Izaberi jezik:
Tema broja

IZ SRPSKE POLITIČKE ISTORIJE

PROSVETITELЈSKO UPORIŠTE NACIONALNOG ROMANTIZMA UJEDINЈENE OMLADINE SRPSKE

Sažetak

Školovanje srpske omladine u inostranstvu i njen povratak u Kneževinu Srbiju, kao i istovetni proces kod Srba „prečana“ u smislu školovanja i povratka u svoj zavičaj, uslovili su refleksiju savremenih društenih ideja i njihov razvoj u srpskom narodu. Geopolitička situacija onovremene Evrope suočavala se sa neposrednim vojno-političkim izrazom teoretski, već prilično osvedočene nacionalne ideje Italijana i Nemaca. Njihov nacionalni optimizam i upronost u njegovom ostvarenju bili su dodatni podsticaj i uobličavanju nacionalnog izraza Srba. Najpre, u zasebnim grupama, a potom sve povezanije i odgovornije, energija slobodarskog duha slivala je tokove mladalačkog zanosa u jedinstenu doktirnu nacionalnog oslobođenja. Stvaranjem Ujedinjene omladine srpske nastala je konktretna organizacija koja je kanalisala entuzijazam, ali i zahtevala uobličavanje sopstvenog društvenog programa nacionalne ideje. U potrazi za vrednostima nacionalnog identiteta, među pristalicama Ujedinjene omladine srpske sve više podrške dobijala je ideja prosvetiteljstva. Uporište u negovanju obrazovanja trebalo je da nacionalni romantizam obogati racionalnim sadržajem i time uravnoteži njegov emotivni diskurs.

Ključne reči:

