Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

RATNI VETERANI: PERCEPCIJA INSTITUCIONALNE PODRŠKE

Sažetak

Rad se bavi odnosom državnih institucija prema ratnim veteranima u Srbiji posmatrano iz perspektive veterana. Na tragu Maleševićeve[1] teorije rata, kao organizovanog nasilja i ideološke legitimacije, pokazano je kako ovi društveni mehanizmi deluju u miru, iz ugla ratnih veterana. U istraživanju je sudelovalo 30 ratnih veterana koji su učestvovali u ratovima na teritoriji biživše Jugoslavije. Ispitani su metodom polustrukturisanog intervjua. Cilj istraživanja bio je da se utvrde mišljenja, stavovi i iskustva ratnih veterana o vlastitom položaju u društvu kroz najvažnije aspekte interakcije sa državnim institucijama. Rezultati istraživanja pokazuju da u samopercepciji ispitanika preovladava nezadovoljstvo zbog: a) (ne)priznavanja različitosti koju učestvovanje u ratu donosi, odnosno specifičnosti tegoba koje podrazumeva proces prelaska iz ratnog u mirnodopski način života, b) stereotipnog i etiketirajućeg stava državnih službenika, v) fragmentacije veteranske populacije u vidu diskriminatornih praksi pravosuđa. Dobijeni nalazi sugerišu da stvoreni institucionalni preduslovi za uključenost u socijalni život nisu dovoljni da pripadnici proučavane grupe mogu da se izbore s manifestnim problemima, ali još više sa latentnim preprekama u svom pokušaju da „nastave život“ u mirnodopskim uslovima, koji su nekada prekinuli kako bi, kao vojni obveznici učestvovali u ratnim dejstvima. U radu su sagledani pre svega nematerijalni aspekti socijalne isključenosti koji potiču od prelaska sa ratnih uslova života na mirnodopski način života.

Ključne reči:

Reference

  1. Рандал Колинс, „Златно доба макроисторијске социологије“, Теме, 25(1-4), 2001, Ниш, стр. 32-48.
  2. Марковић–Савић Оливера. „Идентитет ратних ветерана“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Косовска Митровица, бр. 45-4, 2015, стр. 275-290.
  3. Петровић Јасмина, Јовановић Зоран, „Жељуша (Димитровград)“, у зборнику: Село у пограничју источне и југоисточне Србије, (приредили: Драгољуб Ђорђевић, Ђура Стевановић, Драган Тодоровић), Службени гласник, Завод за проучавање села, Београд, 2012, стр. 237-262.
  4. Рашевић Живорад, „Ветерани пред Европским судом за људска права: Вучковић и други против Србије“, Анали Правног факултета у Београду, број 63(1)/2015, стр. 234-251.
  5. Старчевић В. Срђан, Благојевић Срђан. „Кревелдов спор са Клаузевицем – да ли је смисао рата политички?“, Српска политичка мисао, бр. 2/2017, стр. 117-134.
  6. Стојадиновић Миша, Рашковић Таловић Виолета, „Изазови развоја демократије у савременом друштву: политичко насиље и теорија (не)праведног рата“, Српска политичка мисао, бр. 1/2016, стр. 49-64.
  7.  Хантингтон Самјуел. Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД, Подгорица, „Романов“, Бања Лука, 2000.
  8. Шкорић Марко, Кишјухас Алексеј, „Рандал Колинс и макроисторија друштвених промена као повратак класичном теоријском наслеђу у социологији“, Социолошки преглед, бр. 2, 2016, стр. 179-207. doi:10,5937/socpreg1602179S
  9. Gat Azar, “The Roots and Evolution of Conflict: From Cain to the Present” in: The Ashgate Reseach Companion to War (eds. Hall Gardner, Oleg Kobtzeff), Routledge, Abingdon, 2012 (online), стр. 74, Internet, https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315613741.ch2, 25/03/2018.
  10. Kaldor Meri, Novi i stari ratovi, Čigoja štampa, Beograd, 2005.
  11. Kalyvas Stathis, The logic of violence in civil war, https://pdfs.semanticscholar.org/f182/9d0a3bb788ff0f811f249f886aaa23ff8a95.pdf, 26/03/2018.
  12. Kimlika Vil, Opalski Magda, Može li se izvoziti liberalni pluralizam?, Beogradski centar za ljudska prava. Beograd, 2002.
  13. Malešević Siniša, Sociologija rata i nasilja, Jesenski i Turk, Zagreb, 2011.
  14. Marković–Savić Olivera, “Social trauma of war veterans”, The Sociological Review, Faculty of Philosophy, Skopje, br. 1/2015, стр. 117-128.
  15. Viljem Rajan, „Kako okriviti žrtvu“, Кultura, Beograd, број 70, 1985.
  16. Smit Antoni D., Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Beograd, 1998.
  17. Žunec Ozren, „Apsolutna žrtva i relativna kompenzacija: proturječja društvenog položaja veterana i državne skrbi za ratne veterane i invalide“, Polemos (časopis za interdisciplinarno istraživanje rata i mira), Hrvatsko sociološko društvo i Naklada Jesenski i Turk, Institut za društvena istraživanja, Zagreb. br. IX/18, 2006, стр. 11-42.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2018 УДК 316.66-058.65(497.11) 177-193
ç