023.);

  Образложење нацрта Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, https://privreda.gov.rs/sites/default/files/documents/2021-08/OBRAZLOZENJE-NACRTA-ZAKONA-O-IZMENAMA-I-DOPUNAMA-ZAKONA-O-PRIVREDNIM-DRUSTVIMA.pdf (1.12.2023.);

  Саичић Владимир, „Резервисани сопствени удео и право на стицање удела као новине у Закону о привредним друштвима“, Пословни саветник, https://www.poslovnisavetnik.net/wp-content/uploads/2020/02/757.pdf (2.12.2023.);

  Стојковић Лазар, Опције на акције – зашто стартапи дају уделе запосленима и како то функционише? https://startit.rs/opcije-na-akcije-zasto-startapi-daju-udele-zaposlenima-i-kako-to-funkcionise/ (10.12.2023.);

  Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности, Активно ФИ регистровани у ЦР ХоВ – Право на стицање удела (ПСУ), http://www.crhov.rs/?Opcija=5&TipHartije=prava (13. 1. 2024.);

  European Federation of Employee Share Ownership, A Generic ESOP. Employee Share Plan For Europe, https://www.efesonline.org/LIBRARY/2020/A%20Generic%20ESOP%20Employee%20Share%20Plan%20for%20Europe.pdf (15.12.2023.);

  Hobbs Joel, “Employee Stock Ownership Plans (ESOPs), Including S Corporation ESOPs and Anti Abuse Measures”, Internal Revenue Service Tax Exempt and Government Entities, https://docplayer.net/11275187-Chapter-8-esops-chapter-8-employee-stock-ownership-plans-esops-including-s-corporation-esops-and-anti-abuse-measures.html (10.12.2023.);

  Kruse Douglas, Does employee ownership improve performance? Employee ownership generally increases firm performance and worker outcomes, https://wol.iza.org/articles/does-employee-ownership-improve-performance/long#:~:text=Employee%20ownership%20is%20linked%20to%20better%20company%20performance,leading%20to%20lower%20unemployment%20in%20the%20overall%20economy (10.12.2023.);

  Marinković Milan, Participacija zaposlenih u vlasništvu kompanije: Vodič za ESOP strukture u Republici Srbiji. Finansijski instrument – pravo na sticanje udela, https://startap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/06/Vodic-za-ESOP-strukture-u-Republici-Srbiji.pdf (5. 12. 2023.);

  Milošević Law Firm, Nemo postojanje akcionarskih društava u Srbiji, https://milosevic-law.rs/nemo-postojanje-akcionarskih-drustava-u-srbiji/ (16.1.2024.);

  National Center for Employee Ownership, How an Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Works, https://www.nceo.org/articles/esop-employee-stock-ownership-plan (10.12.2023.);

  Popović Tomislav, Serbia: Employee stock options in limited liability companies, https://bdkadvokati.com/serbia-employee-stock-options-in-limited-liability-companies/ (6.12.2023.);

  Startap Portal, Vodič za startape za prikupljanje kapitala, https://startap.gov.rs/baza-znanja/vodic-za-startape-za-prikupljanje-kapitala/?rstr=cyr (5.12.2023.);

  Transactional Law Clinic Collaborative, ESOPS, https://www.wcl.american.edu/academics/experientialedu/clinical/theclinics/elc/tlcc/for-businesses-nonprofits/esops-info-sheet/ (10. 12. 2023.);

АРХИВ ЗА ПРАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 1/2024 1/2024 УДК 339.7 103-132