Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТИЈА И ЈАВНОСТ

ПСИХОЛОШКИ И ДЕМОГРАФСКИ КОРЕЛАТИ КОРИШЋЕЊА РАЗЛИЧИТИХ МЕДИЈА

Сажетак

Савремени свет карактерише између осталог развој нових медија, и креирање нове и другачије публике. Нови медији утичу на свакодневни живот, али и на живот заједнице. Уз конвенционалне медије развијају се и алтернативни медији (пре свега интернет). Основна одлика нових медија је конвергенција између различитих медијских платформи и интерактивност. У овом раду испитујемо варијабле које могу утицати на избор медија, који ће се користити као основни извор информисања. Могу ли се дефинисати корелати коришћења различитих медија? Да ли су то демографске карактеристике (пре свега старост, образовање и доходовни статус), или неке психолошке карактеристике људи. Или доминантан медиј који се користи за информисање јесте превасходно одређен културолошким и друштвеним карактеристикама заједнице. У раду се анализирају подаци квантитативног истраживања на репрезента­тивном узорку од 1050 грађана Србије, старијих од 15 година, реализованог 2008. године.

кључне речи:

Референце

  1. Fischoff, S (2005): Media psychology: A Personal Essay in Definition and Prewiev, Journal of Media Psychology, Volume 10, No. 1
  2. Fischoff, S. (2004): Media crisis Coverage: To Serve or to Scare, Journal of Media Psychology, Volume 9, No. 1
  3. Greenacre, M. (1993): Correspondence Analysis in practice, Academic Press Huh, S. (2008): Perception of and addiction to Online Games as a Function of Personality Traits, Journal of Media Psychology, Volume 13, N. 2
  4. Лемиш, Д. (2008): Деца и телевизиија, Clio
  5. Mendez, (2007): Message Distortion: The Effects of Media Content, Percep­tions of Media Bias, and Partisan Predispositions on Candidate Evalua­tions, Journal of Media Psychology, Volume 12, No. 2
  6. Murphy, S. (2007): A Social Meaning Framework for Research on Participa­tion in Social Online Games, Journal of Media Psychology, Volume 12, No. 3
  7. Pierce, T. (2006): Talking to strangers on MySpace: Teens Use of Internet Social Networking Sites, Journal of Media Psychology, Volume 11, No. 3
  8. Тењовић, Л. (2002): Статистика у психологији, Центар за примењену психологију друштва психолога Србије
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 316.774 105-116