Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПРОЦЕС КОНСТИТУИСАЊА ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ЕЛИТЕ У СРПСКОМ ДРУШТВУ – ПРОБЛЕМ ДИСКОНТИНУИТЕТА И „ФЛУКТУИРАЈУЋЕГ ЛЕГИТИМИТЕТА”

Сажетак

Рад покушава да понуди нацрт за специфичну социологију српске историје, те ce, генеалошки, nocвeћyje истраживању дубинских историјских структура које делују у српском друштву и онемогућавају његово успешно функционисање. Рад утврђује да је особеност развоја српског друштва, због специфичних историјских узрока, немогућност успостављања легитимне елите што за последицу има низ историсјких дисконтинуитета и ванинституционалну борбу парцијалних „елита“ за „флуктуирајући легитимитет“, услед чега ce троши енергија друштва, онемогућава његово успешно функционисање и било каква стабилна интеграција. У последњем делу рада тематизује се проблем легитимитета елите у данашњој Србији и предлажу извесна решења за селекцију легитимне елите која ћe друштву моћи обезбедити успешно функционисање и задовољавајућу интеграцију.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан, Заробљена земља: Србија за владе Слободана Милошевића, Откровење, Београд, 2002.
  2. Антонић, Слободан, Елита, грађанство, слаба држава, Службени Гласник, Београд, 2006.
  3. Батаковић, Душан Т. и група аутора, Нова историја српског народа, Наш Дом, Београд/Лозана, 2000.
  4. Благојевић, Милош, Србија у доба Немањића. Од кнежевине до царства 1168-1371, Вајат, Београд, 1991.
  5. Бродел, Фернан, Списи о историји, СКЗ, Београд, 1992.
  6. Гашић, Ранка, Београдска политичка u војна елита у светлу немачких и британских извора пред Други светски рат, Историја 20. века 1/2006, стр. 64-80.
  7. Димић, Љубодраг, Трговчевић, Љубинка, Ристовић, Милан, Јовановић, Мирослав, Стојановић, Дубрав­ка, Марковић, Предраг, Прпа, Бранка, Перишић, Мирослав, Модерна српска држава 1804-2004: хронологија, Историјски архив Београда, 2004.
  8. Ђинђић, Зоран, Југославија као недовршена држава, Књижевна заједница Новога Сада, Нови Сад, 1988.
  9. Зиројевић Олга, Србија под Турском влашћу (1450-1804), Дамад, Нови Пазар, 1995.
  10. Коштуница, Војислав, Чавошки, Коста, Страначки плурализам или монизам: обнова u затирање послератне опозиције, Привредно-правни приручник, Београд, 1990.
  11. Јовановић, Слободан, Уставобранитељи u њихова вла­да, БИГЗ, Београд, 1990.
  12. Јовановић, Слободан, Из историје u књижевности, БИГЗ, Београд, 1991.
  13. Куљић, Тодор, Кнез Милош, Никола Пашић, Тито, Југословенски историјски часопис, Јич Год. XXX, Бео­град 1997
  14. Филип Лово, Филип, Велике савремене демократије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 1999.
  15. Молнар, Александар, Опроштај од просветитељске идеје уставотворне скупштине?, Институт за филозофију и друштвену теорију и Фабрика књига, Бео­град, 2008.
  16. Молнар, Александар, Сунце мита и дугачка сенка Кар­ла Шмита., Службени гласник Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2010.
  17. Начела француског устава, online editionhttp://www.ambafrance-srb.org/france_serbie/spip.php?article600
  18. Oakeshott, Michael, Rationalism in politics and other es­says, LibertyPress, Indianapolis, 1991.
  19. Орловић, Славиша, Политички живот Србије – између партократије u демократије, Службени Гласник, Београд, 2008.
  20. Павловић, Душан, Антонић, Слободан, Консолидација демократских устаиова у Србији после 2000 г., Слу­жбени гласник, Београд, 2007
  21. Пекић, Борислав, Писма из туђине, Знање, Загреб, 1987.
  22. Petrovich, Michael Boro,  А History of Modern Serbia 1804-­1918, I-II, Oplenac Publishing, Nanaimo, 2006.
  23. Робертс, Џон М. Европа 1880-1945, Клио, Београд, 2002.
  24. Schmitt, Carl Politische Theologie, Duncker und Humblot, München und Leipzig, 1922.
  25. Симић, Александар, У трагању за изгубљеном уставношћу, Призма, јануар 2003.
  26. Stone, Lawrence, Stone, Jeanne C. Fawtier, An open elite? England 1540-1880, Oxford University Press, Oxford, 1986.
  27. Стевановић, Миладин, Душаново царство, Књига комерц, Београд, 2001.
  28. Стојановић, Дубравка, Партијске елите у Србији 1903­-1914, улога и начин владања, Југословенски историјски часопис, Јич Год. XXX, Београд 1997.
  29. Токвил, Алексис де, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића-ЦИД, Сремски Карловци-Подгорица, 1990.
  30. Токвил, Алексис де, Стари режим и револуција, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 1994.
  31. Трговчевић, Љубинка Планирана елита: о студентима из Србије на европским универзитетима у 19. веку, Историјски институт-Службени гласник, Београд, 2003.
  32. Ћирковић, Сима, Улога цркве у старијој историји српског народа, Настава историје, год. 1. бр. 1, Београд, 1995.
  33. Устав краљевине Србије, нацрт, Београд, 2001. http://www.clds.rs/pdf-/UstavPavleNikolic.pdf.
  34. Цветићанин, Невен, Епоха с оне стране левице и десни­це, Службени Гласник Институт друштвених нау­ка, Београд, 2008.
  35. Цветићанин, Невен, Четири лика Слободана Милошевића у Слободан Милошевић – пут ка власти. Осма седница ЦК СКС, Институт за савремену историју, Унивезитет у Стирлингу, Београд-Стирлинг, 2008
  36. Цветићанин, Невен, „Српска пета република“, Време бр. 950, март 2009.
  37. Цветићанин, Невен, „Живбот у преамбули“, Политика, 22.  јул 2006.
периодика Национални интерес 3/2010 УДК 316.344.42(497.11) 107-146