Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ И МОДЕЛИ

РЕСТОРАТИВНИ ПРИСТУП КОНФЛИКТИМА У СРБИЈИ

Сажетак

Ресторативни приступ конфликтима почиње да се развија седамдесетих година 20. века као одговор на критику традиционалних модела кривичног права и решавања конфликата. Од тада су развијани различити програми, вођене су многобројне кампање, измењено је кривично законодавство у које су инкорпорирани принципи ресторативних приступа, међутим ресторативни приступи у решавању конфликата у Србији још увек су недовољно развијени. Овај рад има за циљ да се кроз компарацију најчешћих одговора на конфликте и приказ основних принципа ресторативног приступа омогући  боље разумевање овог конепта и праксе која из њега произилази, а која може да буде веома корисна у одговору на учестале конфликте у српском друштву.

кључне речи:

Референце

  1. Бренеселовић, Л. „Рецепција ‘ресторативне правде’ као пример некритичког дискурса у правној социологији: случај Србије“, Социолошки преглед, 45(1), стр. 45-66.
  2. Деспотовић, В. „Медијација и социјални рад у Србији: области примене и законска регулатива“, Српска политичка мисао, 46(4), стр. 49-68.
  3. Kathleen, D. „Conferencing in Australia and New Zeland: variations, research findings and prospects“, у Morris, A. и Maxwell, G. (ур.) Restorative Justice for Juveniles. Hart Publishing, Oxford, 2001, стр. 59-83.
  4. Костић, М. „Успостављање стандарда за ресторативну правду“, Темида, 1, 2007, стр. 5-14.
  5. Latimer, J., Dowden, C. и Muise, D. „The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta Analysis,“ Canadian Journal of Criminology, 43, 2001, стр. 237-253.
  6. Либман, М. и Хрнчић, Ј. Приручник за специјалистичку обуку у вештинама медијације између оштећеног и малолетног учиниоца. Центар за посредовање-медијацију, Београд, 2007.
  7. McCold, P. „Paradigm muddle: the threat to restorative justice posed by its merger with community justice,“ Contemporary Justice Review, 7 (1), 2004, стр. 13-35.
  8. McCold, P. „A Survey of Assessment Research on Mediation and Conferencing“, у Walgrave, L. (ур.) Repositioning Restorative Justice. Willan Publishing, Devon, 2003, стр. 67-120.
  9. Miers, D. и Willemsens, J. (ур.) Mapping Restorative Justice. Development in 25 European Countries. European Forum for Victim Offender Mediation and Restorative Justice. Leuveven, Belgium, 2004.
  10. Morris, A. и Maxwell, G. „Implementaing Restorative Justice: What Works?“ у Morris, A. и Maxwell, G. (ур.) Restorative Justice for Juveniles. Hart Publishing, Oxford, 2001, стр. 267-281.
  11. Morris, A. и Maxwell, G. (ур.) Restorative Justice for Juveniles. Hart Publishing, Oxford, 2001.
  12. Ness, D. W. van, Morris, A. и Maxwell, G. „Introducing Restorative Justice“ у Morris, A. и Maxwell, G. (ур.) Restorative Justice for Juveniles. Hart Publishing, Oxford, 2001, стр. 3-16.
  13. Ness, W. van и Strong, K.H. Restoring Justice. Anderson Publishing, Cincinnati, 2002.
  14. Перић, О. „Алтернативне мере и санкције у новом Кривичном закону о малолетницима“, Билтен бр.69/2005, Окружни суд у Београду, Београд, 2005, стр. 7-14.
  15. Перурача, Б. „Зашто је ресторативна правда важна тема?“ Контекст- критички часопис за друштвена питања, Загреб, 1(1-2), 2010, стр. 19-23.
  16. Попадић, Д., Плут, Д., Ковач-Церовић, Т. (ур.), „Увод приређивача“ у Попадић, Д., Плут, Д. и Ковач-Церовић, Т. (ур.) Социјални конфликти. Карактеристике и начин решавања. Центар за антиратну акцију, Београд, 1996, стр. 9-15.
  17. Ћопић, С. „Појам и основни принципи ресторативне правде“, Темида, 1, 2007, стр 25-35.
  18. Улетиловић, Д. Примјена међународних стандарда у домаћем законодавству са аспектима примјене васпитних препорука као мјера преусмјеравања од редовног кривичног поступка. Основни суд у Бања Луци, Бања Лука, 2010, стр. 4-12.
  19. Хрнчић, Ј. „Модели и пракса ресторативног правосуђа“, у Џамоња Т., Жегарац, Н. (ур) Медијација- концепти и контексти, Центар за примењену психологију, Београд, 2006, стр. 130-141.
  20. Џамоња Т. и Жегарац, Н. (ур.), Медијација- концепти и контексти. Центар за примењену психологију, Београд, 2006.
  21. Џамоња-Игњатовић, Т. и Жегарац, Н. „Ресторативна правда између филозофије и емпирије“, Годишњак Факултета политичких наука, 2, 2008, стр. 463–475.
  22. Walgrave, L. „Imposing Restoration instead of Inflicting Pain: Reflections on the Judicial Reaction to Crime,“ у von Hirsch, A., Roberts, J., Bottoms, A., Roach and, K. и Schiff M. (ур.) Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms. Hart Publishing, Oxford, 2003.
  23. Zehr, H. Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice. Mennonite Central Committee on Criminal Justie, Elkhart, Indiana, 1985.
  24. Zehr, H. Changing Lances. Herald Press, Pennsylvania,1990.
  25. Zehr, H., The Litlle Book of Restorative Justice. Intercourse, USA, 2002.

  Закони и подзаконска акта

  1. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, Службени гласник Републике Србије, 61(85), 2005.
  2. Закон о судовима за младеж (Народне новине Републике Хрватске,111/97, 27/98).
  3. Кривични закон Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, 49/03).
  4. Kaznenski zakonik i Zakon o kaznenom postupku Republike Slovenije ( List, 63/94).
  5. Crime and Disorder Act 1998.
  6. Закон о судовима за младеж (Народне новине Републике Хрватске бр. 111/97, 27/98).
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 343.2.01(497.11) 145-162