Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

РЕФОРМЕ ОБЛИГАЦИОНОГ ПРАВА У СРБИЈИ И ФРАНЦУСКОЈ

Сажетак

У Србији, 2006. године започела је кодификација грађанског права. Према документима које је до сада објавила Комисија за израду Грађанског законика у оквиру кодификације биће спроведене и законодавне промене постојећег облигационог права. Две године пре Србије, Француска је покренула реформу уговорног права, општих правила о облигацијама и доказивању облигација из Грађанског законика од 1804 године. Посреди су реформе облигационих права са сопственим генезама, које свака за себе привлаче пажњу. Предмет овога рада су две реформе у два европска система облигационог права. Француски Грађански законик утицао је на прихватање неких теорија и концепата у Закону о облигационим односима, припремање обе реформе започело је само у две године размака, оне су настајале времену када су се већ биле појавиле европске и међународне иницијативе за усклађивање уговорног права, а неки предлози за хармонизацију су објављени у току рада на законодавним променама. Из тих разлога, корисно је да се истраже упоредно правним методом, са циљем да се открију сличности и разлике у подстицајима, токовима развитка и изворима инспирација, узимајући у обзир и утицаје ових иницијатива. У закључку је посебно истакнуто да су европски и међународни нацрти о усклађивању уговорног права дали покретању француске реформе и политичку димензију, створили подлогу за настанак различитих струја мишљења и одшкринули врата примени упоредно правног метода. У Србији, осим доктринарног, нису имали други значај за почетак припремних активности. Њихово деловање на правац и начин кретања ка променама није се осетио. Благи утицаји једног европског пројекта, Принципа европског уговорног права, као извора инспирације, видљивији су у предлозима само појединих решења у Нацрту Грађанског законика.

кључне речи:

