Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРОМЕНЕ - СВЕТ У КРИЗИ

РЕГИОНАЛИЗАМ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОЛИТИКА У ЕВРОПИ

Сажетак

Реафирмација регионализма и нова територијална по­литика у Европи током последње две декаде представљају једну од круцијалних компоненти европских интеграција. Та­кав тренд умногоме je подстакнут институционалним решењима која наглашавају улогу субсидијарности и субнационалних територијалних јурисдикција у политичком систему ЕУ. Међутим, приступ структуралним фондовима који ве­ликим делом обухватају регионални и локални развој често су водили некритичким и фасадним захватима у изградњи региона. Tи облици административне деконцентрације вла­сти нарочито су до изражаја дошли у транзиционим системима Централне и Источне Европе. Неуједеначеност у ин­ституционалним решењима, од чисто административних до крајње аутономних регионалних структура усложњавају процес регионализације у ЕУ, a јачање регионалних идентитета које би, с једне стране требало да допринесе европеи­зацији, с друге отвара пут за регионалне сепаратизме и разградњу идеје о „једној Европи“.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, Зоран, „Регионализам и демократија (Регионализам као идеолошко средство десуверенизације)“, Социолошки преглед, XXXVI, No. 1-2, Београд, Институт друштвених наука, 2002.
  2. Кнежевић Милош, „Регионализам и геополитика“, Но­ви Сад, Зборник матице српске за друштвене науке, бр. 112-113, Матица српска, 2002.
  3. Лане, Јан-Ерик, Државно управљање: разматрање модела јавне управе и јавног управљања, Београд, Службени гласник, Мегатренд универзитет, 2012.
  4. Степић, Миломир, „Политичко-географски аспекта регионализације Србије“, Гласник српског географског друштва, 82, бр. 1, Географски факултет, Универзитет у Београду, 2002.
  5. Стојановић, Ђорђе, „Источно-азијски регионализам: идеациони контекст“, Политичка ревија, 26, бр. 4/2010, Београд, Институт за политичке студије, 2010.
  6. Тодоровић, Јелена, „Регионализам: будућност Европске Уније?, Политичка ревија, 4/2008. Београд, Инсти­тут за политичке студије, 2008.
  7. Шуљагић, Сања, „Друштвене и економске претпоставке регионалне институционализације“, Политич­ка ревија, 6, бр. 2-4, Београд, Институт за поли­тичке студије, 2007.
  8. Bache, Ian, Flinders, Matthew, (Eds.), Multi-Level Gover­nance, Oxford University Press, New York, 2005.
  9. Bourne, Angela K. (Ed.), The EU and Territorial Politics within Member States: Conflict or Cooperation?. Per­spectives on European Politics and Society, Leiden-Bo­ston, Brill, 2004.
  10. Ferry, Martin, „The EU and Recent Regional Reform in Poland“, Europe Asia Studies, 55, No.7, Taylor & Frances Ltd. 2003.
  11. Greer, Scott I, (ed), Teritory, Democracy and Justice: Re­gionalism and Federalism in Western Democracies, Palgraeve MacMillan, 2006.
  12. Hooghe, Liesbet, Marks, Gary, „Europe with the Regions“ Channels of Regional Representation in the European Union“, Publius, Vol. 26, No. 1, Federal Systems in Glo­bal Economy, New York, Oxford University Press, 1996.
  13. Hooghe, Liesbet, Marks, Gary, Multi-Level Governance and European Integration, Rowman & Littlefield, Lanham.
  14. Huysseune, Michel & Jans, M. Theo, „Brussels as the Ca­pital of the Europe of the Regions: Regional Offices as European Policy Actors“, Brussels Studies, 25, Iss. 16, The e-Journal for Academic Research on Brus­sels
  15. Jonas, Andrew, A.G, „Region and Place: Regionalism in Question“, Progress in Human Geography, Vol. 36, No. 2, Sage Publications, 2012.
  16. Jurado, Elena, „Régionalisation and the Eastward Enlarge­ment of the European Union: A missed opportunity?“, Revista International de losEstudios Vascos, 3/2008. Tribune, 2008.
  17. Le Gales, Patrick, Lequesne, Christian, (eds), Regions in Europe, European Public Policy Series, Routledge,1998.
  18. Maтић, Милан, Подунавац, Милан (yp), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, 1993.
  19. Sbragia, Alberta, (ed.), Euro Politics: Institutions and Po­licy-making in the „New“ European Community, Was­hington, Brookings Institution, 1992.
  20. Warleich-Lack, Alex, Van Langenhove, Luk, „Introduction. Rethinking EU Studies: The Contribution of Compara­tive Regionalism“, European Integration, 32, No. 6, Routleege, Taylor & Frances Group, 2010.
  21. Weinert, Friedei, „Relationism and Rwlativity“, http://www.brad.ac.uk/fweinert/Relationism&Relativity.pdf
  22. Wunderlich, Jens-Uwe, Regionalism, Globalisation and In­ternational Order, Ashgate Publishing Group, 2008.
периодика Национални интерес 2/2012 УДК 342.25(4-672EU) 41-57