Reference

  1. Бешлин Бранко, Европски утицаји на српски либерализам у XIX веку, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад , 2005.
  2. Ђурић Михаило, Утопија измене света: Мит, наука, идеологија, Сабрани списи, књига 6, Службени гласник, Београд, 2009.
  3. Јеротић Владета, „Зашто је хришћанска патристика савремена, не само за хришћане већ и за научнике“, Зборник радова Религија између истине и друштвене улоге, (приредили: Владета Јеротић, Мирослав Ивановић), Дерета, Београд, 2009.
  4. Јегер Вернер, Paideia, обликовање грчког човека, Књижевна заједница Новог Сада, 1991.
  5. Јовановић Владимир, „Страни консули у Србији“, Изабрани списи, Службени гласник, Београд, 2011.
  6. Јовановић Владимир, „Основи снаге и величине српске“, Изабрани списи, Службени гласник, Београд, 2011.
  7. Јовановић Владимир, „Српски народ и источно питање“ Изабрани списи, Службени гласник, Београд, 2011.
  8. Јовановић Владимир, „У шта се ми уздамо“, Застава, број 40, 8. април 1870.
  9. Јовановић Владимир, „Основи снаге и величине српске“, Млада србадија, број 3, 15. јун 1870, Нови Сад.
  10. Јовановић Владимир, „Српска омладина“, Изабрани списи, Службени гласник, Београд, 2011.
  11. Јовановић Владимир, „Србенда и готован“, Изабрани списи, Службени гласник, Београд, 2011.
  12. Јовановић Владимир, „Основи снаге и величине српске“, Млада србадија, број 4, 15. јул 1870, Нови Сад.
  13. Јовановић Владимир, „Клике и странке у Срба“, Застава, број 26, 28. март 1869.
  14. Јовановић Слободан, Друга влада Милоша и Михаила, Геца Кон, Београд, 1936.
  15. Јовановић Слободан, Културни образац, један прилог за проучавање српског националног карактера, Стубови културе, Београд, 2011.
  16. Ковић Милош, Срби 1903-1914: Историја идеја, Клио, Београд, 2015.
  17. Кујунџић Милан, „Филозофија у Срба“, Гласник српског ученог друштва, број 23, 1868, Београд, стр. 155–239.
  18. Кујунџић Милан, „Иде ли свет на боље или на горе“, Млада србадија, број 4, 15. август 1870, Нови Сад.
  19. Либерална мисао у Србији. Прилози историји либерализма од краја XVIII до средине XX века, Зборник радова, (приредили: Јовица Тркуља и Драгољуб Поповић), Friedrich Nauman Stiftung, CUPS, Београд, 2001.
  20. Марковић Саша, „Хипокризија као претендент на архетип недореченог у политичкој мисли код Срба“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2015, стр. 57–70.
  21. Марковић Светозар, „Реални правац у науци и животу“, Српски летопис за годину 1870, 1871, Нови Сад, 1872, књига 113.
  22. Нечајев Сергеј Генадијевич, Катехизис револуционара Катехизис революционера), 1869, Женева, Internet, http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=13395&ob_no=13396, 21/03/2017
  23. Новаковић Стојан, „Доситеј Обрадовић и српска култура“, Споменица Доситеја Обрадовића, Београд, 1911.
  24. Новаковић Стојан, Балканска питања и мање историјско-политичке белешке о Балканскоком полуострву 1886–1905, Задужбина Илије Коларца, Београд, 1906.
  25. Обрадовић Доситеј, Живот и дело Доситеја Обрадовићаборник радова са научног скупа (приредио: Петар Пијановић), САНУ, Београд, Сремски Карловци, 2000.
  26. Обрадович Доситеј, Етика или фiлософiя наравоучиmелна, у Венецiи, 1803.
  27. Обрадович Доситеј, Собранiе разныхь нравоучителныхь вешщй, вь Будимь градҍ, 1807.
  28. Пироћанац Милан, Кнез Михаило и заједничка радња балканских народа, Београд, 1895.
  29. Поповић Љубиша, Српска политичка традиција у делу Слободана Јовановића, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд, 2014.
  30. Ристић Јован, Спољашњи одношаји Србије новијег времена (1848–1860), књига 1, Штампарија краљевине Србије, Београд, 1887.
  31. Сабрана дела Лазе Костића О књижевности, мемоари, књига два, (приредили: Предраг Вукадиновић, др Драгиша Живковић, др Хатиџа Крњевић, Младен Лесковац, др Живомир Младеновић, Владимир Отовић, др Предраг Палавестра, др Светозар Петровић), Матица српска, Нови Сад, 1992.
  32. Скерлић Јован, Омладина и њена књижевност 1848–1871, Српска краљевска академија, Београд, 1906.
  33. „Слобода као основа уставне државе“; Српски летопис за годину 1867, 1868 и 1869, књига 112, Матица српска, Нови Сад, 1871.
  34. Спенсер Херберт, „Које је знање најважије“, Млада србадија, број 4, 15. Септембар, 1870, Нови Сад.
  35. Стефановић Караџић Вук, Срби сви и свуда, ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона, Беч, 1849, Internet, https://www.rastko.rs/filologija/vuk/vkaradzic-srbi.html, 05/04/ 2017
  36. Стојковић Андрија, Филозофски погледи Владимира Јовановића, Матица српска, Нови Сад, 1972.
  37. Уједињена омладина српска: зборник радова, (приредио: Живан Милисавац), Нови Сад, Матица српска, Историјски институт, Београд, 1968.
  38. „Шта је слобода“, Слобода, број 1, 1864.
  39. „Шта се догодило у нашем и страном свету“, Млада србадија, број 4, 15. август 1870, Нови Сад.
  40. Gellner Ernest, Nacije i nacionalizam, Politička kultura, Zagreb, 1998.
  41. Hobsbawm Eric J, Nacije i nacionalizmi, Zagreb, 1993.
  42. Hobsbawm Eric J, Nations and Nationalism since 1780, Programme, Myth, Reality, Cambridge University press, Cambridge, 1990.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2017 УДК 329.78(497.11)“18“:316.733 31-48
ç