Референце

  1. Водинелић Владимир, Грађанско право. Увод у грађанско право и Oпшти део грађанског права, Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Јавно предузеће Службени гласник, Београд, 2012.
  2. Комисија за израду Грађанског законика (ур), Рад на изради Грађанског законика Републике Србије са извештајем комисије о отвореним питањима, Београд, 2007.
  3. Комисија за израду Грађанског законика, Грађански законик Републике Србије. (Радни текст припремљен за јавну расправу, са алтернативним предлозима), Београд, 2015.
  4. Закључак Министарства правде од 25. јуна 2015. године, Internet, http://mpravde.gov.rs/files/Zakljucak, 30/06/2016.
  5. Константиновић Михаило, Облигације и уговори. Скица за законик о облигацијама и уговорима, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.
  6. Лукић Радомир, Методологија права, Завод за уџбенике и наставна средства и Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1995.
  7. Лукић Радомир, Кошутић Будимир, Увод у право, Научна књига, Београд, 1985.
  8. Одлука о образовању Комисије за израду Грађанског законика, Службени лист Републике Србије, бр. 104/06.
  9. Орлић Миодраг, „Историја настајања грађанског законодавства у Србији“, Рад на изради Грађанског законика Републике Србије са извештајем комисије о отвореним питањима (уредила Комисија за израду Грађанског законика) Београд, 2007, стр. 27-77.
  10. Павић Драган, „Југословенски грађански законик“, Правни живот, Београд, бр. 10/98, стр. 481-489.
  11. Перовић Слободан, „Стручно мишљење о нацрту Закона о облигационим односима Федерације БИХ/Републике Српске књ. I, Општи део, с стањем 28. јануара 2003″, Анали Правног факултета, Београд, бр. 1-2/2003, стр. 324-416.
  12. Ancel Pascal, „Article 1142: violencé économique“, Le projet de réforme du droit des contrats (colloque), Revue des contrats, Lextenso, Paris, бр. 2/2015, 747-749.
  13. Association Henri Capitant, Les droits de tradition civiliste en question: à propos des Rapports Doing Business de la Banque Mondiale, Paris, 2007, Internet, http://henricapitant.org, 07/07/2016.
  14. Association Henri Capitant, Аvant-projet de reforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil), Internet, http://henricapitant.org, 07/07/2016.
  15. Aubert de Vincelles Carole, „Article 1163: la fixation unilatérale du prix“, Le projet de réforme du droit des contrats (colloque), Revue des contrats, Lextenso, Paris, бр. 2/2015, стр. 752-755.
  16. Barda Ernest, „Quelques aspects du noveau Code civil italien“, Revue internationale de droit comparée, Société de législation comparée, Paris, бр. 2/1952, стр. 225-255.
  17. Blagojevic Borislav, „L’influence du Code civil sur l’élaboration du Code civil serbe“, Revue internationale de droit comparée, Société de législation comparée, Paris, бр. 4/1954, стр. 733-743.
  18. Bureau du droit des obligations, Avant-projet de réforme du droit des obligations (document de travail), 23 octobre 2013, Internet, http://mfmblog.files.wordpress.com, 17/07/2016.
  19. Cabrillac Rémy, „L’article 1196: la porte entrouverte à l’admision de l’imprevision“, Le projet de réforme du droit des contrats (colloque), Revue des contrats, Lextenso, Paris, бр. 2/2015, стр. 771-773.
  20. Cadiet Luc, „Interogations sur le droit contemporain des contrats“, Le droit contemporain des contrats, Bilan et perspectives (sous la direction de Luc Cadiet), Economica, Paris 1987, стр. 7-13.
  21. Carbonnier Jean, Droit civil. Introduction , PUF, Paris 1996.
  22. Carbonnier Јеan, „Introductionˮ, L’évolution contemporanie du Droit des Contrats, Journées Rene Savatier, PUF, Paris, 1986, стр. 19-29.
  23. Cartwright Jon, „Un regard anglais sur les forces et faiblesses du droit français des contrats“, Revue des contrats, Lextenso, Paris, бр. 2/2015, стр. 691-699.
  24. Catala Pierre, „Présentation générale“, Avant-projet de reforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civl), стр. 2 -7, Internet, http://henricapitant.org, 07/07/2016.
  25. Cornu Gérard, Vocabularie juridique, PUF, Paris, 1986.
  26. Deshayes Oliver, „L’ interprétation des contrats – observations et prepositions de modifications du Projet d’ordonnace portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations“, La semaine juridique, Édition générale, LexisNexis, бр. 21/2015, стр. 39-43.
  27. Dupichot Philippe, „Regards (bienveillants) sur le projet de réforme du droit français des contrat“, Droit & patrimoine, Lamy, Paris 247/2015, стр. 32-47, Internet, http://gide.com/sites/deafault/files/dep247_article_philippedupichot_mai_0.pdf, 05/07/2016.
  28. Fauvaraque – Cosson Bénédicte, Mazaeaud Denis (dir.), Projet de cadre commun de référence. Principes contractuels communs, Аssociation Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et Société de Législation Comparée, Paris, 2008.
  29. Ghestin Jacques, Loiseau Grégorie, Serinet Yves-Marie, La formation du contrat. Tome 1: Le contratLe consentement, L.G.D.J., Paris 2013.
  30. Houin Roger, „La technique de la réforme des codes français de droit privé“, Revue internationale de droit comparée, Société de législation comparée, Paris, бр. 1/1956, стр. 9-27.
  31. Lando Ole, Clive Eric, Prüm André, Zimmerman Rеinhard (eds), Principles of European Contract Law, Part III , Кluwer Law International, The Hague, 2003.
