Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ПРАВНИ СМИСАО ОРУЖАНИХ СУКОБА У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

У доктрини међународног права је крајем 19. и почетком 20. века извршена је подела оружаних сукоба на међународне и унутрашње. Сврха је била да се норме међународног права (пре свега ратног права) искључиво примењују у међународним ратовима. Чврсто утемељено схватање у доктрини државног суверенитета није дозвољавало да се норме међународног права примењују у унутрашњим побунама и грађанским ратовима. Током 20. века међународно право, пре свега међународно хуманитарно право, проширило је делимично поље дејства и на унутрашње сукобе. Основна теза у овом чланку је да се прикаже тренутно стање у теорији и практичној примени међународног права оружаних сукоба у међународним и немеђународним оружаним сукобима и проблеми са њиховом применом, као и утицај ове поделе на европске интеграције. Питање да ли ова подела има значај за даље интеграције и међусобне однос европских држава. Резултати истраживања показују да ова подела, иако има тенденцију губљења, има значај. То посебно долази до изражаја у току процеса интеграција у Европи и нових наговештаја међуконтиненталних повезивања држава (евроазијска сарадња држава). Са друге стране процеси интеграција носе и ризик да се реализује намера о добрим односима у интегрисаним заједницама. Случајеви као што је разбијање СФР Југославије, насилна сецесијом Космета од Р. Србије и грађански рат у Украјини указују на опасност од грешака у поступцима процеса интеграција у Европи.

кључне речи:

Референце

  1. Аbi-Saab, Cf., Annuaire de l’Institut de Droit International, Institute of International Law, 68-I, 1999.
  2. Academy of Sciences of the USSR, International Law.
  3. Allan, Wars of National Liberation – International or Non-International Armed Conflicts?, Instant Research on Peace and Violence, 1974.
  4. Андрић Зоран, Mеђународни положај бораца за слободу, Савремена администрација, Београд, 1977.
  5. Baxter Richard, „The Definition of War”, 16 Revue egyptienne de droit international, Cairo,
  6. Benvenisti Erich., „Water conflicts during the occupation of Iraq“, American Journal of International Law, The American Society of International Law, 2003, 94 (4).
  7. Carswell, J., Andew, „Classifying the conflict: a soldier’s dilemma“, International Review of the Red Cross, 91, Geneve, 2009.
  8. Conference Intergouvermentale sur la Protection des Biens Cultures en Cas de Conflit Arme, acte s de la Conference (1961).
  9. Dan Dinh, et al., Droit international public, Paris, 2002.
  10. Драгишић, Зоран, „Процес европских интеграција и национална безбедност Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, 2/2013, Београд.
  11. Гаћиновић, Радослав „Спољни неоружани облици угрожавања безбедносног капацитета државе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 1/2013.
  12. I.A., Drraper, The Geneva Conventions of 1949, 1 Receuil des Cours, 59, Vol. I (1965).
  13. Greenwood Сarl, „Historical development and legal bassis“, (Fleck D., еd), The Handbook of international humanitarian law, Oxford university press, Oxford, 2009.
  14. ICCR, Final Records,Vol. II B,.
  15. ICRC, Commentary III Geneva convention relative to the treatment of prisoners of war, 1960.
  16. Judgement in the Appeals Chamber, IT-94-1-A, 15 July 1999.
  17. Јончић Владан, Међународно хуманитарно право, Правни факултет, Београд, 2010.
  18. Јончић Владан, Међународноправни статус учесника оружаних сукоба, Правни факултет, Београд, 2012.
  19. Јончић Владан, Трећа Женевска конвенција – Практчна примена и утицај на Протоколе I и II, Досије, Београд, 2004.
  20. Hans Kelsen R., W., Tucker, Principles of International Law, Rinehart, New York, 1966.
  21. McDougal, Mаikl, Feliciano, , Law and Minimum World Public Order, 1961.
  22. Meron Теodor, „Classification of armed conflicts in the former Yugoslavia: Nicaragua’s fallout”, American journal of International Law, Vоl. 92/2, Oxford University press, Oxford, 1998.
  23. Николиш, Душан, „Ратовање без рата – будућност (идела) америчке доминације светом“, Српска полтичка мисао, 1/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  24. Opinion and Judgement in the Trial Chamber, IT-94-1-T, 7 May 1997.
  25. Pentland, Christopher, International Theory and European Integration, New York, 1973.
  26. Pictet, Jean, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Leyden, 1975.
  27. Prosecutor v. Duško Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-AR72, October, 1995.
  28. Prosecutor, v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić and Esad Landžo, Judgement in the Trial Chamber, IT-96-21-T, November 1998.
  29. Ракић Бранко, Остваривање мира преко међународног организовања и интегрисања држава, Београд, 2009.
  30. Resolution OUN, 2625 (XXV).
  31. Resolution, OUN, 2621(XXV), Programme of Action for the Full Inplementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Conntries and Peoples.
  32. Resolution, OUN, 3103( XXVII), Basic Principles of the Legal status of the combatants, sruggling againts colonial and alien domination and Racist regimes, R -2444 (XXIII).
  33. Schindler Ditrich, „Die Anwendung der Genfer Rotkreuzabkommen seit 1949.”, 22 Schweizerische Jahrbuch für Internationales Recht,  Zürich, 1965.
  34. Schindler Ditrich, „L’Annuaire de l’Institut de Droit international (Annuaire), Centenary session“, Institut de Droit international, Roma, Vol. 55,1973.
  35. Seyersted Finn, United Nations Forces in the Law of Peace and War, A. W. Sijthoff, Leyden, 196
  36. Vite Sylvain, „Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations“, International Reviev of the Red Cross, 91, Geneve, 2009.
  37. Yearbook of the Institute of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 68-I, 1999.
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 355.4+341.3:340.137(4-672EU) 193-207