Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРОБЛЕМ КОНВЕРЗИЈЕ МОЋИ У ПОЛИТИЦИ: ОД РЕСУРСНОГ ДО РЕЛАЦИОНОГ КАРАКТЕРА

Сажетак

Аутор ћe у раду анализирати различита одређења моћи у политичкој теорији кроз призму проблематике конверзије мoћи као капацитета у релациону моћ. Рад ћe покушати да одговори на питања попут: „да ли је неиспољена моћ уопште мoћ?“; „како измерити искоришћеност капацитета за мoћ“; „постоје ли универзалне стратегије конверзије моћи? Неопходна je проблематизација самог појма мoћи који је углавном узиман као задат без правог увида у његову суштину. Постојеће теоријске апорије око суштине и обухвата појма мoћи у политици, аутор ћe покушати да надиђе детаљном обрадом категорија мoћи и издвајањем најадекватнијег схватања као постамента овог paдa. Иако су теоретичари политике до сада били врло активни у анализирању мoћи, силе, насиља, власти и других сродних појмова, нису много одмакли у разумевању феномена конверзије потенцијалне у реализирајућу мoћ. Чини се, уз пар изузетака, да до сада није много речено на тему стратегија конверзије мoћи у (међународној) политици. У раду he бити речи о таквим стратегијама (не)употребе „тврдог“ и „меког“ вида мoћи, уз анализу релативно новог концепта „паметне“ моћи. Аутор ће покушати да изнедри одговоре на питања коja задају наведени феномени или макар утврди курс и прави пут у трагању за истим. Циљ рада се огледау давању „наочара“ кроз које ће поглед на политику, где је моћ централна категорија, бити далеко јаснији.

кључне речи:

Референце

  1. Arendt Hannah, On violence, Alen Lane, The Penguin Press, London, 1970;
  2. Armitage Richard, Joseph Nye, CSIS Commission on smart power: A Smarter, More Secure America, Center for Strategic and International Studies, 2007;
  3. Boulding Kenet E., Three Faces of Power, Sage, London, 1989;
  4. Cline Ray S., World Power Assessment 1977: A Calculus of Strategic Drift, Westview Press, Boulder, 1977;
  5. Dahl Robert, Toward Democrasy: A Journey, Reflections: 1940-1997, Institute of Governmental Studies Press, Uni­versity of California, Berkeley, 1997;
  6. Hobbes Thomas, Levijatan, Naklada Jasenski i Turk, Za­greb, 2004;
  7. Keltner Dächer, Cameron Anderson, Deborah Gruenfield, „Power, Approach, and Inhibition“, Psychological Revi­ew, Vol. 110, No. 2, 2003, pp. 265-284;
  8. Кнежевић Милош, Мозаик геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2008;
  9. Кнежевић Милош, Неизвесни прелазак – демократија и транзиција, Институт за политичке студије, Бео­град, 2012;
  10. Кнежевић Милош, Подељена моћ, Нова српска поли­тачка мисао, Београд, 2006;
  11. Копривица Часлав, „Онтологија моћи – између феноменологије и генеалогије“, Социолошки преглед, број 1, 2010, стр. 37-62;
  12. Lukes Steven, A Power: Radical View, Macmillan, London, 1974;
  13. Матић Милан, ур., Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993;
  14. Morriss Peter, Power: A Philosophical Analysis, 2nd, Manchester University Press, Manchester, UK, 2002;
  15. Нај Џозеф, Будућност мoћи, Архипелаг, Београд, 2012;
  16. Нај Џозеф, Како разумевати међународне сукобе, Стубови културе, Београд, 2006;
  17. Nye Joseph, Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York, 2004;
  18. Петровић Драган и Богдан Стојановић, Равнотежа нуклеарне моћи САД и Русије (СССР), Пешић и синови, Београд, 2012;
  19. Пророковић Душан, Геополитика Србије, Службени гласник, Београд, 2012;
  20. Симеуновић Драган, Теорија политике, Удружење „На­ука и друштво“, Београд, 2002;
  21. Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2009;
периодика Национални интерес 1/2013 УДК 316.42:321.01 221-245