Tema broja

UNUTRAŠNJA I SPOLJNA POLITIKA SRBIJE

PROŠIRENJE NA ZAPADNI BALKAN: IZMEĐU STVARNOSTI I NOVE METODOLOGIJE

Sažetak

U radu se analizira odnos između Evropske unije i država Zapadnog Balkana, odnos stabilnosti i demokratije, te zbivanja na ovim prostorima koja su uticala na pozive da se postojeća metodologija proširenja izmeni. Početkom februara 2020. godine Evropska komisija izradila je nacrt predloga nove metodologije za proširenje na Zapadni Balkan. Ovakav potez bio je očekivan budući da je pre toga tzv. Non-paper predložen od Francuske već izazvao oprečna razmatranja eventualne promene postojećih pravila. Predlog Evropske komisije došao je, možda u nepovoljnom trenutku po Evropsku uniju, ali ne i neočekivano. Posle 20 godina od uspostavljanja Procesa stabilizacije i pridruživanja postalo je izvesno da u slučaju proširenja na Zapadni Balkan nešto „ne štima”. U tom periodu, jedino su Srbija i Crna Gora otpočele pregovore sa Unijom, Severna Makedonija i Albanija nedavno su dobile zeleno svetlo, dok se u slučaju Bosne i Hercegovine i Kosova svetlo na kraju tunela još uvek ne nazire. Zbog toga se u samom radu analiziraju i kritički preispituju eventualne prepreke, problemi i razlozi zastoja u proširenju koji jasno ukazuju na smer kojim bi (je) nova metodologija trebalo da ide, te mogućnosti rešavanja problema. Autor zaključuje da i pored namera da se proces izmeni još uvek nedostaje ozbiljna volja za izmenu onih delova procesa, poput uslovljavanja, koji predstavljaju najveći kočnicu.

Ključne reči:

Reference

  • Anastasakis, Othon. 2008. “The EU’s political conditionality in the Western Balkans: towards a more pragmatic approach.” Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 8, No. 4, 366–368. DOI:10.1080/14683850802556384
  • Barigazzi, Jacopo. 2019. “9 EU countries push back on French enlargement revamp.” Politico. Avaliable at: https://www.politico.eu/article/eu-enlargement-reform-pushback/
  • BBC. 2019. “EU blocks Albania and North Macedonia membership bids”. October 18, 2019. https://www.bbc.com/news/world-europe-50100201
  • Bieber, Florian. 2018. “The Rise (and Fall) of Balkan Stabilitocracies.” Horizons, Journal of International Relations and Sustainable Development Winter, No. 10: 176–185.
  • Bieber, Florian. 2020. The Rise of Authoritarianism in the Western Balkans. Palgrave Pivot.
  • Đukanović, Dragan. 2016. Balkan na posthladnoratovskom raskršću (1989–2016). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • European Commission. 2014. Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15.
  • European Commission. 2020. Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans. COM(2020) 57 final
  • European Council. 2000. Presidency conclusions. Santa Maria de Fiera European Council Meeting Point V/D, 19-20 June 2000.
  • European Council. 2003. General Affairs Council Conclusions. Western Balkans: The Thessalonica Agenda for the Western Balkans, (annex A) EU Doc 10369/03.
  • Elbasani, Arolda. 2008. “EU enlargement in the Western Balkans: strategies of borrowing and inventing”, Journal of Southern Europe and the Balkans Online, 10:3, 293-307.
  • Fererro-Turrión, Ruth. 2015. “The EU Approach to the Western Balkans: a Security or Political Issue?” Europolity, Vol. 9 (no. 2): 11–27.
  • Freedom House. 2016. Nations in Transit 2016: Europe and Eurasia Brace for Impact.
  • Kovačević, Maja. 2019. „Evropska unija i Zapadni Balkan: kako raskinuti „prećutni pakt” stabilokratije.” U Sukobi. Stabilnost. Demokratija, ur. Dušan Pavlović, 9-22, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije.
  • Lopandić, Duško i Jasminka Kronja. 2010. Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu. Beograd: Evropski pokret u Srbiji.
  • Milovanović, Ivan. 2019. „Uloga Evropske unije u (p)održavanju stabilokratskih režima na Zapadnom Balkanu.” U Sukobi. Stabilnost. Demokratija, ur. Dušan Pavlović, 23-36, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije.
  • Non-Paper. 2019. Reforming the European Union accession process.
  • Pippan, Christopher. 2004. “The rocky road to Europe: The EU’s stabilisation and association process for the Western Balkans and the principle of conditionality.” European Foreign Affairs Review 9: 219–245.
  • Pomorska, Karolina, and Gergana Noutcheva. 2017. “Europe as a Regional Actor: Waning Influence in an Unstable and Authoritarian Neighbourhood.” JCMS: Journal of Common Market Studies, 55: 165–176. doi:10.1111/jcms.12612
  • Radić Milosavljević, Ivana. 2017. „Sukob stabilnosti i demokratije u procesu evropske integracije Republike Srbije.” u Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma u Evropi, ur. Marko Simendić. 257–271, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije.
  • Stanković, Vladan. 2019. „Stabilokratija.” Srpska politička misao, br. 2 (64): 207–226. DOI:10.22182/spm.6422019
  • Todorović, Jelena B. 2011. „Srbija i politika uslovljavanja Evropske unije.” Politička revija 2 (28): 183‒200. DOI: 10.22182/pr.2822011.10
  • The Declaration of the Zagreb Summit. 24 November 2000. http://europa.rs/upload/documents/key_documents/2000/Zagreb%20Summit%2024%20Nov%202000%20Final%20Declaration.pdf  25/03/2020
  • Türkes, Mustafa, and Göksu Gökgöz. “The European Union’s Strategy towards the Western Balkans: Exclusion or Integration?” East European Politics and Societies, Vol. 20, No. 4, 659–690. DOI: 10.1177/0888325406293289.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2020 2/2020 УДК 341.217.02(4-672EU:497-15) 55-74
ç