Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKI SISTEM

PROBLEM NEZAVISNOSTI SUDSTVA U POLITIČKOM SISTEMU PODELE VLASTI SAVREMENE SRBIJE

Sažetak

U radu se nastoji rasvetliti problem organizacije i podele vlasti u Srbiji kao temeljnog principa savremene državnosti i pravne države bez čega nema ostvarenja osnovnih ljudskih prava, zaštite pojedinaca i afirmacije vrednosti prave demokratije. Poseban akcenat je stavljen na analizu načela nezavisnosti sudske vlasti i da li izvršna vlast ima faktičku suprematiju nad ostale dve grane vlasti. Zaključuje se, da izvršna vlast ne samo da ima uticaj na ostale dve vlasti (zakonodavnu i sudsku) već ih je potpuno podredila interesima vladajućih partija što neminovno vodi ka destrukciji demokratije i razgradnji pravne države.

Ključne reči:

Reference

  1. Сент-Жист Антоан Луј, Републиканске установе, Филип Вишњић, Београд, 1987.
  2. Баста, Лидија, Политика у границама права, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије и Института за упоредно право, Београд, 1984.
  3. Зиндовић, Илија, Методологија и техника израде судских одлука, Пословни биро, Београд, 2010.
  4. Јефтић Драгољуб, Поповић Драгољуб, Народна правна историја, Савремена администрација, Београд, 2003.
  5. Лукић, Радомир, Политичке странке, Научна књига, Београд, 1966.
  6. Марковић, Горан, „Актуелности и начело поделе власти“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 14/2009.
  7. Марковић, Вера, „Независност судства“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр.13/2007.
  8. Марковић, Лазар, Парламентарно право, Екопрес, Зрењанин, 1991.
  9. Марковић, Ратко, „Судство Ахилова пета државе Србије“, http://www.sudije.rs/sr/aktuelnosti/o-pravosudju/sudstvo-ahilova-peta
  10. Medison Јамеs, The Federalist No 51, Structur of the Gouvernment Must Furnish the Proper Checks and Balances Betwen the Different Departments Indenpedent Journal, 1788. http://www.constittution.org/fed/federahtm
  11. Меdison Јамеs, Federalist No 46, http://en.wikisourse.org/wiki/The_Federalist_Paperts/No._46.
  12. Montesquieu, The Sprit of Laws, Book 11, http://www.constution.org/cm/sol_htm
  13. Радбрух, Густав, Филозофија права, Нолит, Београд, 1980.
  14. Николић, Павле, „Улога уставног судства у систему правне државе“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/2005.
  15. Перовић, Слободан, „Уводна реч са отварања двадесетог сусрета копаоничке школе права 2007. године“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 1-2/2008.
  16. Пешић, Весна, „Партијска држава као узрок корупције у Србији“, Република, Београд, бр. 402-405/2007.
  17. Шуваковић, Урош, „Неки аспекти положаја политичких партија у новом Уставу Републике Србије“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 14/2007.
  18. Шуваковић, Урош, „Партијска држава: могућности њеног настанка и развоја на примеру савремене Србије“, Теме, Универзитет у Нишу, Ниш, бр. 2/2009.
  19. Шуваковић Урош, „Дилеме традиционалне дијалектичке дихотомије поли­тичких партија на левицу и десницу у савременом друштву“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.

  IZVORI

  1. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Београдски центар за људска права инструменти Савета Европе, Београд, 2000.
  2. Законик Цара Стефана Душана, Књига III, превод призренски, Српска академија наука и уметности, Београд 1997.
  3. Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС“, бр. 116/2008.)
  4. Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. 101/2010).
  5. Закон о Уставном суду (Службени гласник РС, бр. 109/200).
  6. Закон осудијама (Службени гласник РС, бр.116/2008, 104/2009).
  7. Закона о изменама и допунама Закона о судијама (Службени гласник РС, бр. 101/2010).
  8. Устав Србије (Службени гласник РС, бр. 98/2006).
  9. Одлука о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (Службени гласник РС, бр. 49/2009.)
  10. Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности (Службени гласник РС, бр. 35/2011)
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК: 342.56(497.11) 75-98
ç