Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

РЕФОРМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – С ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈУ-

Сажетак

Реформе управе и полиције, по правилу, нису могуће без  реформи (позитивног) права. Стога је у раду извршена анализа нових, круцијалних закона за управу и полицију: Закона о општем управном поступку (ЗУП-а) и Закона о полицији. Међутим, након анализе новог ЗУП-а, закључује се да није било неопходно, ни рационално, након 86 година примене доносити нови ЗУП. При томе, новоусвојени ЗУП је номотехнички спорне дикције, његова терминологија поприлично одступа од општеприхваћених управноправних материјалних и процесних појмова и института. То може изазвати  бројне проблеме у управној пракси и довести до застоја у односима грађана и управе. Премда је реч о процесном Закону, његов предмет је  неосновано проширен  управним радњама и пружањем јавних услуга, које сада добијају управнопроцесну форму! Такође, предмет рада је и анализа Закона о полицији, који је препун номотехничких, редакторских  и материјалних пропуста, али, у основи (значи не сасвим)  представља делотворан правни оквир за безбедност грађана и државе.

кључне речи:

Референце

   

  1. Југовић Сретен, „Преображај Државног савета у Србији XIX века – ка институционализацији управног сппора“, у зборнику: Устав Краљевине Србије од 1888. – 125 година од доношења (приредили: Владан Петров, Дарко Симовић, Тијана Шурлан, Ивана Крстић-Мистриџеловић), Правни факултет, Београд, 2015, стр. 135–145.
  2. Југовић Сретен, Симовић Дарко, „Закон о полицији Републике Србије од 2016. године – критички поглед“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад, бр. 1/2016, стр.71–85.
  3. Милков, Драган, „Поводом Нацрта закона о општем управном поступку – корак напред или десет у страну?“, Зборник радова Правног факултета у Новом саду, Правни факултет, Нови Сад, бр. 1/2013, стр. 85–100.
  4. Одлука о образовању Координационог тела за усклађивање посебних Закона са ЗУП-ом, Службени гласник РС, бр. 82/2016.
  5. Петровић, Милан, Наука о управљању као претпоставка управне политике, Свен, Ниш 2010.
  6. Томић Зоран, „Предговор Закону о општем управном поступку“, у монографији: Закон о општем управном поступку: према стању законодавства од 1. марта 2016. године, Службени гласник, Београд, 2016, стр. 7–46.
  7. Vasiljević Dragan, „Legal nature and significante of guarantee act in general administrative procedure bill“, у зборнику: Дани Арчибалда Рајса, том 1 (приредила: Драгана Коларић), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2016, стр. 44–54.

  ПРОПИСИ

  1. Закон о општем управном поступку, Службени гласник РС, број 18/2016.
  2. Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/2016.
  3. Закон о управним споровима, Службени гласник РС, број 111/09.
  4. Закон о општем управном поступку, Службени лист СРЈ, број 33/1997, 31/2001; Службени гласник РС, број 30/2010.

   

периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 35.07(497.11)(094.5.072) 143-158