Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ И ДИПЛОМАТИЈА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ МРЕЖE ИЗАСЛАНСТВА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Сажетак

Сваки систем, било да се ради о биолошком, организационом, техничком, или било којем другом систему, настаје и мења се као одговор на окружење, било унутрашње или спољашње, са циљем његовог опстанка и даљег развоја. Промене у окружењу индикатор су нужности промена и прилагођавања система измењеним околностима.Мрежа изасланстава одбране Републике Србије у иностранству је организациони систем (организација) у чијој надлежности је извршавање задатака из домена одбрамбене дипломатије. Кроз своје функције и надлежности та мрежа доприноси остваривању одбрамбених интереса Србије, у складу са установљеним приоритетима њене политике одбране, с једне, али истовремено доприноси реализацији задатака спољне политике Србије, кроз војно-дипломатскуфункцију у иностранству. Пројектовање организационих промена у мрежи изасланства одбране, врши сеу односу на предвиђање промена у геополитичком окружењу Србије на регионалном и глобалном плану, ради оптимизације њене ефикасности. Приликом пројектовања организационих промена у мрежи изасланства одбране, поред процене трендова у промени моћи и утицаја регионалних и глобалних геополитичких актера (субјеката) према Србији, суштински је неопходно да доносилац одлуке разуме контекстуални и суштински садржај тих промена у односу на: стратешка опредељења Србије, посебно њену декларисану војну неутралност, спољнополитичке приоритете, приоритете политике одбране у циљу правилне процене потенцијала националне моћи за одговор на изазове промена у окружењу. С друге стране, значајно место припада стратешкој и организационој култури у поступку доношења одлуке о променама у мрежи изасланства одбране. Наравно, не мање значајно је рационално сагледавање свих осталих претпоставки за пројектовање нужних организационих промена, као што су: нормативне, кадровске, материјално-финансијске и остале.

кључне речи:

Референце

  • Благојевић, Вељко. 2017. Србија и изазови одбрамбене дипломатије. Београд: Медија центар „Одбрана“
  • Благојевић, Вељко. 2019. „Стратешка култура – Студија случаја“. Војно дело. 8: 93-117.
  • Бжежински, Збигњев. 1999. Велика шаховска табла. Подгорица: ЦИД
  • Вујаклија, Милан. 1980. Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета
  • Драгишић, Зоран. 2007. Безбедносни менаџмент. Београд: Службени гласник
  • Ђоровић, Бобан, Љубојевић, Срђан и Памучар, Драган. 2011. „Војна организација у огледалу различитих модела организационе структуре“, Зборник радова: Организационе науке. изазов за 21 век Београд: Економски институт
  • Јанићијевић, Небојша. 2008. Организационо понашање. Београд: Дата Статус
  • Јанићијевић, Небојша. 2008. Управљање организационим променама. Београд: Економски факултет
  • Косиол, Ерих. 1972. Темељи и методе истраживања организације. Загреб: Информатор
  • Крга, Бранко. 2016. „Политика одбране као елемент политике нациобналне безбедности Републике Србије“. Политика националне безбедности 2: 47-66
  • Милковски, Вангел. 2020. „Организациона култура у Војсци Србије“.  Национални интерес 3: 59-88, DOI: /10.22182/ni.3932020.3
  • Нај, Џозеф. 2012. Будућност моћи. Београд: Архипелаг
  • Нај, Џозеф. 2004. Парадокс америчке моћи. Зашто једна светска суперсила не може сама.  Београд: БмГ
  • Николиш, Душан. 1998. САД или никад, од глобализма до тоталитаризма. Београд: Студио плус
  • Пророковић, Душан. 2012. Геополитика Србије – положај и перспективе на почетку 21. века. Београд: Службени гласник
  • Радаковић, Милован. 2018. „Елементи државне моћи“. Култура полиса, год. XV 35: 131-142
  • Степић, Миломир. 2016.  Геополитика идеје теорије концепције. Београд: Институт за политичке студије
  • Степић, Миломир. 2019. „Геополитички темељи српске стратешке културе“. Војно дело. 8:166-180, DOI: 10.5937/vojdelo1908166S
  • Степић, Миломир. 2004 „Савремени економско-географски и геополитички положај Србије“. Српско питање-геополитичко питање.  Београд: Јантар група
  • Тодоровић, Јован, Ђуричин, Драган и Јаношевић, Стево. 2000. Стратегијски менаџмент.  Београд: Институт за стратегијска истраживања
  • Benne, Kenneth. 1978 „Societal Changing and Organizational Development“. Southern Review of Public Administrationvol 1, 4: 416 – 432. https://www.jstor.org/stable/40859904
  • Bush, George. 1991. „Consept of New World Order Would Aid Mankind. European Wireless File 109m
  • Denza, Eileen. 2008. Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention
   on Diplomatic Relations.
   New York: Oxford University Press. Inc.
  • Fukuyama,Y. Francis. 1989.The end of History, Washington D.C: The Nixon Centre
  • Taylor,W. Frederick. 1911. The principles of scientific management. Cambridge:Harvard University Library
  • Engelbrekt, Kjell. 2012.„The Missing Link in the EU’s Nascent Strategic Approach toward Asia: Military Diplomacy“Asia-Pacific Review, Vol. 19. 2: 62-84
  • Gray, S. Colin. 1984. „Comparative Strategic Culture, Parametars“. Journal of the US Army War College,  XIV, 4: 26-33. 10.55540/0031-1723.1352
  • Johnson, L. Jeannie. 2018. The Marines, Counterinsurgency, and Strategic Culture: Lessons Learned and Lost in America’s Wars. Washington DC: Georgetown University Press
  • Kotter П. John. 1996. Leading Change, Boson: Harvard Business School Press
  • Mandelbaum, Michael. 2016.Mission Failure – America and the World in Post-cold War Era. Oxford: University Press
  • Pendlebury, John,  Grouard Benoit and  Meston Francis. 1995.The Ten Keys for Successful Change Management. NewYork: Wiley
  • Одлука о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у иностранству „Службени војни  лист“ број 84/2012, 111/2012, 8/2013, 50/2013, 101/2013, 28/2014, 82/2017, 10/2018, 156/2020 и 51/2021
  • Одлука о утврђивању функција у Министарству одбране и Војсци Србије и чинилаца способности  система одбране, „Службени војни лист“ број 8/2021
  • Резолуција Народне скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног  поретка Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, број 125/2007
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије” број 94/2019
  • Стратегија одбране Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”број 94/2019.
  • http//www.voa.mod.gov.rs
  • https://notesstudy.com/kurt-lewins-model-of-organizational-change-and-development/
периодика Национални интерес 3/2022 3/2022 327.56(497.11) 189-209