Изабери језик:
Тема броја

ОД ИНСТИТУЦИЈА ДО УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ПРАВИ ОКВИР РЕЛЕВАНТАН ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ОСОБА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ПОТЕШКОЋАМА

Сажетак

Предмет рада је анализа националног правног оквира релевантног за деинституционализацију особа са менталним сметњама. Кроз рад се настоји да се на систематичан и обухватан начин прикажу они делови регулативе који служе или би могли послужити као стратешки оквир за стварање услова за излазак лица са мен­талним сметњама из установа и њихово враћање у заједницу, али и условa за задржавање лица са менталним сметњама у социјалном окружењу. У раду је коришћен аналитички метод писања, којим се дошло до закључка да је национални правни оквир прилично заокружен и систематски уређен. Делови који уређују збрињавање лица са менталним сметњама кроз процес деинституционализације и социјалне инклузије су, међутим, раштркани по различитим прописима, те се може рећи да не постоји један акт који би представљао план или стратегију деинституционализације особа са менталним сметњама. Било би корисно сачинити на нивоу државе, односно међусекторском нивоу, план деинституционализације, који би у следећем кораку био разрађен кроз обавезујућу регулативу и којег би се придржавали сви релевантни актери у овом процесу. Поред тога и укључивање и синхронизована ангажованост свих ак­тера у друштву је од кључног значаја за остваривање циља деинституционализације.

кључне речи:

Референце

  1. Гајин Саша, “Модел Закона о разлозима и поступку ограничења и заштите појединих права и слобода“, Досије студио, Београд: http://cups.rs/wp-content/uploads/2010/03/Model-zakona-o-razlozima-i-postupku-ograni%C4%8Denja-i-za%C5%A1tite-pojedinih-prava-i-sloboda.pdf, 9.2014.
  2. Жегарац Невенка, Бркић Мирослав, Џамоња Игњатовић Тамара, Оперативно планирање у центрима за социјални рад, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2010.
  3. Закон о ванпарничном поступку, Службени гласник СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Сл. гласник РС, бр. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013. и 55/2014.
  4. Закон о заштити лица са менталним сметњама, Службени гласник РС, бр. 45/2013.
  5. Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009, 68/2012. и 107/2012.
  6. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/2007.
  7. Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Слу­жбени гласник РС, бр. 42/2009.
  8. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалиди­тетом, Службени гласник РС, бр. 36/2009. и 32/2013.
  9. Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009. и 32/2013.
  10. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  11. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Службени гла­сник РС, бр. 33/2006.
  12. Измене Закона о ванпарничном поступку, Службени гласник РС, бр. 55/2014.
  13. Међународна Интернет мрежа rs: http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/5976-problematian-predlog-zakona-o-socijalnom-preduzetnitvu, 24.06.2014.
  14. Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/2005. и 72/2011.
  15. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 42/2013.
  16. Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 59/2008.
  17. Правилник о врсти и ближим условима за образовање организационих јединица и обављање послова заштите менталног здравља у заједници, Слу­жбени гласник РС, бр. 106/2013.
  18. Правилник о вршењу надзора над стручним радом у установама социјалне заштите, Службени гласник РС, 15/92.
  19. Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите, Службени гла­сник РС, бр. 8/2011.
  20. Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, Службе­ни гласник РС, бр. 42/2013.
  21. Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад, Службени гласник РС, бр. 59/2008, 37/20l0, 39/2011. и 1/2012.
  22. Сјеничић Марта, „Правна питања увођења електронске здравствене документације у Србији“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 9/2008.
  23. Стратегија развоја заштите менталног здравља, Службени гласник РС, бр. 8/2007.
  24. Стратегија развоја социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 108/2005.
  25. Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Службени гласник РС, бр. 1/2007.
  26. Уредба о мрежи установа социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 16/2012. и 12/2013.
  27. Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину, Службени гласник РС, бр. 62/2013.
  28. Thomicroft Graham, Szmukler George, Mueser T. Kim, Drake Robert, Oxford Textbook of Community Mental Health, Oxford University Press, Oxford, 2011.
периодика Социјална политика 2/2014 УДК 364-782.42-056.34:34 45-65