Изабери језик:
Тема броја

СТАРЕЊЕ И СТАРИ – ПОЛИТИКА ПРЕМА СТАРИМА: ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ

РЕФОРМЕ ПЕНЗИЈСКИХ СИСТЕМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ПРИМЕНА ОТВОРЕНОГ МЕТОДА КООРДИНАЦИЈЕ

Сажетак

Полазећи од премисе о нераскидивој повезаности политика држава чланица Европске уније, нарочито социјалне политике која се налази на пресецима комунитарних политика, координација се проширује и на питања из области пензионе политике. Изазови са којима се суочавају државе чланице су истоврсни, али не и природа њихових система социјалне сигурности услед чега је значајно отежано постизање консензуса на европском нивоу. Применом Отвореног метода координације настоје се, добровољно координисаном акцијом држава чланица, континуирано унапредити перформансе њихове пензионе политике. Циљеви рада су систематизација хронологије развитка координације у области пензија на европском нивоу, као и истраживање и верификација ефикасности примене овог Mетода на националном нивоу. Оцена ефективности Отвореног метода координације у овој области примене прати структуру рада кроз хронолошко идентификовање основних праваца реформи пензионе политике ЕУ, процедуралних карактеристика примене Отвореног метода координације у специфичној области и анализу релевантних индикатора за закључивање о резултатима процеса. Упоредна анализа установљених индикатора у трећем делу рада доводи до закључка о смањењу степена дивергенције исхода националних пензионих политика, као и приближавању политике држава чланица препорукама ЕУ.

кључне речи:

Референце

  1. Buchs Milena, „The Open Method of Coordination as two level game“, In: Policy & Politics, Vol. 36, No.1, The Policy Press, Bristol, 2008, pp. 21-37.
  2. Vanhercke Bart, „Delivering the Goods for Europe 2020? The Social OMC’s Adequacy and Impact Re-assessed“ in: 2020 – Towards a More Social Europe? Eric Marlier and David Natali (eds.) with Rudi Van Dam, Europe, Peter Lang, Brussels, 2010, pp.115-142.
  3. Вуковић Дренка, Социјална политика Европске уније, Факултет политичких наука, Београд, 2011.
  4. De la Porte Carolina, The European level development and national level influence of the Open method of coordination: the cases of employment and social inclusion, European University Institute – Department of Political and Social Sciences, Phd thesis, Florence, 2010.
  5. European Commission, Adequate and sustainable pensions, Synthesis report 2006, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit E.4, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2006.
  6. European Commission, Pension adequacy in the European Union 2010-2050, 2012, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=502&langId=en.
  7. European Commission, Social Europe – Current challenges and the way forward, Annual Report of the Social Protection Committee (2012), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2013.
  8. European Commission, The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060) Joint Report, prepared by the European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG), 2012, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf.
  9. European Commission, The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion, Brussels, COM, 758 final, 2010.
  10. European Commission, White Paper – An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions, Brussels, 16.2.2012 COM, 55 final, 2012.
  11. Eurostat, Labour market statistics, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2011.
  12. Zeitlin Jonathan, “Towards a Stronger OMC in a More Social Europe 2020: A New Governance Architecture for EU Policy Coordination”, In: Europe 2020 – Towards a More Social Europe?, Eric Marlier and David Natali (eds.) with Rudi Van Dam, Peter Lang, Brussels, 2010, pp. 253-275.
  13. Natali David, „EU coordination of pension policy: policy content and influence on national reforms“, In: Social Inclusion and Social Protection in the EU: Interactions between Law and Policy, Bea Cantillon, Herwig Verschueren and Paula Ploscar (eds.), Intersentia, Cambridge, 2012, pp. 131-152.
  14. Natali David, “The Open Method of Coordination on pensions: Does it de-politicise pensions policy?“, West European Politics, Vol. 32, No. 4, Taylor & Francis, 2009, pp. 810-828.
  15. Natali David, The open method of coordination on pensions: EU Common Knowledge Production in a nationally-rooted policy, 2009, http://www.cccg.umontreal.ca/rc19/PDF/Natali-D_Rc192009.pdf
  16. Перишић Наталија, „Европски социјални модели“, магистарска теза, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  17. Перишић Наталија, „Карактеристике и домети примене Отвореног метода координације у европском и националном контексту“, Годишњак Факултета политичких наука 2012, Факултет политичких наука, Београд, 2012, стр. 215-232.
  18. Smismans Stijn, ”How to be Fundamental with Soft Procedures? The Open Method of Coordination and Fundamental Social Rights“, In: Social Rights in Europe, Grainne de Burca and Bruno de Witte (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 217-238.
  19. Schludi Martin, Chances and limitations of benchmarking in the reform of welfare state structures- the case of pension policy, Paper for the Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, WP10/03, Amsterdam, 2003, http://www.uva-aias.net/uploaded_files/publications/WP10-1.pdf.
  20. Ter Haar Beryl, „Open Method of Coordination: A New Stepping Stone in the Legal Order of International and European Relations”, In: Nordic Journal of International Law, Vol. 77 Issue 3, Raoul Wallenberg Institute, Lund, 2008, pp. 235-251.
  21. Commission of the European Communities, Draft joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Brussels, 27.01.2005 COM, 14 final, 2005.
  22. Commission of the European Communities, Working together, working better: A new framework for the open coordination of social protection and inclusion policies in the European Union, Brussels, 22.12.2005 COM 706 final, 2005, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0706&from=EN.
  23. Council of the European Union, Quality and viability of pensions – Joint report on objectives and working methods in the area of pensions, 2001, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Quality%20and%20viability%20of%20pensions.pdf.
периодика Социјална политика 3/2014 УДК 364.35+368.914+304(4-672EU) 29-49