Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ УТИЦАЈ МЕДИЈА

ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈА У ДЕРЕГУЛАЦИОНОМ КЉУЧУ

Сажетак

Овим радом обухватамо кључне проблеме реформи медијског система Србије и учинак дерегулације као главног механизма либерализације медијске делатности. Медијски закони и креирање модела државне помоћи кроз пројектно суфинансирање медија, значајни су инструменти за успех медијске транзиције, али у пракси показују значајне недостатке. У овом раду откривамо правне недоречености и конфликтне парадигме које резултирају опструкцијом и злоупотребама пројектног суфинансирања посебно у јединицама локалне самоуправе. Тиме се модел државне помоћи, која је намењена медијима, суштински усмерава ка интересима локалних елита и центара одлучивања што додатно оснажује утицаје на уређивачку политику, нетранспарентно власништво над медијима и аутоцензуру у редакцијама. Указивањем на поље проблема стварамо основу за јасан увид, утемељен на објективним подацима, шта је то што треба да допринесе бољем разумевању проблема у политичким, професионалним и академским структурама. У раду се примењују аналитичко-синтетички метод као и резултати емпиријског истраживања. Анализа примене медијских закона у пракси, открива недостатке у законодавном оквиру, али и лукративне начине обесмишљавања духа закона, законодавних идеја и норми, од стране економских и политичких регулатора. У исходишту доказујемо деструктивне учинке на медијски плурализам и професионално новинарство, али артикулишемо и могућности конкретних модела и мера којима би се домети медијске реформе у домену пројектног суфинансирања медијских садржаја унапредили.

кључне речи:

Референце

  1. Закон о јавном информисању, Службени гласник РС, бр. 43/03.
  2. Закон о јавном информисању и медијима. Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15.
  3. Закон о радиодифузији, Службени гласник РС, бр. 42/02.
  4. Милетић Мирко, Масмедији у вртлогу промена, Заједница радио и ТВ станица Србије, Београд, 2001, 149-211.
  5. Правилник о начину приватизације радио и/или телевизијских станица локалних и регионалних заједница, Службени гласник РС, бр. 95/04.
  6. Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Службени гласник РС, бр. 126/14.
  7. Регулаторно тело за електронске медије, Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза комерцијалних емитера, Internet, http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/izvestaji-o-nadzoru/Komercijalni_emiteri_2014_DEF.pdf, 20/10/2015.
  8. Регулаторно тело за електронске медије, Регистар дозвола, Internet, http://www.rra.org.rs/pages/browse_permits/cirilica, 15/11/2015.
  9. Balkanska istraživačka mreža, Izveštaj o sufinansiranju medija iz budžeta lokalnih samouprava, Beograd, 2012, стр. 16-30.
  10. Cvejić Bojan, „Opštine raspisuju tendere umesto konkursa“, Danas, 14.11.2015.
  11. Kin Džon, Mediji i demokratija, Filip Višnjić, Beograd, 1995.
  12. Mekvejl Denis, Stari kontinent – novi mediji, Nova holding, doo, Beograd, 1994.
  13. Negrin Ralf, „Modeli medijskih institucija, medijske institucije u Evropi“, u zborniku: Uvod u studije medija (priredili: Adam Brigs, Pol Kobli), Klio, Beograd, 2005, стр. 355-373.
  14. Ruk Ričard, Evropski mediji u digitalnom dobu, Klio, Beograd, 2011.
  15. Stojiljković Zoran, Srbija u lavirintima tranzicije,Službeni glasnik, Beograd, 2011.
  16. Tomić Boban, „Opseg privatizacije masmedija u Srbiji“, СМ časopis za upravljanje komuniciranjem, Protokol i Fakultet političkih nauka, Novi Sad – Beograd, br. 5/2007, стр. 55-76.
  17. Veljanovski Rade, Medijski sistem Srbije, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2009.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 316.774:338.246.027(497.11) 43-58