Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

PRAVNO-POLITIČKE DILEME U DEFINISANJU GENOCIDA

Sažetak

Međunarodno krivično pravo kao sistem pravnih propisa sadržanih u aktima međunarodne zajednice, ali i u nacionalnom (internom) krivičnom zakonodavstvu pojedinih država predviđa krivičnu odgovornost i kažnjivost za veći broj međunarodnih krivičnih dela (među kojima se izdvaja zločin genocida). To su dela kojima se krše ratni zakoni i običaji rata (međunarodno humanitarno pravo) i kojima se povređuje ili ugrožava mir među narodima i bezbednost čovečanstva. Za ova krivična dela su u međunarodnom, ali i u nacionalnom krivičnom pravu propisane najteže vrste i mere kazni koje uopšte poznaje krivično zakonodavstvo danas. Za učinioce krivičnih dela genocida u određenim slučajevima je primarna nadležnost međunarodnih sudskih (nadnacionalnih) organa kao što je Međunarodni sud u Hagu. U ovom radu se analiziraju pojam i karakteristike genocida kao međunarodnog krivičnog dela.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Alvarez, Ј.Е., „Crimes of States/Crimes of Hate, Lessons from Rwanda“, The Yale Journal of International Law, 24/1999.
  2. Бачић, Ф., Кривично право, Правни факултет, Загреб, 1986.
  3. Василијевић, В., „Међународна кривична дела у националним кривичним законима и значај таквог њиховог прописивања у одсуству међународног кривичног кодекса“, Југословенска ревија за међународно право, Београд, бр. 1-3/1967.
  4. Деган, В.Ђ., Павишић, Б., Међународно казнено право, Информатор, Загреб, 2005.
  5. Деган, В.Ђ., „Злочин геноцида пред међународним судиштима“, Зборник Правног факултета у Загребу, Загреб, бр. 1-2/2008.
  6. Dijk, W.M.A., Hovens, J.I., Arresting war criminals, Hague, 2001.
  7. Dinstein, Y., Tabory, M., War Crimes in International Law, Dordrecht, 1996.
  8. Džouns, Dž., Pauls, S., Međunarodna krivična praksa, UN, Sarajevo, 2005.
  9. Ђурђић, В., Јовашевић, Д., Међународно кривично право, Номос, Београд, 2003.
  10. Звонарек, И., „Кршење међународног ратног и хуманитарног права од стране агресора тијеком домовинског рата“, Правни вјесник, Осијек, бр. 3-4/1997.
  11. Иванишевић, Б., Илић, Г., Вишњић, В., Јањић, В., Водич кроз Хашки трибунал, ОЕБС, Београд, 2007.
  12. Јанковић, Б., „Оснивање међународног кривичног суда», Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, 1957.
  13. Jackson, R.H., The case the nazi war criminals, New York, 1946.
  14. Јосиповић, И., „Правни и политички аспекти настанка Међународног казненог суда за бившу Југославију“, Зборник радова, Хрватска и Уједњени народи, Загреб, 1996.
  15. Јосиповић, И., Хашко имплементацијско казнено право, Правни факултет, Загреб, 2000.
  16. Јовашевић, Д., Коментар Кривичног закона СР Југославије, Службени гласник, Београд, 2002.
  17. Јовашевић, Д., „Карактеристике кривичног дела геноцида“, Војно де­ло, Београд, бр. 2-3/2002.
  18. Јовашевић, Д., Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Службени лист, Београд, 2007.
  19. Јовашевић, Д., Међународна кривична дела одговорност и кажњивост, Правни факултет, Ниш, 2010.
  20. Јовашевић, Д., Међународно кривично право, Правни факултет, Ниш, 2011.
  21. Јовашевић, Д., Лексикон кривичног права, Службени гласник, Бео град, 2011.
  22. Jonson, D.L., „The International Tribunal for Rwanda“, International Re­view of Penal Law, 1-2/1996.
  23. Касезе, А., Међународно кривично право, Београдски центар за људска права, Београд, 2005.
  24. Казазић, В., „Имплементација споразума међународног хуманитарног права у Босни и Херцеговини», Зборник радова Правног факултета у Мостару, Мостар, бр. 16/2003.
