Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, ПОЛИТИКА И ЕКОНОМИЈА

ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ОДУЗИМАЊА ИМОВИНЕ СТЕЧЕНЕ КРИМИНАЛОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Последице које собом носи организовани криминал, не произлазе само из конкретних криминалних радњи, већ су оне далекосежне и огледају се у могућности његовог утицаја на доношење државних одлука у сфери економије или политике, па чак и на међународне односе у целини. Теза је аутора да je стицање финансијске користи један од основних мотива за вршење тешких кривичних дела, а да нелегално стечена средства служе за финансирање нових криминалних активности, или се перу у циљу инфилтрације у легалне економске токове, чиме се остварује не само економска, већ најчешће и политичка моћ организованих криминалних група. У том контексту, аутори посебно апострофирају неопходност одузимања имовине стечене криминалом, као мере sui generis, која је моћно средство слабљења финансијске базе криминалних структура, којом се онемогућава њихово активно деловање и стратешки руше економске полуге моћи организованог криминала. Коначно, у раду се дају и конкретни предлози за јачање институционалних капацитета у борби против организованог криминала и повећање нивоа ефикасности система одузимања имовине стечене криминалом.

кључне речи:

Референце

  1. Alldridge Peter, Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime, Hart Publishing, Oxford,
  2. Бошковић Горан, Маринковић Дарко, „Методи финансијске истраге у сузбијању организованог криминала”, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, број 2, 2010, стр. 63-
  3. Бошковић Горан, Југовић Сретен, „Корупција у јавној управи Републике Србије – специфичности и институционални механизми за спречавање”, Српска политичка мисао број 3, год. 22, вол. 49, 2015, Институт за политичке студије, Београд, стр. 137-
  4. Van Duyne Petrus, „Organized Crime, Corruption and Power”, Crime, Law and Social Change, Springer, London, 3, 1997, стр. 201-
  5. Врховшек Мирослав, „Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела у сузбијању криминала – важна карика у систему борбе против организованог криминала”, Безбедност , МУП Р Србије, Београд, 52(2), 2010, стр. 7–40.
  6. Gallant Mary Michelle, Money Laundering and The Proceeds Of Crime: Economic Crime and Civil Remedies, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2005.
  7. Игњатовић Ђорђе, Шкулић Милан, Организовани криминалитет, Правни факултет, Београд, 2010.
  8. Илић Горан, Николић Бранко, Мајић Миодраг, Мелило Ђовани, Коментар Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела са прегледом релевантних међународних докумената, упоредноправних решења и праксе Европског суда за људска права, ОЕБС Мисија у Србији, Београд, 2009.
  9. James Mackenzie, Mafia now Italy’s No.1 bank as crisis bites, Reuters, 2012, http://www.reuters.com/article/2012/01/10/us-italy-mafia-idUSTRE8091YX20120110, 15/11/2015.
  10. Југовић, Сретен, „Обележја управних овлашћења полиције – полицијских овлашћења“, NBP, Vol. XII, No. 2, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008, стр. 73 – 82.
  11. Kranacher Mary-Jo, Riley Richard, Wells Joseph, Forensic Accounting and Fraud Examination, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010.
  12. Лајић Оливер, „О правној природи института одузимања имовине проистекле из кривичног дела”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни Факултет, Нови Сад, број 2, 2010, стр. 349–362.
  13. Manning George, Financial investigation and forensic accounting, CRC Press, Boca Raton, 2005.
  14. Naylor Thomas, „A critique of follow-the-money methods in crime control policy”, Crime, Law and Social Change, Springer, London, 32, 1999, стр. 9–31.
  15. Ponsaers Paul, „What is so organized about financial–economic crime? The Belgian case”, Crime, Law& Social Change, Springer, London, 37, 2002, стр. 191–201.
  16. Savona Ernesto, Riccardi Michele, ed., From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio, 2015.
  17. Simonović Branislav, Bošković Goran, „Symbiosis of Politics, the Shadow Economy, Corruption, and Organized Crime in the Territory of the Western Balkans – The Case of the Republic of Serbia. – In: Edelbacher M., Kratcoski P.C. & Dobovšek B. (eds.). Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy, CRC Press, New York, 2015, стр. 110-
  18. Stessens Guy, Money laundering, A New International Law Enforcement Model. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
  19. Schelling Thomas, „What is the Business of Organized Crime?”. Journal of Public Law, Emory University Law School, Atlanta, vol. 20, No. 1, 1971, стр. 71-
  20. UNODC, Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and othertransnational organized crimes, Vienna, 2011.
  21. Fiorentini Gianluca, „Organized crime and illegal markets”, Bouckaert, Boudewijn and De Geest, Gerrit (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Volume V. The Economics of Crime and Litigation, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, http://encyclo.findlaw.com/8400book.pdf, 14/12/2015.
  22. Council of Europe, Organized Crime Situation Report 2004Focus on the threat of cybercrime, Strasbourg, 2004.
  23. Weenink Anton, Huisman Sander, Van der Laan Franca, Crime without frontiers: Crime Pattern Analysis Eastern Europe, 20022003, Landelijke Politiediensten, Driebergen Korps, 2004.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2016 УДК 343.272(497.11) 147-166