Izaberi jezik:
Tema broja

ISKUŠENJA SRPSKOG NACIONALNOG IDENTITETA

RAZLIČITA SHVATANJA SRPSKE POLITIČKE KULTURE

Sažetak

Predmet ovog rada su različita shvatanja srpske po­litičke kulture. Ukazuje se na postojanje tri razli­čita pristupa proučavanju srpskog političkog obrasca. Prvi deo rada bavi se shvatanjima koja srpsku političku kulturu tumače kao u osnovi valjanu, demokratsku, konstitucionalističku i slobodarsku. U drugom delu rada obrađuje se suprotno razumevanje srpske političke tradicije. Ovde se prikazuju mišljenja koja srpsku političku kulturu interpretiraju kao nacionalističku, militarističku, ekspanzionističku, autoritarnu i opterećenu političkim nasiljem. U trećem delu rada autor se bavi shvatanjem koje postavlja duhovnost i posebnu, božansku misiju u centar srpske političke tradicije. Autor zaključuje da različita shvatanja srpske tradicije postavljaju različite zahteve pred srpsku političku sadašnjost.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Берђајев, Н. Руска идеја: основни проблеми руске филозофске мисли ХIХ и почетка ХХ века, Бримо, Београд, 2001.
  2. Берђајев, Н. Филозофија неједнакости, Медитеран Октоих, Тито­град, 1990.
  3. Бисерко, С. „Биланс промашеног пројекта“ у Бисерко, С. (ур.) Ковање антијугословенске завере: књига I, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2006.
  4. Васић, Д. Карактер и менталитет једног поколења, Просвета, Београд, 1990.
  5. Велимировић, Н. „Национализам Светог Саве“ у Велимировић, Н. Сан о словенској религији, Слободна књига, Београд, 1996.
  6. Видовић, Ж. Историја и вера, РОАБ, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2009.
  7. Vranicki, P. Filozofija historije, knjiga II, Golden marketing, Zagreb, 2002.
  8. Вркатић, Л. О конзервативним политичким идејама, Mediterran Pu­blishing, Нови Сад, 2009.
  9. Вркатић, Л. Појам и биће српске нације, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2004.
  10. Вујачић, И. „Конституционални и ауторитарни елементи у политичкој традицији Србије“ у Политичка теорија: студије, портрети, расправе, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  11. Вуковић, С. «Како су нас волели: Немачко-аустријска штампа и разбијање Југославије» у Рашевић, М. Мршевић, З. (ур.) Померамо границе, Институт друштвених наука, Београд, 2007.
  12. Glenny, M. The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and the Great Po­wers, Granta Books, London, 2000.
  13. Дејзингс, Г. Религија и идентитет на Косову, ХХ век, Београд, 2005.
  14. Драшковић, Р. Преторијанске тежње у Србији: Апис и „Црнарука“, Жагор, Београд, 2006.
  15. Ђорђевић, М. Српска конзервативна мисао, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2003.
  16. Екмечић, М. Огледи из историје, Службени лист СРЈ, Београд, 2002.
  17. Јовановић, С. Културни образац: један прилог за проучавање српског националног карактера, Стубови културе, Београд, 2005.
  18. Кинђић, З. „Српски народ и Божја правда“, Политичка ревија, Ин­ститут за политичке студије, Београд, 3/2010.
  19. Леонтијев, К. Византизам и словенство, Логос, Београд, 2005.
  20. Марковић, М. Нововековни српски мислиоци, Пешић и синови, Бео­град, 2009.
  21. Матић, М. О српском политичком обрасцу, Службени лист Србије, Београд, 2000.
  22. Матић, М. Српска политичка традиција, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  23. Милосављевић, О. У традицији национализма или стереотипи српских интелектуалаца ХХ века о „нама“ и „другима“, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2002.
  24. Недељковић, Д. Поруке Драгана Недељковића, Нова Европа, Бео­град, 2006.
  25. Павићевић, В. „Репродукција популистичког обрасца у српској политичкој култури“ у http://www.vladimirpavicevic.info/tekstoviMadimir%20pavicevic%20repradukcija%20populizma.pdf (приступљено март 2011.)
  26. Подунавац, М. Поредак, конституционализам, демократија, Чигоја штампа, Београд 2006.
  27. Познановић, Ж. „Српска идеја“ у Наше идеје, бр. 2, год. 2. фебруар 1994.
  28. Попов, Ч. Велика Србија; стварност и мит, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2008.
  29. Радојчић, М. Историја у кривом огледалу, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  30. Симеуновић, Д. Нововековне политичке идеје у Срба, Институт за политичке студије и Историјски архив Београда, Београд, 2000.
  31. Соловјев, А.В. Постанак и значај Душанова законика, Досије, Бео­град, 2001.
  32. Спалајковић, М. Мисија Србије политичко завештање српском на­роду, изд. Д. М. Спалајковић, Париз, 1964.
  33. Тодорова. М, Имагинарни Балкан, ХХ век, Београд, 2006.
  34. Фридрих, К.Ј. «Традиција и ауторитет», у Чупић, Ч. (ур) Политичка антропологија: хрестоматија, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  35. Црњански, М. „Социјална база нашег национализма“ у Црњански, М. Изабрана дела, Pranas Book, Ваљево, 2007.
PERIODIKA Politička revija 3/2011 УДК: 159.922.4(=163.41):321.01 83-115
ç