Изабери језик:
Тема броја

НЕКА ПИТАЊА БЕЗБЕДНОСНОГ, ОБРАЗОВНОГ И МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

РЕФОРМА СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ: ДОМЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА ДЕМОКРАТСКОГ УПРАВЉАЊА ПОЛИЦИЈОМ

Сажетак

У овом раду, аутори представљају најзначајније домете реформе полиције у Србији, оцењују ниво демократског управљања полицијом, али и изазове и ограничења са којима се ова реформа сусреће. Анализа обухвата период од почетка реформе након 5. октобра 2000. године до данас, а за циљ има да пружи одговор на питање: „колико је успешно спроведена реформа полиције у Србији?”. Користећи петодимензионални модел демократског управљања сектором безбедности, аутори анализирају пет кључних области реформе, подржавајући своје наводе релевантном литературом и истраживањима. Пружајући најпре увид у правни оквир и поштовање људских права од стране полиције, а потом анализирајући ефективност интерне и екстерне контроле, као и постигнут ниво транспарентности и репрезентативности полиције, аутори указују на мањкавости досадашње реформе. У закључку се истиче да је демократско управљање сектором безбедности у пракси наишло на бројне проблеме, те да након више од две деценије реформа полиција није дала очекиване резултате. За демократско управљање полицијом, неопходан је снажан парламент вољан да контролише њен рад, независни државни органи који су у стању да успоставе надзор над деловањем полиције, али и воља унутар МУП-а за репрезентативношћу и благовременом обавештавању јавности о свом раду.

кључне речи:

