Tema broja

OD INSTITUCIJA DO USLUGA U ZAJEDNICI

PRAVI OKVIR RELEVANTAN ZA DEINSTITUCIONALIZACIJU OSOBA SA MENTALNIM SMETNJAMA I INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA

Sažetak

Predmet rada je analiza nacionalnog pravnog okvira relevantnog za deinstitucionalizaciju osoba sa mentalnim smetnjama. Kroz rad se nastoji da se na sistematičan i obuhvatan način prikažu oni delovi regulative koji služe ili bi mogli poslužiti kao strateški okvir za stvaranje uslova za izlazak lica sa men­talnim smetnjama iz ustanova i njihovo vraćanje u zajednicu, ali i uslova za zadržavanje lica sa mentalnim smetnjama u socijalnom okruženju. U radu je korišćen analitički metod pisanja, kojim se došlo do zaključka da je nacionalni pravni okvir prilično zaokružen i sistematski uređen. Delovi koji uređuju zbrinjavanje lica sa mentalnim smetnjama kroz proces deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije su, međutim, raštrkani po različitim propisima, te se može reći da ne postoji jedan akt koji bi predstavljao plan ili strategiju deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim smetnjama. Bilo bi korisno sačiniti na nivou države, odnosno međusektorskom nivou, plan deinstitucionalizacije, koji bi u sledećem koraku bio razrađen kroz obavezujuću regulativu i kojeg bi se pridržavali svi relevantni akteri u ovom procesu. Pored toga i uključivanje i sinhronizovana angažovanost svih ak­tera u društvu je od ključnog značaja za ostvarivanje cilja deinstitucionalizacije.

Ključne reči:

Reference

  1. Гајин Саша, “Модел Закона о разлозима и поступку ограничења и заштите појединих права и слобода“, Досије студио, Београд: http://cups.rs/wp-content/uploads/2010/03/Model-zakona-o-razlozima-i-postupku-ograni%C4%8Denja-i-za%C5%A1tite-pojedinih-prava-i-sloboda.pdf, 9.2014.
  2. Жегарац Невенка, Бркић Мирослав, Џамоња Игњатовић Тамара, Оперативно планирање у центрима за социјални рад, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2010.
  3. Закон о ванпарничном поступку, Службени гласник СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Сл. гласник РС, бр. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013. и 55/2014.
  4. Закон о заштити лица са менталним сметњама, Службени гласник РС, бр. 45/2013.
  5. Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009, 68/2012. и 107/2012.
  6. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/2007.
  7. Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Слу­жбени гласник РС, бр. 42/2009.
  8. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалиди­тетом, Службени гласник РС, бр. 36/2009. и 32/2013.
  9. Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009. и 32/2013.
  10. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  11. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Службени гла­сник РС, бр. 33/2006.
  12. Измене Закона о ванпарничном поступку, Службени гласник РС, бр. 55/2014.
  13. Међународна Интернет мрежа rs: http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/5976-problematian-predlog-zakona-o-socijalnom-preduzetnitvu, 24.06.2014.
  14. Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/2005. и 72/2011.
  15. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 42/2013.
  16. Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 59/2008.
  17. Правилник о врсти и ближим условима за образовање организационих јединица и обављање послова заштите менталног здравља у заједници, Слу­жбени гласник РС, бр. 106/2013.
  18. Правилник о вршењу надзора над стручним радом у установама социјалне заштите, Службени гласник РС, 15/92.
  19. Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите, Службени гла­сник РС, бр. 8/2011.
  20. Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, Службе­ни гласник РС, бр. 42/2013.
  21. Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад, Службени гласник РС, бр. 59/2008, 37/20l0, 39/2011. и 1/2012.
  22. Сјеничић Марта, „Правна питања увођења електронске здравствене документације у Србији“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 9/2008.
  23. Стратегија развоја заштите менталног здравља, Службени гласник РС, бр. 8/2007.
  24. Стратегија развоја социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 108/2005.
  25. Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Службени гласник РС, бр. 1/2007.
  26. Уредба о мрежи установа социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 16/2012. и 12/2013.
  27. Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину, Службени гласник РС, бр. 62/2013.
  28. Thomicroft Graham, Szmukler George, Mueser T. Kim, Drake Robert, Oxford Textbook of Community Mental Health, Oxford University Press, Oxford, 2011.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2014 УДК 364-782.42-056.34:34 45-65
ç