Изабери језик:
Тема броја

ИСТРАЖИВАЊА

ПРОБЛЕМИ МЛАДИХ У СРБИЈИ: ОДРАСТАЊЕ У УСЛОВИМА ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ

Сажетак

Циљ овог истраживања био је да утврдимо са којим се проблемима суочавају млади у Србији и како процењују њихову тежину, као и да ли постоје разлике у зависности од пола, узраста, типа школе и дела Србије у коме млади живе. Занимало нас је и да ли су проблеми, типични за адолесцентни узраст и глобалне друштвене промене, појачани одрастањем у условима дубоке економске кризе и транзиције. Истраживање је обављено 2007. године, на узорку од 2419 младих, стратификованом по региону (Београд, Северна, Централна и Јужна Србија), узрасту (од првог до четвртог разреда средње школе) и типу школе (гимназије и средње стручне школе). Коришћен је упитник конструисан за потребе овог истраживања. Резултати показују да већину испитиваних проблема млади не доживљавају као велике или посебно угрожавајуће. Три проблема највише брину младе, у смислу да их више од трећине доживљава као веће или велике проблеме: мало занимљивих места за изласке (46%), недостатак слободног времена (41%) и досада (35%). Изненађујуће мали број младих има озбиљнијих проблема у односу са родитељима (22%) и вршњацима (14%). Девојке и старији средњошколци доследно процењују скоро све разматране проблеме као теже. Генерални закључак је да добијена слика није онеспокојавајућа, чему вероватно највише доприносе лепота, енергија и оптимизам саме младости, као животног доба.

 

кључне речи:

Референце

  1. Adwere, B., Curtis, D., “A confirmatory factor analysis of a four-factor model of adolescent concerns revisited”, Journal of Youth and Adolescence, 1993, 22-3, str. 297-312.
  2. Arnett, J. „Adolescent storm and stress, reconsidered“, American Psychologist, 1999, 5, str. 317-326.
  3. Ayman-Nolley, S., Taira, L., “Obsession with the Dark Side of Adolescence: A De­cade of Psychological Studies”, Journal of Youth Studies, 2000, 3-1, str. 35-48.
  4. Beck, U., Risk society: Towards a new modernity, Sage, London, 1992.
  5. Brown, B., “Peer groups and peer cultures”, in S. Feldman i Elliott (eds.): At the threshold: The developing adolescent, Harvard University Press, Cambridge, 1990.
  6. Brown, B., Larson, R., “The kaleidoscope of adolescence: Experiences of the world’s youth at the beginning of the 21st Century“, in B. Brown, R. Larson, T. Sraswathi (eds.): The worlds youth: Adolescence in eight regions of the Globe, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
  7. Cairns, E., McWhirter, L., Duffy, U., Barry, R., “The stability of selfconcept in late adolescence: Gender and situational effects”, Personality and Individual Differences, 1990, 11, str. 937-944.
  8. Coleman, J., “Adolescence and schooling”, in D. Marsland (ed.): Education and Youth, The Falmer Press, London, 1987.
  9. Coleman, J., “Adolescence in a changing world“, in S. Jackson, H. Rodriguez-To­me (eds.) Adolescence and its social worlds, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ,1993.
  10. Compas, B., Phares, V, Ledoux, N., “Stress and coping preventive interventions for children and adolescents”, in L. Bond, Compas (eds.): Primary preven­tion in the schools,: Sage, Newbury Park, CA, 1989.
  11. Cota-Robles, S., Gamble, W., “Parent-adolescent processes and reduced risk for delinquency”, Youth & Society, 2006, 374, str. 375-392.
  12. Frydenberg, E., Adolescent Coping: Theoretical and research perspectives, Rou­tledge, London, 1997.
  13. Grotevant, H., Cooper C., “Individuality and connectedness in adolescent deve­lopment: Review and prospects for research on identity, relationships, and con­text”, in E. Skoe, & A. Lippe von der, (eds.): Personality Development in Ado­lescence: A cross national and life span perspective, Routledge, London, 2005
  14. Група аутора, Свакодневица младих у Србији. Институт за психологију и Министарство омладине и спорта (пројектни извештај), 2008.
  15. Hammer, Т., “Social parameters in adolescent development: Challenges to psycho­logical research”, in E. Skoe, & A. Lippe von der, (eds.): Personality Develop­ment in Adolescence: A cross national and life span perspective, Routledge, London, 2005.
  16. Hendry, L., Shucksmith J., Love, J., Glendinning, A., Young people’s leisure and lifestyles, Routledge, London, 1996.
  17. Jeffrey, C., Mcdowell, L., “Youth in a comparative perspective: Global change, local lives”, Youth & Society, 2004, 36-2, str. 131-142.
  18. Kaufman, K., Brown, R., Graves, K., Henderson, Р., Revolinski, M., “What, me worry? A survey of adolescents concerns”, Clinical Pediatrics, 1993, 32-1, str. 8-14.
  19. Laursen, B., Coy, K., Collins, W., “Reconsidering changes in parent-child con­flicts across adolescence: A meta-analysis”, Child Development, 1998, 69, str. 817-832.
  20. Laursen, B., Collins, W., “Interpersonal conflict during adolescence”, Psychological Bulletin, 1994, 115, str. 197-209.
  21. Marsh, Н., “Age and sex effects in multiple dimensions of self-concept: prea­dolescence to adulthood”, Journal of Educational Psychology, 1989, 81, str. 417-30.
  22. Offer, D., Schonert-Reichl, K., “Debunking the myths of adolescence: finding from recent research”, Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 1992, 31, str. 1003-1014.
  23. Petersen, A., Sarigiani, P, Kennedy, R., “Adolescent depression: why more girls?” Journal of Youth and Adolescence, 1991, 20, str. 247-271.
  24. Пешић, Ј., Степановић, И., “Школа као средина за учење: ученичка перцепција и њихове стратегије“, у Д. Плут и З. Крњаић (ур.): Друшвена криза и образовање: документ о једном времену. Институт за психологију, Београд, 2004.
  25. Rokach, A., “Strategies of coping with loneliness throughout the life span”, Cur­rent Psychology, 2001, 20-1, str. 3-18.
  26. Stanton-Salazar, R., Spina, S., “Adolescent peer networks as a context for social and emotional support“, Youth & Society, 2005, 36-4, str. 379-417.
  27. Свенсен, Л., Филозофија досаде, Геопоетика, Београд, 2004.
  28. Wildermuth, N., Dalsgaard, A.L., “Imagined futures, present lives: youth, media and modernity“, Young, 2006, 14-1, str. 9-31.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2009 УДК: 159.922.8+316.48(497.11) 157-182