Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

РЕФОРМА ПОСЕБНОГ ДЕЛА КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА СРБИЈЕ: ПРОГРЕСИВНА ИЛИ РЕГРЕСИВНА РЕШЕЊА

Сажетак

Аутор у раду износи критички осврт на реформу посебног дела кривичног законодавства Србије. У првом делу рада, пажња је посвећена изменама и допунама које су извршене током 2009. године. У датом контексту разматрања, констатовано је да у овој фази реформу посебног дела кривичног права примарно дефинише неколико негативих карактеристика: прописивање тежих казни за велики број кривичних дела; наглашена криминализација тј. прописивање нових кривичних дела; одсуство како делимичне – сужавање и прецизирање криминалне зоне, тако и потпуне декриминализације и нарушавање јединства између одредаба општег и посебног дела кривичног права. У другом делу рада, аутор настоји да на теоријском плану конципира стратешки оквир за наставак изградње кривичног законодавства које би било утемељено на доследном поштовању основиних принципа кривичног права, пре свега принципа законитости, и које би, у сваком погледу, могло да одговори потребама ефикасне кривичноправне заштите.

кључне речи:

Референце

  1. Делић Н., „Кривична дела против правосуђа у светлу измена и допуна из 2009. године“, у: Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2010/1, 77–103.
  2. Делић Н, „Забрана (искључење) ублажавања казне у одређеним случајевима“, у: Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, Четврти део, Београд, 2010, 177–195.
  3. Делић Н., „Кривичноправни аспект насиља у породици“, у: Насиље у породици, Београд, 2012, 107–127.
  4. Делић Н., „Основне карактеристике кривичног дела недавање издржавања (члан 195. КЗ)“, у: Казнена реакција у Србији, Други део, Београд, 2012, 131–155.
  5. Делић Н., „Кривичноправна заштита непунолетних лица“, Правни живот, Београд, 2013/10, 107–138.
  6. Делић Н., „Злоупотреба опојних дрога у светлу реформе кривичног законодавства“, у: Нова решења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена, Златибор, 2013, 339–365.
  7. Делић Н., Нова решења у Посебном делу КЗ Србије, Београд, 2014.
  8. Ђорђевић Ђ., „Облици убистава у савременом кривичном законодавству“, Правни живот, Београд, 2010/9, 8–21.
  9. Lackner, Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, München, 2007.
  10. Миладиновић-Стефановић Д., Редовно одмеравање казне у кривичном праву, Докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013.
  11. Радуловић, Љ., Криминална политика, Политика сузбијања криминалитета, Београд, 1999.
  12. Ристивојевић Б., „Негативна криминално-политичка кретања у материјалном кривичном законодавству Србије од доношења КЗ: темељно опредељење законодавца или инцидент“, Crimen, Београд, 2012/2, 170–190.
  13. Стојановић З., Политика сузбијања криминалитета, Нови Сад, 1991.
  14. Стојановић З., „Правно-филозофске концепције у Предлогу кривичног законика Србије и Кривичном законику Црне Горе“, у: Казнено законодавство: прогресивна или регресивна решења, Будва, 2005, 9–25.
  15. Стојановић З., „Стратегија остваривања сврхе кривичног права“, Архив за правне и друштвене науке, Београд, 2008/3–4, 163–192.
  16. Стојановић З., „Процес стварања кривичног законодавства и сузбијање криминалитета“, у: Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, Трећи део, Београд, 2009, 13–31.
  17. Стојановић З., „Кривичноправни експанзионизам и законодавство Србије“, у: Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, Четврти део, Београд, 2010, 32–47.
  18. Стојановић З., „Кривично дело незаконитог богаћења – разлози за и против увођења“, у: Актуелна питања кривичног законодавства, Златибор, 2012, 343–349.
  19. Стојановић З., Коментар Кривичног законика, Београд, 2012.
  20. Стојановић З., „Казнена политика у Србији: сукоб законодавца и судске праксе“, у: Казнена реакција у Србији, Други део, Београд, 2012, 1–17.
  21. Стојановић З., „Да ли је Србији потребна реформа кривичног законодавства?“, Crimen, Београд, 2013/2, 119–143.
  22. Стојановић З., Кривично право, Општи део, Београд, 2013.
  23. Стојановић З., Коларић Д., „Нова решења у Кривичном законику Републике Србије“, Безбедност, Београд, 2012/3, 7–31.
  24. Schönke, Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, München, 2001.
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 343(497.11)“20“ 195-217