  25. Лазаревић, Љ., Вучковић, Б., Вучковић, В., Коментар Кривичног законика Црне Горе, Обод, Цетиње, 2004.
  26. Leon, F, The Law of the War, New York, 1972.
  27. Лукшић, Б., „Genocide and command responsibility“, Зборник Правног факултета у Сплиту, Сплит, бр. 4/2001.
  28. Марковић, М., „Међународна кривична дела», Југословенска ревија за међународно право, Београд, бр. 1/1965.
  29. Марковић, М., „Нирнбершко суђење – примена нових начела у међу народном кривичном Праву“, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, бр. 2/1973.
  30. Меrle, М., „Le proces de Nuremberg et le chatiment des criminels de gur­re“, Paris, 1949.
  31. Нирнбершка пресуда, Београд, 1948.
  32. Новоселец, П., Опћи дио казненог права, Правни факултет, Загреб, 2004.
  33. Павишић, Б., Грозданић, В., Веић, П., Коментар Казненог закона, Народне новине, Загреб, 2007.
  34. Пајић, З., Злочин против човечности – проблем међународне одговорности, Југословенска ревија за међународно право, Београд, број 2-3/1986.
  35. Петровић, Б., Јовашевић, Д., Кривично (казнено) право, Посебни дио, Правни факултет, Сарајево, 2006.
  36. Петровић, Б., Јовашевић, Д., Међународно кривично право, Посебни дио, Правни факултет, Сарајево, 2010.
  37. Prince, M., Prince, М.А., UN genocido impuni: L’ Armenocide, Beirut, 1967.
  38. Прљета, Љ., Злочин против човечности и међународног права, Службени лист, Београд, 1992.
  39. Радојковић, М., Рат и међународно право, Београд, 1947.
  40. Радуловић, Д., Међународно кривично право, КИЗ, Подгорица, 1999.
  41. Satzger, Н., Internationales und Europaisches Strafrecht, Baden Baden, 2005.
  42. Симовић, М., Благојевић, М., Симовић, В., Међународно кривично право, Правни факултет, Бања Лука, 2013.
  43. Сјекавица, М., „Стални међународни казнени суд», Правник, Загреб, бр. 1/2002.
  44. Старчевић, М., Извори међународног хуманитарног права, ЈКЦК, Београд, 2002.
  45. Schabas, W., Genocide in International Law, Cambridge, 2000.
  46. Schonke, H., Schroder, А., Strafgesetzbuch, Kommentar, Munchen, 1997.
  47. Томић, З., „Осврт на настанак и развој међународног кривичног пра­ва”, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, 1999.
  48. Фабијанић Гагро, С., „Заштита особа у немеђународном оружаном сукобу», Правни вјесник, Осијек, бр. 2/2008.
  49. Фабијанић Гагро, С., Шкорић, М., „Злочин геноцида у пракси међународних аd hoc Трибунала“, Зборник Правног факултета у Загре­бу, Загреб, бр. 6/2008.
  50. Хоровић, С., Материјалноправне одредбе Опћег дијела Римског ста­тута Међународног казненог суда и његова успоредба с одговарају ћим одредбама Опћег дијела Казненог закона Федерације БИХ, Збор­ник радова Правног факултета у Мостару, Мостар, бр. 16/2003.
  51. Хоровић, С., „Геноцид, ратни злочини и злочин против човечности“, Зборник радова Правног факултета у Мостару, Мостар, 2004.
  52. Цифрић, И., „Рат и оикоцид“, Социјална екологија, Загреб, бр. 2/1992.
  53. Colin, М., Le crime contre l ’humanite, Eres, 1996.
  54. Chalk, F., Jonassohn, K., The history and sociology of genocide: analyses and case studies, New Haven, London, 1990.
  55. Шакић, В., Седлар, С., Тојчић, А., „Ратни злочини и злочин геноцида у агресији Србије на Републику Хрватску 1991. Године“, Друштвена истраживања, Загреб, бр. 2-3/1993.
  56. Шепаровић, З., „Заштита жртава рата у међународном хуманитарном праву“, Зборник Правног факултeта у Загребу, Загреб, 2007.
PERIODIKA Politička revija 2/2014 УДК: 341.485 ­91-115
ç