Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ

ПРИНУДНА ТРУДНОЋА У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

Сажетак

Основна сврха овог чланка јесте истраживање деликта принудне трудноће у међународном кривичном праву. Реч је о питању које у српској науци, осим у оквиру општих радова монографског карактера, до сада није било подробније разматрано. У првом делу рада аутор укратко излаже историјски развој идеје о принудној трудноћи као међународном кривичном делу, те процес њеног укључивања у Римски статут Међународног кривичног суда. Затим се, у централном делу рада, спроводи догматска обрада материјалноправне одредбе о принудној трудноћи, која је у Римском статуту предвиђена као један од облика како злочина против човечности, тако и ратних злочина. Аутор се такође осврће и на однос који ово кривично дело има са кривичним делом геноцида. Коначно, последња целина чланка посвећена је анализи у историјском смислу првој судској пресуди за принудну трудноћу, а коју је донео Међународни кривични суд у случају Ongwen. Аутор закључује да је инкриминација принудне трудноће веома сложена, чиме је умањена њена практична вредност, а што је последица крајње различитих решења по питању трудноће у упоредном праву.

кључне речи:

Референце

  Бановић Јована, „Тачке спајања и раздвајања српског и међународног кривичног права на примеру чл. 30 Римског статута“, у зборнику: Зборник радова са међународне научне конференције „Раскршћа међународног кривичног и кривичног права – реформа правосудних закона Републике Србије“ (приредили Милан Шкулић, Ивана Миљуш, Алекса Шкундрић), Удружење за међународно кривично право и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2023, 127–135;

  Вуковић Игор, Кривично право: општи део, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021;

  Делић Наташа, Кривично право: посебни део, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021;

  Ристивојевић Бранислав, Међународна кривична дела – Део I, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2014;

  Стојановић Зоран и Перић Обрад, Кривично право: посебни део, Правна књига, Београд, 2006;

  Шкулић Милан, Кривична дела против полне слободе, Службени гласник, Београд, 2019;

  Шкулић Милан, Међународно кривично право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020;

  Шкундрић Алекса, „Сексуални деликти у оружаним сукобима“, Зборник студентских радова Правног факултета Универзитета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, 77–94;

  Шурлан Тијана, Злочин против човечности у међународном кривичном праву, Службени гласник, Београд, 2011;

  van Acker Frank, “Uganda and the Lord’s Resistance Army: The New Order No One Ordered”, African Affairs, No. 12/2004, 335–357;

  Babić Miloš, Međunarodno krivično pravo, Pravni fakultet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2011;

  Baird Grey Rosemary Anna, Prosecuting sexual and gender crimes in the International Criminal Court – Historical legacies and new opportunities, PhD thesis, University of New South Wales, School of Social Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences, 2015;

  Bedont Barbara and Hall-Martinez Katherine, “Ending Impunity for Gender Crimes under International Criminal Court”, The Brown Journal of World Affairs, No. 1/1999, 65–85;

  Buehler Carmela, “War Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide – The Crime of Forced Pregnancy in the Nascent System of Supranational Criminal Law”, Nemesis, No. 5/2002, 158–167;

  Drake Alyson M., “Aimed at Protecting Ethnic Groups or Women? A Look at Forced Pregnancy under the Rome Statute”, William & Marry Journal of Women and the Law, No. 3/2012, 595–623;

  Eng Jessie Soh Sie, „Forced Pregnancy: Codification in the Rome Statute and its Prospect as Implicit Genocide“, New Zealand Journal of Public and International Law, No. 2/2006, 311–338;

  Grey Rosemary, “The ICC’s First ‘Forced Pregnancy’ Case in Historical Perspective”, Journal of International Criminal Justice, No. 5/2017, 905–930;

  Markovic Milan, „Vessels of Reproduction: Forced Pregnancy and the ICC“, Michigan State Journal of International Law, No. 2/2007, 439–458;

  Shaw Malcolm, International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2003;

  Sjöholm Maria, “Article 7 (1) (g): Crimes against humanity, Forced Pregnancy”, Commentary on the Law of the International Criminal Court (ed. Mark Klamberg), Brussels, 2017, 53–54;

  Stojanović Zoran, „O pojmu pretnje u krivičnom pravu“, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, br. 2/2013, 1–16;

  Stojanović Zoran, Krivično pravo: opšti deo, Pravna knjiga, Beograd, 2017;

  Tétrault – Provencher Julia, “Replicating the Definition of ‘Forced Pregnancy’ from the Rome Statute in a Future Convention on Crimes Against Humanity: A Tough Pill to Swallow”, Hastings Journal on Gender and Law, No. 2/2022, 105–150;

  ПРАВНИ ИЗВОРИ

  Елементи кривичних дела (Elements of Crimes);

  Законик о кривичном поступку – ЗКП, Службеник гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – одлука УС и 62/2021 – одлука УС;

  Кривични законик – КЗ, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019;

  Кривични законик Савезне Републике Немачке (StGB), Немачка фондација за међународну правну сарадњу (IRZ), Нови Сад, 2022;

  Римски статут Међународног кривичног суда (Rome Statute of the International Criminal Court);

  СУДСКА ПРАКСА

  ICJ Reports, Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgement of 26 February 2007;

  The Prosecutor v Akayesu, Judgment, 2 September 1998, ICTR-96-4-T;

  The Prosecutor v. Dominic Ongwen, Trial Judgement, 4 February 2021, ICC-02/04-01/15;

АРХИВ ЗА ПРАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 1/2024 1/2024 УДК 341.4 57-81