Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

PROCES PLANIRANJA DEINSTITUCIONALIZACIJE NA PRIMERU DOMA ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA „ČURUG“

Sažetak

Dom za duševno obolela lica se projektom „Otvoreni zagrljaj“ našao se u procesu deinstitucionalizacije, ali i istovremeno u mogućnosti i potrebi da razvija uslugu socijalne zaštite stanovanje uz podršku. U proteklom vremenskom periodu je nastajao i Plan transformacije ustanove, kao nacrt koji treba da bude usvojen od strane nadležnih organa. Predmet analize i sam cilj rada je prikaz samog procesa planiranja deinstitucionalizacije, koji obuhvata pripremu korisnika, staratelja i Centara za socijalni rad, lokalne samouprave i lokalnog stanovništva, a najpre promenu same ustanove za novine koje nam predstoje. Plan transformacije ustanove je strukturiran i odnosi se na prikaz strukture i broja korisnika koji prelaze u stanovanje uz podršku, zatim transformaciju broja i strukture zaposlenih i na kraju prikaz transformacije u finansijskom pogledu. Uz sve to potreb­no je usklađivanje Doma kao pružaoca usluge sa svim legalnim i administrativnim procedurama koje je potrebno ispoštovati i implementirati.

Ključne reči:

Reference

  1. Гофман, Ирвинг: Азили: есеји о друштвеном положају пацијената болнице за ментално оболеле и других уточеника, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2011.
  2. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС бр. 24/2011.
  3. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Службени гла­сник РС бр. 33/2006.
  4. Инициатива за права особа са менталним инвалидитетом, Склоњени и заборављени – сегрегација и занемаривање деце и одраслих особа са интелектуалним тешкоћама у Србији MDRI-S, Београд, 2012
  5. Јединствене европске смернице за прелазак са институционалног на старање у оквиру заједнице, Програм Уједињених нација за развој, Београд, 2013.
  6. Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом, члан 19. 61. Заседање Генералне скупштине УН 13.12.2006.
  7. Мекдејд са сарадницима, Извештај о програмској политици финансирања, менталног здрављау Европи, Европска опсерваторија за здравствене си­стеме и политике, Брисел, 2005.
  8. Правилник о ближим условима за пружање услуга социјалне заштите, Слу­жбени гласник РС 42/2013.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2014 УДК 364-785.14-056.34 115-135
ç