Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

ПРЕЗИДЕНЦИЈАЛИЗОВАЊЕ СРПСКОГ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА (2006-2016)

Сажетак

Устав Србије од 2006. године није донео значајније новине на пољу хоризонталне организације власти. Парламентаризам од 1990. године је додатно рационализован, али политичка пракса указује на то да његови суштински недостаци нису отклоњени новим уставом. Систем власти је и даље подложан президенцијализовању, а његово функционисање у пракси превасходно зависи од ванинституционалних фактора. Президенцијализација политике подразумева преношење тежишта са колективне, партијске политике на модел индивидуализованог, лидерског вођења политике. Осим тога, Србију одликује изразито низак ниво правне и политичке културе, па отуда и неразумевање институционалне логике суптилних механизама парламентаризма. Главна слабост система власти у Србији је неконзистентност у уставном моделирању институције шефа државе. Председник Републике је замишљен као модераторна, арбитражна власт која би требало да усклађује рад парламента и владе. Међутим, минула политичка пракса указује на то да председник Републике никада није, у правом смислу те речи, остваривао ту своју улогу зато што постоји несклад између непосредног политичког легитимитета и делокруга овлашћења којима располаже. Као могући начини корекције постојећег система власти намећу се два решењa. С једне стране, могуће је предвидети канцеларијску варијанту парламентаризма у којој би се шеф државе бирао у парламенту. С друге, може се говорити о идеји да рационализовани парламентаризам Србије треба трансформисати у полупредседнички систем. То су могући начини усклађивања начина избора шефа државе и делокруга његове надлежности. Међутим, сагласно уставној традицији Србије, али и постојећем политичком амбијенту оптирање за полупредседнички систем се чини унеколико рационалнијим избором.

кључне речи:

Референце

  1. Вучић Александар, Нећу председника који ће стално да звоца, Интернет, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=11&dd=30&nav_category=11&nav_id=1204948, 29/03/2017
  2. Констан Бенжамен, Принципи политике и други списи, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2000.
  3. Марковић, Ратко, „Ка будућем уставу Србије, Политика, 09. јул 2017. године, стр. 4.
  4. Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет, Београд 2015.
  5. Марковић Ратко, „Одговорност председника Републике – према уставима Републике Србије од 1990. и 2006. године“, у зборнику: Два века српске уставности (приредили: Александар Фира, Ратко Марковић), Српска академија наука и уметности, Правни факултет, Београд 2010, стр. 17–38.
  6. Петров Владан, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2010.
  7. Орловић Слободан, „Уставне норме и положај владе Србије“, НБП – Журнал за криминалистику и право, бр. 3/2012, стр. 35-45.
  8. Симовић Дарко, Петров Владан, Уставно право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 2014.
  9. Симовић Дарко, „Институционалне претпоставке усклађивања уставноправног и реалног положаја председника Републике Србије“, НБП – Журнал за криминалистику и право, бр. 1/2013, стр. 11-23.
  10. Симовић Дарко, Полупредседнички систем, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, Београд 2008.
  11. Duverger Maurice, Echec au roi, Albin Michel, Paris 1978.
  12. Frison-Roche François, Le “modèle semi-présidentiel” comme instrument de la transition en Europe post-communiste, Bruylant, Bruxelles 2005.
  13. Hamilton Alexander, Madison James, Jay John., Federalistički spisi, Radnička štampa, Beograd 1981.
  14. Karvonen Lauri, The Personalisation of Politics: A Study of Parliamentary Democracies, ECPR Press, Colchester 2010.
  15. Webb Paul, Poguntke Thomas, “The Presidentialisation of Politics Thesis Defended”, Parliamentary Affairs, 66(3) 2013, 646-654.

  ПРАВНИ ПРОПИСИ

  1. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  2. Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  3. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 1/90.
  4. Закон о озакоњењу објеката, Службени гласник РС, бр. 96/2015.
  5. Предлог Закона о посебним условима продаје одређених непокретности, Интернет, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1825-15%20lat.pdf, 29/08/2017.

   

периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:342.511“2006/2016“ 111-126