  32. Le Bourg Johann, Quézel-Ambrunaz Christophe, „Article 1221: l’exécution forcée en nature des obligations“, Le projet de réforme du droit des contrats (colloque), Revue des contrats, Lextenso, Paris, бр. 2/2015, стр. 782-784.
  33. Lequette Yves, „Y aura-t-il encore en France, l’an prochain, un droit commun des contrats?“, Revue des contrats,Lextenso, Paris, бр. 2/2015, стр. 616-621.
  34. Malaurie Phillipe, Mourvan Patric, Introduction du droit, Defrénois, Paris 2012.
  35. Malaurie Philipe, Les successions. Les libéralités, Defrénois, Paris 2008.
  36. Mazeaud Denis, „Observations conclusives“, Réforme du droit des contrats: quelles innovations? (colloque, Paris, 16. février 2016), Revue des contrats, Lextenso, Paris, 2016/hors-série, стр. 53-57.
  37. Mazeaud Denis, „La réforme du drot français des contrats“, Revue juridique Thémis de l’Univérsite de Montréal, бр. 44/2010, стр. 242-257, Internet, https:/ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/315_mazeaud.pdf, 03/07/2016.
  38. Mazeaud Denis, „La réforme du droit francais des contrats: trois projects en concurenceˮ, Liber amicorum Christian Larroumet (dir. Sarah Bros, Blandine Mallet-Bricout), Economica, Paris, 2009, стр. 325-341.
  39. Mazeaud Denis, „F. Terré,‘Pour unе réforme du droit des contrats“, Revue des contrats, Lextenso, Paris, бр. 2/2009, стр. 471-477.
  40. Meunier Guillaume, „Présentation du projet de réforme du droit des contrats“, Revue des contrats, Lextenso, Paris, бр. 2/2015, стр. 622-624.
  41. Ministère de la justicie, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Reforme de la rasponsabilite civile (avant-projet de la loi), Internet, http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf, 08/05/2016.
  42. Ministère de la justicie, „Rapport au President de la République relatif à l’ ordonance no 2016-131 du 10 février 2016 portant régime général et de la preuve des obligations“, Revue des contrats, Lextenso, Paris, 2016/hors-série, стр.99-166.
  43. Ministère de la justicie, Projet de reforme du regime des obligations et des quasi contrat, Internet, http://textes.justice.gouv.fr/art_pix/avant_projet_regime_obligations.pdf, 10/07/2016.
  44. Ministère de la justicie, Projet de reforme du droit des contrats (Juillet 2008), Internet, http://www.chairejlb.ca, 09/07/2016.
  45. Ministère de la justicie, Projet de reforme du droit des contrats (Mai 2009), Internet, http://droit.wester.ouisse.free.fr/textes/TD_contrats/projet_contrats_mai_2009.pdf, 13/07/2016.
  46. Molfessis Nicolas, „La formation du contrat – observations et prepositions de modifications du Projet d’ordonnace portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsˮ, La semaine juridique, LexisNexis, Paris, бр. 21/2015, стр. 6-13.
  47. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Journal Oficiel de la République Française, no 0035 du 11, février 2016, texte no 26, Internet, https://legifrance.gouv.fr/eli/ordonance/2016/2/10/JUSCI1522466R/jo/texte, 01/07/2016.
  48. Orlić V. Miodrag, „La cause des obligations dans le droit serbe“, Mélanges en l’honneur du professeur Jean Hauser, LexisNexis & Daloz, Paris, 2012, стр. 955-973.
  49. Pédamon Michel, „Notice sur la Partie générale du Livre 2“, Code Civil allemand. Traduction commentée par Gwendoline Lardeaux, Raymod Legeais, Michel Pédamon, Claude Witz), Paris, 2010, стр. 79-81.
  50. Peritch Јivoin, „L’ evolution du droit civil en Serbie depuis 1869 jusqou’ a nos jours“, Les transformations du droit dans les principaux pays depuis cinquante ans (1869). Livre du Cinquantenaire de la Société de la législation comparée de France, Tome II, Société de législation comparée, Paris, 1922, 305- 359.
  51. Ranieri Filipo, „La novele partie générale du droit des obligations“, Revue internationale de droit comparé, Société de législation comparée, Paris, бр. 4/2002, стр. 942-958.
  52. Raymond Legeais „ L’utilisation du droit comparé par les tribunaux“, Revue internationale de droit comparé, Société de législation comparée, Paris, бр. 2/1994, стр. 347-358.
  53. Savaux Eric, „Article 1223: la réduction du prix“, Le projet de réforme du droit des contrats (colloque), Revue des contrats, Lextenso, Paris, бр. 2/2015, стр. 786-788.
  54. Stoffel–Munck Philippe, „Premier bilan de la réforme“ Droit &Patrimonie, Lamy, Paris, бр. 213/2012, стр. 56-71, Internet, http://fjpansier.com/resources/lamyline.lamy.fr.domino-ip2.univ-paris1.fr_Content_PageViewPDF.pdf, 02/07/2016.
  55. Terré François, Simler Philippe, Lequette Yves, Droit civil. Les obligations, Daloz, Paris, 2013.
  56. Terré Françоis, Pour une réforme du régimé général de l’ obligation sous la direction de Françоis Terré, Daloz, Paris, 2013.
  57. Terré Françоis, Pour une réforme du droit de la responasаbilite sous la direction de Françоis Terré, Daloz, Paris, 2011.
  58. Terré Françоis, Pour une réforme du droit des contrats sous la direction de Françоis Terré, Daloz, Paris, 2008.
  59. The Principles Of European Contract Law, Internet, http://transnational.deusto.es, 25/07/2016.
  60. Wilson Carlos Pizzaro, „Les remèdes à l’ inexécution contractuelle dans la réforme du droit des contrats en France: regard d’un juriste chilienˮ, Revue des contrats, Lextenso, Paris 2/2015, стр. 706-710.
  61. Zweigert Konard, Kötz Hein, An introduction to Comparative Law, Clarendon Press, Oxford, 1998, стр. 109-118.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 340.5:347.4(497.11)(44) 207-229