Izaberi jezik:
Tema broja

DRUŠTVENE NAUKE I SAVREMENI POLITIČKI PROCESI

RANSIJEROVA DEMOKRATSKA POLITIKA

Sažetak

U ovom članku autor razmatra kritiku savremene demokratije Žaka Ransijera, kao i osnove njegove sopstvene političko-filozofske koncepcije koja je artikulisana kao alternativa postojećim demokratskim diskursima i praksama. U središtu Ransijerove kritike nalazi se zamisao o tzv. „demokratskom čoveku“ kao vrhuncu liberalizma i oličenju „skandala“ tj. simulacije demokratije, a posledično zatim i kritika prividno etičkog diskursa kao lažnog humanitarizma. Ovakvim teorijama i politikama suprotstavlja se ideja o pravoj demokratiji kao egalitarizmu per se tj. izvornoj jednakosti koja znači da načelno svi imaju jednako pravo i moć da vladaju kao i da se potčine. U zaključnom delu analizira se relacija Ranasijerove radikalne demokratije sa pojmovima države, društva i javnosti i apostrofiraju relevantni elementi beskompromisnog političko-teorijskog obrasca.

Ključne reči:

Reference

  1. Arendt Hannah, Crisis of the Republic, Harcourt, Florida, 1972.
  2. Arendt Hannah, Between Past and Future, Penguin Press, New York, 1993.
  3. Badiou Alain, Polemics, Verso, London – New York, 2006.
  4. Birch Anthony H, The Concepts and Theories of Modern Democracy, Routledge, New York, 2001.
  5. Debord Guy, Comments on The Society of the Spectacle, Verso, New York, 1998.
  6. Marx Karl, The Communist Manifesto, Pocket Books, New York, 1964.
  7. May Todd, “Ranciere in South Carolina” in: Jacques Ranciere – History, Politics, Aesthetics, (eds. Gabriel Rockhill, Philip Watts), Duke University Press, Durham and London, 2009.
  8. Ranciere Jacques, On the Shores of Politics, Verso, New York, 2007.
  9. Ranciere Jacques, Hatred of Democracy, Verso, New York, 2009.
  10. Rockhill Gabriel, Watts Philip, “Jacques Ranciere: Thinker of Dissensus”, in: Jacques Ranciere: History Politics, Aesthetics, (eds. Gabriel Rockhill, Philip Watts), Duke University Press, Durcham and London, 2009.
  11. Schnapper Dominique, Providential Democracy: an Essay on Contemporary Equality, Transactions, 2006.
  12. Sen Amartya, Inexuality Reexamined, Harvard University Press, 1995.
  13. Tocqueville Alexis de, Democracy in America, Vintage Books, New York, 1954.
  14. Thucydides The History of the Peloponnesian War. Pericles’ Funeral Oration, Penguin Books, London, 1972.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2017 УДК 32.01 Rancière J 53-66
ç