Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПРОТИВПРАВНОСТ КАО ТЕРОРИСТИЧКО ОБЕЛЕЖЈЕ НАСИЉА АЛБАНСКИХ ЕКСТРЕМИСТА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

У раду су презентовани резултати истраживања спроведеног са циљем да се, анализом расположивих садржаја, утврди да ли насиље албанских екстремиста на Косову и Метохији, с краја прошлог и почетка овог века, карактерише противправност, као једно од више конститутивних (неопходних и довољних) обележја тероризма. Сагласно томе, у реду су, најпре, анализирана основна теоријски утврђена обележја насиља, према којима се тероризам разликује од осталих облика насиља. Затим су, тежишно и детаљније, упоредно анализирани теоријскe основе противправности, као једног од тих обележја насиља – с једне стране и емпиријски утврђени елементи тог обележја у насиљу албанских екстремиста – с друге стране. Синтезом резултата такве анализе, потврђено је присуство противправности у насиљу албанских екстремиста на Косову и Метохији, с краја прошлог и почетка овог века. Његова противправност према националном праву, потврђена је, пре свега, прописаношћу кривичног дела тероризма у кривичноправном законодавству Републике Србије и чињеницом да су у великом броју њихових насилних аката садржани сви кривично – правни елементи тог кривичног дела. С друге стране, противправност тог насиља према међународном праву потврђена је неспорним индиковањем изостанка праведности (легитимности), како његовог циља тако и средства за остварење тог циља.

кључне речи:

Референце

  1. Димитријевић, Војин: Тероризам, Радничка штампа, Београд, 1982.
  2. Димитријевић, Војин: Појам тероризма, Анали Правног факултета, Београд, 1988.
  3. Доказни предмети Хашког трибунала, сведочење аутора, мај – јун 2005, ТАБ 76-78.
  4. Документ Хашког трибунала број 03024928-03036701.
  5. Јаковљевић, Д.: Тероризам с гледишта кривичног права, Сл. лист СРЈ, Београд, 1997.
  6. Jenkins, Brajan: High Technology Terrorism and Surogate War, Santa Monica, 1975.
  7. Кривични законик „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014.
  8. Кривични законик, „Сл. лист СФРЈ“, број: 44/76, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90, 54/90; „Сл. лист СРЈ“, број: 35/92, 16/93, 31/93, 37/93, 24/94, 61/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 39/03.
  9. Резолуције ГС УН о међународном тероризму из 1972., 1976. и 1977.
  10. Stern, Džesika: Ekstremni teroristi, Aleksandrija Press, Beograd, 2004.
  11. Стевановић, Обрад: Терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији, у: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, том 1, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014.
  12. Стевановић, Обрад: Посебности албанског тероризма на Косову и Метохији, докторска дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2008.
  13. Стевановић, Oбрад: Застрашивање и страх као терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији, у: Супротстављање савременим обливима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере унапређења, том 1, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
  14. Schmidt, Alex и др.: Political terrorism: A New Guide to Actors Authors, Concepts, Data Basec, Therories and Literature, Amsterdam: Norton Holland Publishing Co, 1988.
  15. Томашевски, Катарина: Изазов тероризма, Младост, Београд, 1983.
  16. Устав Републике Србије, „Сл. Гласник РС“, бр. 98/2006.
  17. Harmon, Shristopher: Terorizam danas, Golden Marketing, Zagreb, 2002.
периодика Политика националне безбедности 1/2016 УДК: 323.28(=18) (497.115)]:343(497.11)+341.4 31-46