Izaberi jezik:
Tema broja

APRILSKI IZBORI 2022. GODINE

PROMENE IZBORNIH PRAVILA – NOVA REŠENJA, KORAK NAPRED?

Sažetak

U radu se analiziraju novine sadržane u važećem izbornom zakonodavstvu, usvojenom početkom godine i primenjenom na aprilskom izborima, s ciljem da se utvrdi da li novousvojeni izborni zakoni doprinose uspostavljanju višeg stepena demokratičnosti i transparentnosti izbornog postupka. U fokusu su rešenja sadržana prvenstveno u Zakonu o izboru narodnih poslanika, koji je zadržao status centralnog izbornog zakona. Analizom su obuhvaćeni sledeći segmenti izbornog zakonodavstva: izborno pravo, izborna administracija, zaštita izbornog prava, mere afirmativne akcije i posmatranje rada organa za sprovođenje izbora. Izmenom izbornog zakona proširena je osnova za uživanje izbornog prava. Struktura izborne administracije dopunjena je uvođenjem srednjeg nivoa, u vidu lokalnih izbornih komisija. Uvedena su nova pravna sredstva u odnosu na odluke o imenovanju članova izbornih komisija, ali je zadržan postojeći oblik delovanja u stalnom i proširenom sastavu. Kada je u pitanju zaštita izbornog prava, postojeći sistem nadograđen je uvođenjem novih pravnih sredstava. Mere afirmativne akcije u pogledu lista nacionalnih manjina sada dolaze do izražaja i u fazi kandidovanja predstavnika. Potpuna novina je regulisanje položaja domaćih i stranih posmatrača. Međutim, donošenje novog izbornog zakona, po prvi put, nije se odrazilo na suštinske elemente izbornog sistema, koji se tiču veličine izborne jedinice, načina kandidovanja, tipa izborne liste i izborne formule za raspodelu mandata. Navedeni elementi ostali su nepromenjeni, iako se tokom dve decenije primene, više puta ukazivalo na neophodnost njihove izmene. Odsustvo demokratske političke kulture, nedovoljno poznavanje izbornih pravila od strane izborne administracije i odsustvo odgovornosti prema biračima od strane glavnih aktera izbornog procesa ostaju glavna prepreka u sprovođenju izbornih pravila.

Ključne reči:

Reference

  • Alajos Kiss v. Hungary, No. 38832/06, Judgment of the Court of 20 May 2010. ECHR.
  • Balint, Pastor. 2022. „Nova izborna regulativa i princip reprezentativnosti: zakon o izboru narodnih poslanika i zakon o lokalnim izborima“. Srpska politička misao 75 (1): 9-32. doi:10.22182/spm.7512022.1
  • Dimitrijević, Predrag. 2020. „Uporedni modeli izborne administracije i najbolji model za Republiku Srbiju“. U Dijalog o izborima 2020, Bilten br. 3, Izborni sistem i izborno zakonodavstvo. ur. Dejan Milenković, 4-9. Beograd: Fakultet političkih nauka
  • Đurić, Vladimir. 2007. Afirmativna akcija. Beograd: Institut za uporedno pravo.
  • Đurić, Vladimir. 2020. „Pravni položaj političkih stranaka nacionalnih manjina u izbornom procesu u Republici Srbiji“. U Dijalog o izborima 2020, Bilten br. 3, Izborni sistem i izborno zakonodavstvo. ur. Dejan Milenković, 27-43. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Đurić, Vladimir. 2020. „Zakonsko uređivanje učešća nacionalnih manjina u predstavničkim telima u svetlu shvatanja Ustavnog suda Srbije“. U Unifikacija prava i pravna sigurnost. Zbornik radova 33. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović. Beograd. 579-593.
  • Farrell, David. 2010. Electoral systems: A Comparative Introduction. Palgrave, Macmillan.
  • Marković, Đorđe. 2022. „Protection of the freedom to vote in the Republic of Serbia-election administration in the light of the new electoral laws“. U Protection of human rights and freedoms in light of international and national standards, ur. Dragan Blagić, 185- 211. Kosovska Mitrovica: Faculty of Law.
  • Međunarodna misija za posmatranje izbora. 2022. Republika Srbija-predsednički i vanredni parlamentarni izbori, 3. april 2022. Saopštenje o preliminarnim nalazima i zaključcima.
  • Nastić, Maja. 2015. „Izborno pravo osoba sa invaliditetom“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 70: 137-155
  • OEBS. 2002. Izveštaj OEBS/KDILP Misije za posmatranje izbora. Vanredni opštinski izbori za predsednike opština i odbornika u Bujanovcu, Medvedji Medveđi i Preševu 28. jul 2002.
  • OEBS. 2020. Specijalna misija KDILJP-a za procenu izbora. Konačni izveštaj. Parlamentarni izbori 21.6.2020.
  • Pajvаnčić, Marijana. 1997. „Nova izborna geografija“. U: Oko izbora. Izveštaj CEDID-a sa parlamentarnih i predsedničkih izbora u Srbiji (septembar-oktobar 1997). ur. Slobodanka Nedović. Beograd: Dosije. 53-7.
  • Presuda Upravnog suda 18 Už 31/22 od 25.3.2022.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 2022. Izveštaj RIK-a o ukupnim rezultatima izbora Izbora za narodne poslanike od 5.7.2022. https://www.rik.parlament.gov.rs/vest/324925/79-sednica-republicke-izborne-komisije.php
  • Rešenje RIK 02 broj 013712/22 od 19.3.2022.
  • Salontaji-Drobnjak v. Serbia, No. 36500/05, Judgment of the Court of 13 October 2009. ECHR.
  • Sartori, Đovani. 2003. Uporedni ustavni inženjering: strukture, podsticaji i ishodi. Beograd: Filip Višnjić.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS“, br. 98/06
  • Zakon o izboru narodnih poslanika „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 35/2000-897, 57/2003-41 (US), 72/2003-1 (dr.zakon), 18/2004-1, 85/2005-30 (dr. zakonik), 101/2005-28 (dr. zakon), 104/2009-57 (dr. zakon), 28/2011-22 (US), 36/2011-93, 12/2020-3, 68/2020-3
  • Zakon o izboru narodnih poslanika „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 14/2022
  • Zakon o izboru predsednika Republike „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 14/2022
  • Zakon o lokalnim izborima „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 14/2022
PERIODIKA Srpska politička misao - posebno izdanje 4/2022 Posebno izdanje 4/2022 УДК 342.82(497.11) 35-56
ç