Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

PROCENA STANJA PRIMENE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD – IZ PERSPEKTIVE STRUČNJAKA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD

Sažetak

Sistem socijalne zaštite je u poslednjih godina postepeno reformisan, pri čemu su najveće promene sprovedene na nivo u centara za socijalni rad (CSR) menja se uloga CSR, uvode organizacione promene i promene u metodologiji stručnog rada. Ovo istraživanja ima za cilj da evaluira primenu Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad (Pravilnik) iz perspektive zaposlenih u CSR u Srbiji, kao stručnjaka koji neposredno rade sa korisnicima i primenjuju Pravilnik u svakodnevnom radu. Istraživanjem je obuhvaćeno 283 radnika zaposlenih u 23 CSR-a iz svih regija Srbija bez Kosova (12.7% populacije), a organizovano je i 8 fokus grupa i 20 intervjua. Dok pravilnik povećava mogučnost participacije korisnika, ograničenost vremena koje radnici mogu da posvete korisniku dovodi u pitanje njihovu stvarnu partiicipaciju. Organizacija vođenja slučaja i supervizija je pozitivno ocenjena, pri čemu se postavlja pitanje potrebe administrativne supervizije za iskusnije radnike. Kao veliki nedostatak Pravilnika zaposleni vide proizvoljno definisane normorinje broja zaposlenih, pri čemu je potrebno na empirijskim osnovama evaluirati zadate norme i razviti sistem normiranja. Kao drugi nedostaci, navode se nedovoljno razvijene procedura rada i stručnih znanja potrebnih za primenu predviđenih zadataka, kao i preobimna administracijom. Veoma važan faktor, nevezan za Pravilnik je nepostojanje adekvatnih mehanizme vrednovanja rada i kontrola kvaliteta rada zaposlenih, što direktno utiče i na rad sa korisnikom i opterećenost kvalitetnih radnika. Rezultati ukazuju na to da donošenje Pravilnika predstavlja značajan napredak u uređenju sistema i prilagođavanja sistema potrebama korisnika, ali da sami efekti primene zavise u velikoj meri i od drugih karakteristika sistema.

Ključne reči:

Reference

    1. Прaвилник o oргaнизaциjи, нoрмaтивимa и стaндaрдимa рaдa Центара зa сoциjaлни рад, „Службени гласник РС“, бр. 59/2008 и 37/2010
    2. Закон о социјалној заштити, „Службени гласник РС“, бр. 24/2011
PERIODIKA Socijalna politika 1/2013 УДК 364-3(083.74)(497.11) 165-186
ç