Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

REFORMA SOCIJALNE POLITIKE U KINI

Sažetak

Transformacija kineskog društva je otpočela sa tržišno orjentisanim ekonomskim reformama 1978. godine koje su inicirale čitav niz promena u svim ostalim društvenim sferama. Reforme u svim sferama sistema su u tom periodu bile neophodan odgovor na brojne socijalne posledice koje je transformacija društva i prelazak na tržišnu privredu iznedrio. Brze ekonomske promene i socijalne posledice sredinom osamdesetih godina prošlog veka nametnule su potrebu radikalnijih reformi, posebno u oblasti penzijskog osiguranja, i to najpre u pravcu liberalizacije uslova za penzionisanje, a kasnije sa problemom enormnog porasta broja penzionera uvođenjem novog sistema. Takođe, sredinom devedesetih godina prošlog veka, vla­da počinje da donosi nove uredbe koje su predstavljale početak novog socijalnog staranja zajedno sa osnivanjem fondova za ove namene. Tokom vremena mehanizmi socijalne sigurnosti su postajali sve brojniji, a osnovni pravac reformi ovog sistema je bio ravnomerniji i usklađeniji razvoj socijalne politike različitim programima čiji je cilj što veći obuhvat stanovništva. Predmet ovog rada su pravci i ciljevi reformi socijalne politike koje su počele sa ekonomskim promenama, a čiji se isho­di, prema ocenama brojnih analitičara, veoma razlikuju.

Ključne reči:

Reference

  1. Brandt Loren, Rawski G. Thomas, China ’s great economic transformation, Uni­versity Press, Cambridge, 2008.
  2. Fang Cai, Deven Wang, «Migration As Marketization: What Can we Learn from China’s 2000 Cenzus Data?», The China Review, 3, No. 2 (Fall 2003), 2003, pp. 73-93.
  3. Fraser McAslan Erika, Social Protection Systems in China: Helpdesk Research Report, Governence and Social Development, Resource Centre. Available at: http://www.gsdrc.org/docs/open/HDQ767.pdf
  4. OECD, Pension Reform in China: Progress and Prospects, Felix Salditt, Peter Whiteford and Willem Adema (ed.), Social, Employment and Migration Wor­king Papers, Publications Service, Paris, 2007.
  5. Whiteford Peter, «From enterprise protection to social protection: pension reform in China», Global Social Policy, 2003, 3, 1, pp. 45-77.
  6. Zhang Juwei, Social Protection in China: Current Status and Challenges, Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2010. Available at: http://www.eria.org/publications/research_project_reports/images/pdf/y2009/no9/CH-13_China_pp.371-398.pdf
  7. Вуковић Дренка, «Систем социјалне сигурности у НР Кини», у: Лакићевић Мира (ур), Социјални рад и социјална политика Зборник радова IV, Факултет политичких наука, Београд, 1998, стр. 143-161.
  8. Вуковић Дренка, Системи социјалне сигурности, Службени гласник, Чигоја штампа, Београд, 2002, стр. 348-375.
  9. Митровић Драгана, «Неки аспекти и правци трансформације савременог тржишног друштва», у: Лакићевић Мира (ур), Социјалнирад и социјална по­литика Зборник радова IV, Факултет политичких наука, Београд, 1998, стр. 107-115.
  10. Митровић Драгана, «Социјалне реформе у модерној Кини», у: Вуковић Дрен­ка, Чекеревац Ана (ур), Социјална политика и социјалне реформе, Факултет политичких наука, Београд, 2007, стр. 203-224.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2013 УДК 304+364/369(510) 119-132
ç