Izaberi jezik:
Tema broja

EVROPSKI STANDARDI I SRPSKA TRANZICIJA

REFORMA PRAVOSUĐA U PROCESU PRISTUPANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

Sažetak

U ovom radu autori analiziraju reformu pravosuđa u Srbiji, koja se sprovodi u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Posebno je izdvojen period od 2008. do 2012. godine, iako se počeci reforme pravosuđa mogu identifikovati od 2001. godine. Rad je podeljen na dva osnovna dela. U prvom delu se ukratko iznose osnovni podaci o reformi pravosuđa, pri čemu je posebna pažnja posvećena izboru nosilaca pravosudnih funkcija. U drugom delu su autori razmatrali uticaj procesa evropskih integracija na reformu pravosuđa u Srbiji, analizom dokumenata koje su usvojile Evropska unija i Srbija u procesu pristupanja Srbije ovoj međunarodnoj organizaciji. Na osnovu svega iznetog, autori izražavaju bojazan da upliv politike na sudstvo nije prošlost, i da „reforma reforme“ pravosuđa neće doprineti njegovoj nezavisnosti i nepristrasnosti.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Volcansek, Mary, „Judicial Politics and Policy-Making in Western Euro­pe“, Western European Politics, 15, No 3, 1992.
  2. Маринковић, Танасије, „О уставности општег реизбора судија“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет, Београд, бр. 1/2009.
  3. Мишчевић, Тања, Придруживање Европској унији, Институт за економска и социјална истраживања ЕСПИ, Београд, 2005.
  4. Младеновић, Слађана, „Слабљење капацитета Скупштине Србије у процесу европских интеграција“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2011.
  5. Орловић, Слободан, „Сталност судијске функције општи реизбор судија у Републици Србији“, Анали Правног Факултета у Београду, Правни факултет, Београд, бр. 2/2010.
  6. Перић, Тијана, „Оглед о политичкој корупцији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2012.
  7. Перић, Тијана „Паундова критика механичке јуриспруденције“, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, бр. 2/2012.
  8. Перић, Тијана, „Политика и судство“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2012.
  9. Радојевић, Миодраг, „Прилог за расправу о уставном питању у Србији Митровдански устав“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2009.
  10. Радојевић, Миодраг, „Судска власт у новом Уставу Србије“, Поли­тичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2007.
  11. Радојевић, Миодраг, „Уставни суд Србије“, Политичка ревија, Ин­ститут за политичке студије, Београд, бр. 2/2009.
  12. Тодорић, Владимир „Горки плодови реизбора судија“, Право и друштво, Службени гласник, Београд, бр. 2/2010.
  13. Ћирић, Јован, „Европско виђење српске реформе правосуђа“, Хармонизација законодавства Републике Србије са правом ЕУ (II), Инсти­тут за упоредно право, Hanns Seidel Fondacija, Београд, 2012.
  14. Чавошки, Александра; Бојовић Кнежевић, Ана; Тодорић, Владимир, Ефекти интеграције Србије у Европску унију на правосудни систем, ФЕФА, Београд, www.fefa.edu.rs/files/pdf/StudijeIstrazivanja/10Pravosudje.pdf (приступ: 18.10.2012).

  Normativni akti i dokumenti

  1. European Commission, „Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012“, Brussels, 2011, COM(2011) 666.
  2. European Commission, „Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013“, Brussels, 2012, COM(2011) 600.
  3. European Commission, „Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Commission Opinion on Serbia’s application for membership of the European Union“, Brussels, 2011, COM (2011) 668.
  4. European Commission, Commission Staff Working Document, „Serbia 2012 Progress Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013“, COM (2012) 600.
  5. Закон о судијама, Службени гласник РС, бр.116/2008.
  6. Канцеларија Владе Републике Србије за придруживање Европској унији, „Национална стратегија Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској унији“, Београд, 2005.
  7. Комисија Европских заједница, „Извештај о напретку Србије за који прати Саопштење Комисије Европском парламенту и Савету Стратегија проширења и главни изазови у периоду 2009-2010. године“, Брисел, 2009, COM (2009) 533.
  8. Европска комисија, Радни документ особља Комисије, „Извештај о напретку Србије за годину који прати Саопштење Комисије упућено Европском парламенту и Савету Стратегија проширења и кључни изазови за 2010-2011. годину, Брисел, 2010, COM (2010) 660.
  9. Министарство правде Републике Србије, „Национална стратегија ре­форме правосуђа“, Београд, 2006.
  10. „Мишљење о Уставу Србије усвојено од стране Комисије на 70. пленарној седници (Венеција, 17-18. март 2007)“, Европска комисија за демократију путем права (Венецијанска комисија), Мишљење бр. 405/2006, CDL-AD (2007)004, Стразбур, 2007.
  11. Одлука о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова, Службени гласник РС, бр. 49/09.
  12. Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  13. Уставни суд Србије, „Решење о неприхватању иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба Закона о судијама“, предмет 1Уз-43/2009, Службени гласник РС, број 65/2009.

  Izvori sa Interneta

  1. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, Европско партнерство, http://seio.gov.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%B A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%B5%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B189.html (приступ: 02.11.2012).
  2. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, Истраживања јавног мњења, http://seio.gov.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0 %BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.168.html (приступ: 04. 11. 2012).
PERIODIKA Politička revija 4/2012 УДК: 340.137:347.97/.99(497.11) 49-72
ç