Референце

  • Београдски центар за људска права [БЦЉП]. 2016. „Ставови грађана о полицији.” Последњи приступ 13. август 2022. https://bezbednost.org/wp-content/uploads/2020/06/stavovi_graana_srbije_o_policiji_-_2016.pdf.
  • Београдски центар за људска права [БЦЉП]. 2020. „Жртве тортуре у Србији саплитане на свим нивоима.” Последњи приступ 30. март 2022. http://www.bgcentar.org.rs/zrtve-torture-u-srbiji-saplitane-na-svim-nivoima/.
  • Београдски центар за људска права [БЦЉП]. 2020. „Наоружавањем против беле куге, криминала и корупције.” Последњи приступ 13. август 2022. https://bezbednost.org/wp-content/uploads/2020/11/naoruzanje-03.pdf.
  • Београдски центар за људска права [БЦЉП]. 2021. Људска права у Србији 2020: право, пракса и међународни стандарди људских права. Београд: Београдски центар за људска права.
  • Врањеш, Невенко. 2011. „Правни положај управних органа и организација у систему безбедности са освртом на Босну и Херцеговину.” Докторска дисертација. Универзитет у Нишу: Правни факултет.
  • Дапчевић-Марковић, Љиљана. 2002. „Жене у полицији.” Безбедност, 2 (2): 344–356.
  • Ђорђевић, Љубица, Јелена Лончар, Наташа Миљковић и Горан Башић. 2018. Учешће националних мањина у друштвеном и политичком животу Србије. Београд: Центар за истраживање етницитета.
  • Ђорђевић, Саша. 2014. ,,Интегритет полиције.” Пешчаник. Последњи приступ 30. март 2022. https://pescanik.net/integritet-policije/#refmark-10.
  • Ђорђевић, Саша. 2019. „Сектор унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова.” У Институционални барометар 2.0, ур. Душан Шабић, 49–66. Београд: Коалиција прЕУговор.
  • Ђорђевић, Саша. 2020а. „Заробљавање полиције.” У Заробљавање сектора безбедности у Србији, ур. Предраг Петровић и Јелена Пејић Никић, 35–48. Београд: Београдски центар за безбедносну политику.
  • Ђорђевић, Саша. 2020б. „Полиција у време ванредног стања.” Београдски центар за безбедносну политику. Последњи приступ 30. март 2022. https://bezbednost.org/wp-content/uploads/2020/05/policija_u_vanrednom_stanju.pdf.
  • Ејдус, Филип. 2010. „Демократско управљање сектором безбедности у Србији.” У Развој демократских установа у Србији: 10 година после, ур. Душан Павловић, 107–118. Београд: Хејнрих Бел.
  • Ејдус, Филип. 2020. „Неуспешна демократизација сектора безбедности у Србији.” У Двадесет година 5. октобра, ур. Славиша Орловић и Деспот Ковачевић, 217–244. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Центар за демократију, Ханс-Сајдел Штифунг.
  • Закон о полицији. „Службени гласник Републике Србије”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018.
  • Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана]. н.д. „Права лица лишених слободе.” Заштитник грађана. Последњи приступ 30. март 2022. https://www.ombudsman.rs/index.php/prava-lica-lisenih-slobode.
  • Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана]. Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2021. годину бр. 3411–46/22, 15. март 2022. Последњи приступ 30. март 2022. https://www.ombudsman.rs/attachments/article/7369/Redovan%20Godisnji%20izvestaj%20Zastitnika%20gradjana%20za%202021.%20godinu.pdf.
  • Илић Владица, Сања Радивојевић и Лука Михајловић. 2021. „Истрага случајева полицијског злостављања на јулским грађанским протестима 2020. године.” Београдски центар за људска права. Последњи приступ 30. март 2022. http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2021/07/Istrage-slučajeva-policijskog-zlostavljanja-na-julskim-građanskim-protestima-2020.-godine.pdf.
  • Јовановић, Зоран. 2016. „Управна делатност полиције и значај реформе државне управе у Републици Србији.” Зборник радова Правног факултета у Нишу (73): 137–152.
  • Југовић, Сретен и Симовић Дарко. „Закон о полицији Републике Србије од 2016. године – критички поглед.” Зборник радова/Правни факултет у Новом Саду (1): 71-85
  • Југовић, Сретен. 2017. „Реформа државне управе у Републици Србији – с освртом на полицију.” Српска политичка мисао, посебно издање: 143–157.
  • Јужне вести. 2015. „Роми заинтересовани за рад у полицији.” Последњи приступ 30. март 2022. https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Romi-zainteresovani-za-rad-u-policiji.sr.html.
  • КРИК. 2019. „Период Дијане Хркаловић у МУП-у: мафијашка убиства, везе криминала и полиције и пријаве против ње.” Последњи приступ 30. март 2022. https://www.krik.rs/rad-dijane-hrkalovic-u-mup-u-mafijaska-ubistva-veze-kriminala-i-policije-i-prijave-protiv-nje/.
  • КРИК. 2022. ,,Дијана Хркаловић остаје у притвору.” Последњи приступ 30. март 2022. https://www.krik.rs/dijana-hrkalovic-ostaje-u-pritvoru/.
  • Министарство унутрашњих послова [МУПа]. н.д. „Реформа, Реформа Дирекције полиције.” Министарство унутрашњих послова. Последњи приступ 30. март 2022. http://mup.gov.rs/wps/portal/sr/reforme/reforma%20direkcije%20policije.
  • Министарство унутрашњих послова [МУПб]. н.д. „Документи, Извештаји.” Министарство унутрашњих послова. Последњи приступ 30. март 2022. http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/!ut/p/z1/dYzBCoJAFEW_xu28l8Kk7QYSI4topb1NaEyjNM2TcUro6xNaBXV353LuBYIayDXP3jShZ9fYmU8kz4dsLxcFxmUh8xjVcZmtyzxN0g1CBQQ0K_gnCmELZCy3nzfl2iQ1QF5ftddePPxcdyEM4yrCCKdpEobZWC0ufI_w16TjMUD9bcJwc6-drtQbzhuh4Q!!/?uri=nm:oid:Z6_K1C6HGG0L82M30A156047V14C7.
  • Народна скупштина Републике Србије. н.д. „Одбор за одбрану и унутрашње послове.” Народна скупштина Републике Србије. Последњи приступ 30. март 2022. http://www.parlament.gov.rs/активности/народна-скупштина/радна-тела/одбори,-пододбори,-радне-групе.2341.html.
  • Никач, Жељко и Бранко Лештанин. 2016. „Кратак осврт на новеле у Закону о полицији.” Безбедност 58 (1): 104–128.
  • Никач, Жељко и Ванда Божић. 2018. „Правни и институционални механизми екстерне контроле рада полиције.” Српска политичка мисао 59 (1): 147–168. doi: https://doi.org/10.22182/spm.5912018.8.
  • Организација за европску безбедност и сарадњу. 2007. „Водич за демократски рад полиције.” Беч: Organization for Security and Co-operation in Europe.
  • Петровић, Предраг. 2020. Анатомија заробљавања безбедносно-обавештајног сектора у Србији. Београд: Београдски центар за безбедносну политику.
  • Радојевић, Миодград. 2010. „Независна (регулаторна) тела и институције у Србији.” Српска политичка мисао 30 (4): 53–76.
  • Стојановић, Соња. 2009. ,,Зашто су припадници мањина немотивисани за рад у полицији Србије.” Београд: Безбедносни центар за европску политику. Последњи приступ 30. март 2022. https://bezbednost.org/wp-content/uploads/2020/06/stojanovic_2009_zato_su_pripadnici_manjina.pdf.
  • Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова за период 2011–2016 године. “Службени гласник Републике Србије”.
  • Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова за период 2018–2023. године. “Службени гласник Републике Србије”, број 78/2018.
  • Томић, Марта. 2016. ,,Жене у полицијској професији: вертикална покретљивост и интеграција – студија случаја полицијске управе Београда, МУП РС.” Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Филозофски факултет.
  • Центар за истраживање јавних политика. 2019. Ромкиње и Роми и реформа сектора безбедности у Републици Србији. Београд: Центар за истраживање јавних политика. Последњи приступ 30. март 2022. https://publicpolicy.rs/publikacije/36466d71d25f36057a187f34ffe42392f9282eed.pdf.
  • BBC News. 2021. „Srbija i protesti: Blokade autoputeva i mostova zbog usvojenih zakona, incidenti u Šapcu, Beogradu i Novom Sadu.” Poslednji pristup 16. mart 2022. https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-59444554.
  • Martin, Susan i Nancy Jurik. 2007. Doing Justice, Doing Gender: Women in Legal and Criminal Justice Occupations. New York: SAGE Publications, Inc.
  • N1. 2020. „Policija u Pionirskom parku tukla muškarce koji su sedeli na klupi.” Poslednji pristup 30. mart 2022. https://rs.n1info.com/vesti/a617514-policija-u-pionirskom-parku-tukla-muskarce-koji-su-sedeli-na-klupi/.
периодика Политичка ревија 3/2022 3/2022 УДК 351.78(497.11) 143-165