Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

PROTIVPRAVNOST KAO TERORISTIČKO OBELEŽJE NASILЈA ALBANSKIH EKSTREMISTA NA KOSOVU I METOHIJI

Sažetak

U radu su prezentovani rezultati istraživanja sprovedenog sa ciljem da se, analizom raspoloživih sadržaja, utvrdi da li nasilje albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji, s kraja prošlog i početka ovog veka, karakteriše protivpravnost, kao jedno od više konstitutivnih (neophodnih i dovoljnih) obeležja terorizma. Saglasno tome, u redu su, najpre, analizirana osnovna teorijski utvrđena obeležja nasilja, prema kojima se terorizam razlikuje od ostalih oblika nasilja. Zatim su, težišno i detaljnije, uporedno analizirani teorijske osnove protivpravnosti, kao jednog od tih obeležja nasilja – s jedne strane i empirijski utvrđeni elementi tog obeležja u nasilju albanskih ekstremista – s druge strane. Sintezom rezultata takve analize, potvrđeno je prisustvo protivpravnosti u nasilju albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji, s kraja prošlog i početka ovog veka. Njegova protivpravnost prema nacionalnom pravu, potvrđena je, pre svega, propisanošću krivičnog dela terorizma u krivičnopravnom zakonodavstvu Republike Srbije i činjenicom da su u velikom broju njihovih nasilnih akata sadržani svi krivično – pravni elementi tog krivičnog dela. S druge strane, protivpravnost tog nasilja prema međunarodnom pravu potvrđena je nespornim indikovanjem izostanka pravednosti (legitimnosti), kako njegovog cilja tako i sredstva za ostvarenje tog cilja.

Ključne reči:

Reference

  1. Димитријевић, Војин: Тероризам, Радничка штампа, Београд, 1982.
  2. Димитријевић, Војин: Појам тероризма, Анали Правног факултета, Београд, 1988.
  3. Доказни предмети Хашког трибунала, сведочење аутора, мај – јун 2005, ТАБ 76-78.
  4. Документ Хашког трибунала број 03024928-03036701.
  5. Јаковљевић, Д.: Тероризам с гледишта кривичног права, Сл. лист СРЈ, Београд, 1997.
  6. Jenkins, Brajan: High Technology Terrorism and Surogate War, Santa Monica, 1975.
  7. Кривични законик „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014.
  8. Кривични законик, „Сл. лист СФРЈ“, број: 44/76, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90, 54/90; „Сл. лист СРЈ“, број: 35/92, 16/93, 31/93, 37/93, 24/94, 61/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 39/03.
  9. Резолуције ГС УН о међународном тероризму из 1972., 1976. и 1977.
  10. Stern, Džesika: Ekstremni teroristi, Aleksandrija Press, Beograd, 2004.
  11. Стевановић, Обрад: Терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији, у: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, том 1, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014.
  12. Стевановић, Обрад: Посебности албанског тероризма на Косову и Метохији, докторска дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2008.
  13. Стевановић, Oбрад: Застрашивање и страх као терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији, у: Супротстављање савременим обливима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере унапређења, том 1, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
  14. Schmidt, Alex и др.: Political terrorism: A New Guide to Actors Authors, Concepts, Data Basec, Therories and Literature, Amsterdam: Norton Holland Publishing Co, 1988.
  15. Томашевски, Катарина: Изазов тероризма, Младост, Београд, 1983.
  16. Устав Републике Србије, „Сл. Гласник РС“, бр. 98/2006.
  17. Harmon, Shristopher: Terorizam danas, Golden Marketing, Zagreb, 2002.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2016 УДК: 323.28(=18) (497.115)]:343(497.11)+341.4 31-46
ç