Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ИСКУШЕЊА ТРАНЗИЦИЈЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ И ПРОЦЕС ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

Предмет овог чланка представља улога државне управе односно административних капацитета држава кандидата и потенцијалних кандидата у процесу придруживања. При томе треба имати у виду да су административни капацитети један од важних критеријума за оцену спремности неке државе да постане чланица Европске уније. Најпре се присту­па дефинисању појма Европског административног простора као неформалног acquis œmmunautaire-a у области државне управе а затим се прелази на анали­зу карактеристика државне управе у Србији и корака кори се чине да се она реформише у складу са правилима и принципима Европског административног про­стора. Поред тога, у раду се помиње концепт европеизације за објашњавање утицаја ЕУ правила на националне административне системе. Циљ рада јесте да одговори на питање колико су досадашњи кораци у реформисању државне управе довели до деполитизације, професионализације и рационализације државне управе у Србији.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bulmer, Simon, Burch, Martin, „Organizing for Europe: Whitehall, the British State and European Union“, Public Administration, 76, Win­ter 1998.
  2. Cardona, Francisco, Integrating National Administrations into the Euro­pean Administrative Space, SIGMA Paper, March 2009.
  3. Dimitrijević, Predrag, „Evropski upravni prostor i regionalizacija ‘strah od decentralizacije“, Moderna uprava, Agencija za državnu upravu Re­publike Srpske, Banja Luka, 20l0.
  4. D’Orta, Carlo, What Future for the European Administrative Space, EIO­PA, Working Paper, no. 23/W/5.
  5. Fournier, Jacques, „Governance and European integration-reliable public administration“, in OECD/Sigma Papers, no. 23, Paris, 1998.
  6. Glodić, Z. Duško, „Značaj izgradnje Evropskog administrativnog prosto­ra i sprovođenje reforme javne uprave za primenu prava EU“, Moder­na uprava, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Banja Luka, 2010.
  7. Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије за 2011. го­дину, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, 2011, htpp:/ www.seio.gov.rs/
  8. Европски принципи за државну управу, у СИГМА радови, бр. 27, Припрема државних управа за европски административни простор, Европски покрет у Србији, Канцеларија за придруживање ЕУ Владе Републике Србије, 2006.
  9. „Ка ефикаснијој државној управи у Републици Србији“, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд, 2009.
  10. Кавран, Драгољуб, Јавна управа: реформа, тренинг, едукација, Удружење за јавну управу, Факултет организационих наука, Београд, 2003.
  11. Кардона, Франциско, „Доношење одлука – алат за боље управљање у јавном сектору“, У: Реформе: политичка воља и административни капацитет, (ур. Ана Трбовић), Факултет за економију, финансије и администрацију, Београд, 2011.
  12. Milenković, Dejan, „Stanje političkih institucija u Srbiji i njihov uticaj na kreiranje i vođenje javnih politika“, U: Javne politike Srbije, (ur. Milan Podunavac), Heinrich Böll Stiftung, Regionalna kаncelarija za Jugoistoč­nu Evropu, Beograd, 2011.
  13. Микић, Владимир, „Деполитизација јавне управе како напредујемо?“, У: Реформе: политичка воља и административни капацитет, (ур. Ана Трбовић), Факултет за економију, финансије и администрацију, Београд, 2011.
  14. Мишчевић, Тања, „Maдридски критеријум: административни капацитети као услов чланства у ЕУ“, Изазови европских интеграција Часопис за право и економију европских интеграција, Службени гласник, Београд, бр. 1, 2008.
  15. „Национални програм за европску интеграцију“, Влада Републике Србије, Београд, 2008. htpp:/www.seio.gov.rs/
  16. Podunavac, Milan, Javne politike Srbije, Heinrich Böll Stiftung, Regio­nalna kancelarija za Jugoistočnu Evropu, Beograd, 2011.
  17. Реформа државне управе u интеграција у ЕУ, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд, 2009.
  18. Стојановић, Ђорђе, Ђурић, Живојин, Деспотовић, Љубиша, „Концептуални оквир за анализу државног капацитета“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  19. СпрапегиЈа реформе државне управе, http://www.uzda.gov.rs/, 5.09.2012.
  20. Тодоровић, Јелена, „Јачање административних капацитета као услов чланства у Европској унији“, Политичка ревија, Институт за поли­тичке студије, Београд, бр. 2/2009.
  21. Тодоровић, Јелена, „Утицај европеизације и политике условљавања на јачање административних капацитета“, Политичка ревија, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 4/2011.
  22. Трбовић, С. Ана, Ђукановић, Драган, Кнежевић, Борисав, Јавна управа и европске интеграције Србије, Факултет за економију, финансије и администрацију, Београд, 2010.
  23. Трбовић, С. Ана, Реформе: политичка воља и административни капацитет, Факултет за економију, финансије и администрацију, Београд, 2011.
  24. Вукчевић, М. Дејана, „Европеизација националних спољних поли­тика идејни оквир“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2 /2011.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 35.07(497.11):341.176(4-672EU) 193-206